Vyhláška děkana č. 11/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze – určeno pouze pro uchazeče – uprchlíky z Ukrajiny („cizince“)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

S odvoláním na zákon č. 67 /2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v návaznosti na Výnos rektorky AMU č. 5/2022, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci studia a rozhodování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského a magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2022/2023.
 

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2022/2023 (směrné číslo) do bakalářského studia (BcA.) a navazujícího magisterského studia (NMgA.)
určeno pouze pro uchazeče – uprchlíky z Ukrajiny („Cizince“)

Hudební umění:    
Směrné číslo pro:   BcA. / NMgA.
studijní program Skladba:   1 / 0
studijní program Dirigování:   1 / 0
studijní program Zpěv a operní režie: specializace Zpěv -  2 / 2
studijní program Klávesové nástroje: specializace Klavír - 2 / 2 
studijní program Strunné nástroje: specializace Housle - 1 / 0
  specializace Kontrabas - 1 / 0
  specializace Kytara -     1 / 0
  specializace Viola -   1 / 0
studijní program Dechové nástroje: specializace Hoboj - 1 / 1
  specializace Lesní roh - 1 / 1
studijní program Bicí nástroje:   1 / 1
studijní program Jazzová hudba:   2 / 0
Taneční umění:    
studijní program Choreografie:   2 / 0
studijní program Choreografie: specializace Taneční produkce - 0 / 1
  specializace Choreografie a režie - 0 / 1
studijní program Pedagogika tance: specializace Klasický tanec -  2 / 2
  specializace Lidový tanec - 2 / 2
  specializace Moderní 
a současný tanec -
2 / 2
studijní program Taneční věda:   2 / 1
studijní program Nonverbální divadlo:   2 / 1

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení


Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek


Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise dopisem do vlastních rukou na uvedenou adresu v přihlášce.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 31. 5. 2022. 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 10. 6. 2022         
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

 


 

Наказ декана № 11/2022,
умови та хід процедури прийому на бакалаврські та магістерські програми навчання чеською мовою на Факультеті музики та танців Празької академії виконавських мистецтв (AMU) 
– призначено лише для кандидатів-біженців з України («іноземців»)

Ст. 1 Вступні положення

З посиланням на Закон № 67/2022 Зб. Про заходи в галузі освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, та у зв’язку з Указом ректора AMU № 5/2022, який встановлює спеціальні правила організації навчання та прийняття рішень
у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, декан Факультету музики та танців Празької академії виконавських мистецтв (далі – HAMU) оголошує наступні правила та умови прийому на денну форму навчання за бакалаврською та магістерською програмами навчання чеською мовою у 2022/2023 навчальному році.

Ст. 2 Максимально можлива кількість кандидатів, зарахованих на навчальні програми та спеціалізації HAMU на 2022/2023 навчальний рік (провідна кількість) для навчання на бакалаврській програмі навчання (BcA.) з можливістю подальшого навчання на магістратурі (NMgA.)
призначено лише для кандидатів-біженців з України («Іноземців»)

Музичне мистецтво:    
Довідковий номер для:   BcA. / NMgA.
навчальна програма Композиція:   1 / 0
навчальна програма Диригування:   1 / 0
навчальна програма Спів та оперна режисура: спеціалізація Спів -  2 / 2
навчальна програма Клавішні інструменти: спеціалізація Фортепіано -  2 / 2 
навчальна програма Струнні інструменти: спеціалізація Скрипка -  1 / 0
  спеціалізація Контрабас - 1 / 0
  спеціалізація Гітара - 1 / 0
  спеціалізація Альт - 1 / 0
навчальна програма Духові інструменти:  спеціалізація Гобой - 1 / 1
  спеціалізація Валторна - 1 / 1
навчальна програма Ударні інструменти:   1 / 1
навчальна програма Джазова музика:   2 / 0
Танцювальне мистецтво:    
навчальна програма Хореографія:   2 / 0
навчальна програма Хореографія: спеціалізація Танцювальне виробництво - 0 / 1
  спеціалізація Хореографія та режисура - 0 / 1
навчальна програма Танцювальне виробництво: спеціалізація Класичний танець - 2 / 2
  спеціалізація Народний танець - 2 / 2
  cпеціалізація Сучасний танець - 2 / 2
навчальна програма Танцювальна наука:   2 / 1
навчальна програма Невербальний театр:   2 / 1

                                
Ст. 3 Хід процедури вступу


Ст. 4 Правила прийому та умови прийому на навчання

 


Ст. 5 Альтернативні строки вступних іспитів

Альтернативних строків процедури вступу немає. Якщо кандидат не може вчасно з’явитися на вступний іспит через стан здоров’я та подасть медичну довідку протягом 3 днів після вступного іспиту, декан оцінить вибачення та у дуже виняткових та обґрунтованих випадках може прийняти рішення, за пропозицією кафедри та за погодженням з відповідною приймальною комісією, про альтернативний строк складання вступного іспиту.


Ст. 6 Оприлюднення результатів процедури вступу 

Про результати вступних випробувань кандидати повідомляються письмово протягом 30 днів з дня прийняття рішення приймальною комісією рекомендованим листом на адресу, зазначену у заявці.

 

Ст. 7 Заключні положення

Цей наказ обговорено та затверджено Академічним сенатом HAMU 31. 5. 2022 року 
Наказ набирає чинності з дня його оприлюднення на веб-сайті HAMU та на офіційній дошці оголошень.


Прага, 10. 6. 2022 рік         
проф. Іван Клански, декан HAMU
                                                         
 

14. červen 2022

Přílohy:

Наказ декана № 112022,.pdf (218.2 KB) Vyhláška děkana č. 112022.pdf (203.4 KB) Podmínky pro přijímací řízení v jednotlivých oborech.zip (527.9 KB)


.