Vyhláška děkana č. 08/2022 - Organizační řád Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

 
Organizační řád Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen HAMU) 
upravuje základní zásady řízení HAMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VŠ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy zákonů. V souladu se Statutem Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU), dále s čl. 12 Statutu HAMU a s dalšími vnitřními předpisy, specifikuje a upravuje vnitřní organizační strukturu HAMU.
 

Čl. 2 
Orgány fakulty 

1. HAMU je součástí veřejné vysoké školy Akademie múzických umění v Praze ve smyslu zákona o VŠ. 

Samosprávnými akademickými orgány HAMU jsou: 
a/ Akademický senát fakulty 
b/ Děkan fakulty
c/ Umělecká rada fakulty 
d/ Disciplinární komise

Dalšími orgány HAMU jsou:
a/ Komise pro vnitřní hodnocení 
b/ Tajemník fakulty


Čl. 3
Organizační struktura hlavních součástí HAMU

Organizační členění HAMU
HAMU se organizačně člení na útvary, které jsou ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách chápány jako fakultní pracoviště.

a) Katedry:
Katedra bicích nástrojů 
Katedra dechových nástrojů 
Katedra dirigování
Katedra jazzové hudby
Katedra klávesových nástrojů
Katedra nonverbálního divadla
Katedra hudební produkce
Katedra skladby
Katedra strunných nástrojů
– Sekce komorní hry
Katedra tance
Katedra hudební teorie
Katedra zpěvu a operní režie
Katedra zvukové tvorby a hudební režie

b) Pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost s celofakultní působností:
Ústav teorie hudby
Ústav pro taneční vědu
Výzkumné centrum hudební akustiky MARC
Oddělení klavírní spolupráce
Oddělení hudebně teoretických disciplín
Oddělení soudobé hudby 
Oddělení historicky poučené interpretace

c) Účelová zařízení s celofakultní působností pro kulturní činnost a zajištění provozu HAMU:
Knihovna HAMU
Zvukové studio HAMU
Divadlo Inspirace

d) Děkanát
 

Čl. 4
Organizační členění hlavních součástí HAMU


1.    Základní součásti HAMU jsou rozčleněny dle čl. 3 na organizační útvary 
- katedry,
- pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost s celofakultní působností, 
- účelová zařízení s celofakultní působností pro kulturní činnost a zajištění provozu HAMU  
- děkanát. 
Základní organizační schéma je znázorněno v příloze této vyhlášky – Organigram. 

2. Katedru řídí vedoucí katedry, který je za její činnost i výuku na nich uskutečňovanou odpovědný děkanovi fakulty. 
Vedoucí katedry zejména: 
- řeší základní agendu příslušné katedry a řídí organizaci výuky na ní uskutečňované v souladu 
  s časovým harmonogramem akademického roku,
- předkládá návrh děkanovi na nové akademické pracovníky katedry/pracoviště a následně dává 
návrh na výběrová řízení pro přijetí nových pedagogů, oslovuje externisty a navrhuje 
   prodloužení pracovních smluv včetně výše pracovních úvazků internistů a řeší další personální 
a mzdové záležitosti katedry,
- předkládá návrh na sestavení rozpočtu katedry, který vypracuje společně s tajemníkem a odpovídá     za dodržení předložených finančních limitů,
- podává návrh na čerpání dovolených pracovníků katedry/pracoviště,
- účastní se kolegií děkana, kde hájí zájmy své katedry; závěry a podněty z kolegia je povinen 
  sdělovat kmenovým členům svého pracoviště, posluchačům daného oboru, a dále je   
  rozpracovávat, 
- plní úkoly, které vyplynou z jednání kolegia děkana, akademického senátu fakulty či přímo od děkana (příp. proděkanů),
- iniciuje a organizuje schůze a chod katedry.
Celý popis funkce a veškeré kompetence vedoucího katedry stanovuje Kariérní řád AMU.
Funkční období vedoucího katedry je čtyřleté. 
Sekce katedry je samostatným specializovaným oddělením katedry. Sekci řídí vedoucí sekce jmenovaný vedoucím katedry s předchozím souhlasem děkana. Za svou činnost a chod sekce je vedoucí sekce odpovědný vedoucímu katedry. V rámci výuky daného studijního programu spolupracuje s pedagogy příslušné katedry, dle potřeby odborné výuky organizuje spolupráci 
i s dalšími pedagogy ostatních kateder.

3. Pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost s celofakultní působností se člení na Ústavy, Výzkumná centra a jednotlivá oddělení s celofakultní působností. Pracoviště řídí vedoucí, který je za činnost pracoviště zodpovědný děkanovi, případně děkanem pověřenému proděkanovi. Rozsah činnosti, odpovědnost, úkoly, personální a organizační zabezpečení pracoviště stanoví děkan. Pracoviště fakulty neprovádějí samostatnou výuku, ale jejich úkolem je napomáhat zabezpečit uměleckou, vědeckou a výzkumnou činnost fakulty. 
Vedoucí pracoviště zejména: 
- odpovídá děkanovi, případně pověřenému proděkanovi za výkon činnosti pracoviště a plnění stanovených úkolů,
- předkládá návrhy v personálních a mzdových záležitostech oddělení.
Celý popis funkce a veškeré kompetence vedoucího pracoviště stanovuje Kariérní řád AMU analogicky ke kompetencím vedoucího katedry. 
   
4. Účelová zařízení s celofakultní působností pro kulturní činnost a zajištění provozu řídí ředitel/ vedoucí. Rozsah činnosti, odpovědnost, úkoly, personální a organizační zabezpečení pracoviště stanoví děkan.  Účelová zařízení jsou pracoviště fakulty, která neprovádějí výuku a která pomáhají zabezpečit uměleckou, pedagogickou a studijní činnost fakulty. 
5. Děkanát tvoří organizační útvary – oddělení a referáty zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. Organizační řád děkanátu stanovuje děkan vyhláškou v souladu s čl. 14 Statutu HAMU. 


Čl. 5
Organizační členění vedení HAMU

1. Vedení fakulty 
Vedení fakulty HAMU je koordinačním a poradním orgánem, který ustanovuje děkan. Jeho členy jsou děkan, proděkani a tajemník. 

2. Proděkani
HAMU má nejméně dva proděkany, které jmenuje a odvolává děkan po vyjádření AS HAMU. 
Proděkanům jsou prostřednictvím jejich jmenování svěřovány celofakultní agendy. Proděkani přímo řídí jim svěřené organizační útvary HAMU. Jsou povinni a oprávněni pracovníkům těchto organizačních útvarů zadávat úkoly, kontrolovat jejich plnění a navrhovat děkanovi fakulty personální a mzdová opatření. 
 
3. Kolegium děkana
Kolegium děkana je koordinačním a poradním orgánem, které ustanovuje děkan. Jeho členy jsou děkan, proděkani, tajemník, vedoucí kateder. Děkan může členem kolegia jmenovat i další vedoucí akademické pracovníky.


Čl. 6
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tato vyhláška je platná podpisem děkana a účinná od dne 1. 6. 2022
2. Postavení akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků Hudební a taneční fakulty AMU upravuje zákon o VŠ a Kariérní řád AMU včetně stanovení zásad personálního řízení na AMU a upřesnění zásad pro stanovení jejich náplní.
3. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha Organigram Hudební a taneční fakulty AMU.


prof. Ivan Klánský
děkan fakulty
 

V Praze dne 1. 6. 2022

1. červen 2022

Přílohy:

příloha k OŘ HAMU Organigram, aktual k 30. 5. 22.pdf (107.8 KB)


.