Vyhláška děkana č. 06/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze


Čl. 1  Úvodní ustanovení


V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém jazyce v akademickém roce 2022/2023.


Čl. 2  Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních programů HAMU pro akad. rok 2022/2023 (směrné číslo)

Studijní program Skladba a teorie skladby: 2 uchazeči 


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení


Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. 


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise. 


Čl. 7 Závěrečná ustanovení


prof. Ivan Klánský 
děkan HAMU

5. květen 2022

Přílohy:

Př. zk. phd skladba-2022.docx (29.7 KB) Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních oborů akademický rok 2022-2023.pdf (68.7 KB)


.