Vyhláška děkana č. 12/2022, podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční a kombinované formě v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024.  


Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Prezenční forma studia

Hudební umění
studijní program Skladba - 3 uchazeči,
studijní program Dirigování -  3 uchazeči,
studijní program Zpěv a operní režie:        
- specializace Zpěv -  9 uchazečů, 
- specializace Operní režie –  neotevírá se
studijní program Klávesové nástroje:
- specializace Cembalo -  2 uchazeči,
- specializace Klavír -  8 uchazečů,
- specializace Varhany -  3 uchazeči,
studijní program Strunné nástroje:             
- specializace Harfa - 2 uchazeči,
- specializace Housle - 7 uchazečů,
- specializace Kontrabas - 2 uchazeči,
- specializace Kytara - 3 uchazeči,
- specializace Viola - 4 uchazeči,
- specializace Violoncello - 4 uchazeči,
studijní program Dechové nástroje:         
- specializace Fagot - 3 uchazeči,
- specializace Flétna - 3 uchazeči, 
- specializace Hoboj - 3 uchazeči,
- specializace Klarinet - 3 uchazeči,
- specializace Lesní roh -  3 uchazeči,
- specializace Pozoun - 3 uchazeči, 
- specializace Trubka - 3 uchazeči,
- specializace Tuba - 1 uchazeč,
studijní program Bicí nástroje: 2 uchazeči, 
studijní program Jazzová hudba: 6 uchazečů,
studijní program Zvuková tvorba a hudební režie:
- specializace Zvuková tvorba - 3 uchazeči,
- specializace Hudební režie -  3 uchazeči, 
studijní program Hudební teorie: 3 uchazeči,
studijní program Hudební produkce: 8 uchazečů

Taneční umění
studijní program Choreografie: - 4 uchazeči,
studijní program Pedagogika tance:   
- specializace Klasický tanec - 4 uchazeči
- specializace Lidový tanec -  3 uchazeči,
- specializace Moderní a současný tanec - 4 uchazeči,
studijní program Taneční věda -  3 uchazeči,
studijní program Nonverbální divadlo - 7 uchazečů.

Kombinová forma studia
studijní program Pedagogika tance:         
- specializace Klasický tanec - 3 uchazeči,
- specializace Lidový tanec -     3 uchazeči,
- specializace Taneční výchova – 4 uchazeči,
- specializace Moderní a současný tanec - 4 uchazeči

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

 

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v češtině. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1. Uchazeč je povinen tuto znalost doložit do termínu uzávěrky přihlášek (30. 11. 2022). 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce v České republice (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky z českého jazyka v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška z českého jazyka v CJP AMU bude umožněna uchazeči, který úspěšně absolvoval všechna kola přijímacího řízení a jejich částí, organizačně zajistí studijní odd. HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 31. 5. 2022. 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 10. 6. 2022         
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

 

Seznam příloh k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2023/2024

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašlou v listinné podobě poštou nebo odevzdají přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy:

  1. úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení, nebo
  2. potvrzení studijního oddělení střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky,
  3. profesní životopis 
  4. u studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole:
Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitnívysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn. 


Nepovinné přílohy:
- programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací (neplatí pro obory Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda)
- motivační dopis


Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).
 

14. červen 2022

Přílohy:

Vyhláška děkana č. 12_2022.pdf (260.6 KB) Podmínky pro přijímací řízení v jednotlivých programech 2023-2024.zip (572.5 KB)


.