Vyhláška děkana č. 09/2022 - Organizační řád děkanátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze


Čl. 1 
Úvodní ustanovení 


Organizační řád děkanátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) specifikuje v souladu s čl. 3 vyhlášky děkana č. 08/2022 Organizačním řádem HAMU a také v návaznosti na čl. 14 Statutu HAMU, vnitřní členění a strukturu děkanátu.


Čl. 2 
Organizační útvary děkanátu


1. Děkanát tvoří organizační útvary zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost HAMU. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené děkanem, proděkany, tajemníkem. Podle rozsahu zajišťovaných činností tvoří organizační útvary oddělení nebo samostatné referáty. Tajemník řídí hospodaření fakulty a v rámci své působnosti ve věcech hospodářsko–správní agendy spravuje organizační útvary děkanátu fakulty.

2. Organizační útvary řízené přímo děkanem fakulty:
   -  oddělení kanceláře děkana 

3. Organizační útvary přímo řízené proděkanem pro studijní záležitosti, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, pro uměleckou a koncertní činnost:
- oddělení pro studijní záležitosti
- samostatný referát pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
- oddělení uměleckého provozu
- samostatný referát pro zajištění produkční činnosti 

4. Organizační útvary přímo řízené proděkanem pro zajištění kvality, styk s absolventy a veřejností, rozvoj, projekty a granty:
- samostatný referát pro zajišťování kvality
- samostatný referát pro styk s veřejností
- samostatný referát pro projektovou a grantovou podporu

5. Organizační útvary přímo řízené proděkanem pro mezinárodní vztahy, vědu, výzkum a inovace, ochranu lidské důstojnosti a rovné zacházení
- samostatný referát mezinárodní agendy
- samostatný referát pro podporu vědy, výzkumu a inovací 

6. Organizační útvary přímo řízené tajemníkem fakulty
- samostatný referát kanceláře tajemníka fakulty
- samostatný referát hospodářské správy  
- samostatný referát zaměstnanecké agendy
- oddělení technické správy budov


Čl.3
Organizační členění útvarů děkanátu


1.Oddělení děkanátu řídí vedoucí oddělení, který je za řádný chod oddělení i agendu oddělením zajišťovanou odpovědný děkanovi, proděkanům a tajemníkovi dle stanoveného organizačního začlenění v čl. 2. Organizačního řádu děkanátu (dále OŘD).

2.Vedoucí oddělení řídí chod oddělení, veškerou činnost a rozvrh práce podřízených v oddělení, je odpovědný za činnost oddělení jako celku a agendu jím zajišťovanou. Vedoucí oddělení předkládá návrhy v personálních a mzdových záležitostech oddělení. Vedoucí oddělení zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů a norem Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) a HAMU při veškeré činnosti jím řízeného oddělení, za dodržování termínů a postupů pro vyřízení a zpracování materiálů.  

3. Samostatný referát tvoří referenti, kteří samostatně odpovídají za chod referátu a jeho agendu přímému nadřízenému dle organizačního začlenění stanoveného v čl. 2. OŘD. Referent při výkonu své činnosti zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů 
a norem AMU a HAMU, za dodržování termínů pro vyřízení a zpracování úkolů a materiálů. 


Čl. 4
Popis agend jednotlivých oddělení a samostatných referátů


Níže uvedený stručný popis agend oddělení a samostatných referátů nenahrazuje náplně práce jednotlivých pracovníků děkanátu.

1. Oddělení kanceláře děkana – oddělení zajišťuje veškerou agendu děkana, dále agendu personálních výběrových řízení pro akademické pracovníky, agendu Umělecké rady, agendu Kolegia děkana, agendu vedení fakulty a další organizační a administrativní záležitosti související s chodem kanceláře děkana. Zajišťuje a organizuje agendu právních služeb HAMU. Koordinuje a organizuje činnost samostatných referátů sekretariátů kateder, sekce a oddělení. Tyto samostatné referáty vykonávají administrativní a správní agendu jednotlivých kateder, sekce a oddělení. Tyto sekretariáty jsou metodicky řízeny vedoucími příslušných kateder, sekce a oddělení.  

