Vyhláška děkana HAMU č. 03/2022 - která stanovuje ceny za studium v anglickém jazyce v magisterském studiu pro nově akreditované studijní programy


Článek I

Tato vyhláška stanovuje ceny za studium v anglickém jazyce v magisterském studiu pouze pro nově akreditované studijní programy, ve kterých bude podle platné akreditace zahájena výuka od začátku akademického roku 2022/2023. 

Článek II

Ceník
Studentům, kteří studují v anglickém jazyce, je vyměřován poplatek za studium v cizím jazyce.
Uvedené ceny studia v anglickém jazyce jsou stanovené za jeden celý akademický rok (zimní a letní semestr). 
Závazné a platné částky poplatku za studium v anglickém jazyce jsou stanoveny v českých korunách.
V případě platby školného v cizí měně je nutné tuto přesnou částku v Kč přepočíst v den platby dle aktuálního kurzu a tuto částku převést na bankovní účet AMU. Bankovní poplatky vč. poplatků za převod v cizí měně hradí plátce. Tyto bankovní poplatky je tedy nutné připočíst k ceně poplatku za studium v cizím jazyce.
Ceny uvedené v EUR viz níže jsou pouze orientační!

Magisterský studijní program/Master´s  Programme

Název studijního programu nebo specializace Cena školného v českých korunách (Kč) za celý akademický rok (orientační přepočet školného na EUR, částky odpovídají kurzu ČNB platnému v březnu 2022)
Skladba/Composition 260 000 Kč (cca 10 600 EUR)
Taneční pedagogika/Dance Education 180 000 Kč (cca 7 400 EUR)

 

Článek III

Přechodná a obecná ustanovení

  1. Studentů magisterského studia, kteří v anglickém jazyce aktuálně studují, se do konce jejich studia výše uvedená změna cen netýká. Výše poplatku za studium v cizím jazyce je nadále vyměřován podle platné vyhlášky děkana č. 4/2018.
  2. Stanovené ceny pro studium v anglickém jazyce jsou platné a účinné od 5. 4. 2022.
  3. tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

V Praze dne 5. 4. 2022

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

6. duben 2022

.