Vyhláška děkana č. 05/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě v anglickém jazyce v akademickém roce 2022/2023.

Čl. 2 Výčet otevíraných studijních programů HAMU pro akad. rok 2022/2023 

studijní program Skladba 

studijní program Pedagogika tance včetně tří specializací:     

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí
přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce

Přijímací řízení probíhá v angličtině. Pro uchazeče je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v anglickém jazyce doložení znalosti anglického jazyka podle CEFR (výjimkou jsou uchazeči, jejichž rodným jazykem je angličtina). Požadovaná znalost anglického jazyka podle CEFR na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední mezinárodní certifikát akreditované instituce o zkoušce (posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU) nebo
b) potvrzení o absolvování jiného bakalářského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce v ČR, nebo v zahraničí nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním odd.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení


Praha, 4. 5. 2022

prof. Ivan Klánský 
děkan HAMU Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2022/2023 v anglickém jazyce

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a přiloží/nahrají povinné přílohy. Dále lze povinné přílohy zaslat v listinné podobě přes podatelnu AMU do 5. června 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY PRO UCHAZEČE Z HAMU:
vzhledem k tomu, že jsou všechny níže uvedené povinné přílohy v evidenci studijního odd. HAMU, není třeba tyto přílohy k přihlášce přikládat.

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE UCHAZEČE Z JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, NEŽ Z HAMU:
1.    úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia v ČR (diplom a dodatek diplomu) nebo 
2.    na zvláštní příloze potvrzení studijního oddělení vysoké školy o studiu posledního ročníku bakalářského studia příslušné vysoké školy.
3.    profesní životopis.    

V případě navržení na přijetí je potřeba neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu).

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání v bakalářském programu na zahraniční vysoké škole:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů:
 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářském vzdělání, je-li v České republice podle jejich mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v bakalářském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn. 

Nepovinné přílohy:
a) programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
b) motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém event. anglickém jazyce.
 

5. květen 2022

Přílohy:

Př.zk. mgr pedagogika tance 2022 v Aj.docx (26.3 KB) Př.zk. mgr skladba 2022 v Aj.docx (26.9 KB)


.