2. Oddělení pro studijní záležitosti - oddělení vykonává všechny organizační, dokumentační, právní a administrativní záležitosti týkající se studentů a jejich studia. Oddělení vede a zajišťuje agendu veškerých správních rozhodnutí děkana v řízeních o právech a povinnostech studentů a uchazečů o studium. Připravuje podklady pro vyhlášky děkana pro přijímací řízení do všech studijních programů.

3. Samostatný referát habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem – referát vykonává veškerou administrativu týkající se habilitací a profesorských řízení. Zpracovává přihlášky, zajišťuje oponentské posudky a komise pro uvedená řízení, vše v součinnosti s proděkanem pro habilitační a řízení pro jmenování profesorem. Připravuje veškeré podklady pro uvedená řízení před Uměleckou radou HAMU. Koordinuje každoroční sběr dat do Registru uměleckých výstupů (RUV).

4. Oddělení uměleckého provozu – oddělení zajišťuje veškerou uměleckou činnost HAMU v prostorách fakulty případně i v externích uměleckých prostorech. Těžištěm práce oddělení v hudební oblasti je produkční zajišťování koncertů. Při své činnosti, ať pro HAMU či pro externí objednavatele, obstarává oddělení řadu služeb, úzce spolupracuje se Zvukovým studiem HAMU. Oddělení ve spolupráci s tajemníkem fakulty zajišťuje po ekonomické a finanční stránce uměleckou činnost fakulty, včetně veškerého administrativního zajištění.

5. Samostatný referát pro zajištění produkční činnosti - referát zajišťuje po produkční stránce představení a koncerty zejména pro Katedru tance, Katedru nonverbálního divadla, Katedru skladby, Katedru dirigování a Katedru zpěvu a operní režie, které převážně souvisí s plněním studijních povinností studentů. Je odpovědný za smluvní, organizační a produkční činnosti v souvislosti s přípravou a realizací jednotlivých projektů.

6. Samostatný referát pro zajišťování kvality - referát koordinuje strategii a harmonogram celého procesu schvalování akreditačních spisů a vnitřního hodnocení na fakultě. Spolupracuje s garanty studijních programů a dalšími odbornými pracovníky pro vytváření a zpracování akreditačních spisů. Referát připravuje a kompletuje odpovídající podklady pro jednání Rady vnitřního hodnocení AMU. Referát připravuje a kompletuje veškeré podklady pro činnost a jednání Komise pro vnitřní hodnocení HAMU a s tím související vnitřní evaluace. 

7. Samostatný referát pro styk s absolventy a veřejností - referát zajišťuje agendu správy webových a dalších stránek fakulty na sociálních sítích. Koordinuje a zajišťuje propagaci HAMU na sociálních sítích a v dalších médiích. Řeší agendu přípravy a revize textů a grafického zpracování fakultních promo brožur ve spolupráci zejména s grafickým studiem a Nakladatelství AMU, vytváří podklady pro tiskové zprávy jak pro média, tak pro webové stránky fakulty, to vše v českém, dle potřeby i v anglickém jazyce. Vede a spravuje umělecký archiv fakulty. 

8. Samostatný referát pro projektovou a grantovou podporu - referát zajišťuje administrativní a ekonomickou agendu spojenou s neinvestičními a investičními dotacemi ze strany státního rozpočtu, územně samosprávných celků a darů od fyzických a právnických osob. Na fakultní úrovni připravuje a zajišťuje vyhlášení grantových soutěží a napomáhá při přípravě projektových žádostí na rektorátní úrovni. Kontroluje průběh a čerpání svěřené grantové agendy, spolupracuje s příslušnými pracovišti a katedrami při řešení vnitřních grantů a vnějších dotačních titulů fakulty. Garantuje správnost a včasnost průběhu velkých a víceletých dotačních titulů. Úzce spolupracuje s rektorátním oddělením pro projektovou a grantovou podporu včetně příslušného prorektora.  

9. Samostatný referát mezinárodní agendy - referát zajišťuje všechny organizační, dokumentační, právní a administrativní záležitosti týkající se mezinárodní agendy, referát spolupracuje se studijním oddělením ve smyslu zajištění organizace studia v anglickém jazyce. Součástí agendy jsou výjezdy studentů na zahraniční stáže, workshopy, mistrovské kurzy apod. Podstatnou součástí je podpora studijních a pedagogických aktivit v rámci projektu Erasmus+, mezi které patří studentské a pedagogické mobility a podpora samostatných studentských a pedagogických mobilit. Referát se podílí na správě anglické verze webových stránek fakulty. Úzce spolupracuje s rektorátním oddělením pro mezinárodní agendu včetně příslušného prorektora.

10. Samostatný referát pro podporu vědy, výzkumu a inovace - referát vykonává všechny organizační, dokumentační, právní a administrativní záležitosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací, zajišťuje studentské grantové soutěže, projektové soutěže a operační programy ve spolupráci s ostatními fakultami AMU. Zajišťuje sběr výsledků do Registru informací o výsledcích (dále RIV). Úzce spolupracuje s vědecko-výzkumnými organizačními útvary HAMU a také s rektorátním oddělením pro vědu a výzkum včetně příslušného prorektora.  

11. Samostatný referát kanceláře tajemníka fakulty – referát zajišťuje agendu dodavatelsko-odběratelských smluv, tj. evidence a archivace všech smluv ekonomického charakteru. Provádí kontrolu platební morálky odběratelů, dále zajišťuje agendu rozpočtů fakulty a sleduje čerpání jednotlivých rozpočtů. Vede spisovou a administrativní službu tajemnice fakulty.

12. Samostatný referát hospodářské správy - referát zajišťuje agendu spojenou s evidencí veškerého majetku fakulty. Vede kompletní ekonomickou agendu fakulty, agendu dodavatelsko-odběratelských smluv, objednávek a likvidace faktur souvisejících s pořizováním zboží a služeb a provozem objektů.  Provádí také dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejich okolí, dále zajišťuje evidenci a správu rezervačního systému parkovacích míst fakulty.

13. Samostatný referát zaměstnanecké agendy - referát vede osobní evidenci interních i externích pedagogických i nepedagogických pracovníků fakulty, připravuje veškeré smlouvy a dohody s jednotlivými zaměstnanci včetně dalších souvisejících dokumentů, vede agendu výběrových řízení nových zaměstnanců v administrativní a technicko-hospodářské oblasti, agendu evidence docházky a dovolených zaměstnanců a dalších údajů dle pracovně právních předpisů.

14. Oddělení technické správy budov – oddělení zajišťuje plánování údržby a oprav budov, vč. koncepční činnosti, zajišťuje kompletní údržbu výpočetní techniky fakulty, spolupracuje na technické údržbě webových stránek fakulty, připravuje a zajišťuje investiční výstavbu, rekonstrukce, modernizace, opravy budov a zařízení včetně zabezpečení veškeré dokumentace dle obecně závazných právních předpisů. Odpovídá za řešení havarijních stavů a krizových situací, za provedení veškerých technických, revizních a servisních prohlídek stanovených právními předpisy. 


Čl. 5
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tato vyhláška je platná dnem podpisu děkana a účinná od 1. 6. 2022.
2. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha Organigram děkanátu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.


prof. Ivan Klánský
děkan fakulty
 

V Praze dne 1. 6. 2022

1. červen 2022

Přílohy:

příloha k OŘ děkanátu HAMU Organigram.pdf (97.4 KB)


.