Vyhláška děkana č. 16/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024. 


Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Hudební umění:
studijní program Skladba: 2 uchazeči,
studijní program Dirigování: 1 uchazeč,
studijní program Zpěv a operní režie:     

studijní program Klávesové nástroje:     

studijní program Strunné nástroje:         

studijní program Dechové nástroje:         

studijní program Bicí nástroje: 2 uchazeči, 
studijní program Jazzová hudba: 6 uchazečů,
studijní program Zvuková tvorba a hudební režie

studijní program Hudební teorie:     

studijní program Hudební produkce: neotvírá se, 
studijní program Komorní hra: 9 uchazečů.


Taneční umění:
studijní program Choreografie:     

studijní program Pedagogika tance:     

studijní program Taneční věda: 2 uchazeči

studijní program Nonverbální divadlo: 6 uchazečů.


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení


Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise. 
 

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči - občané Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo

b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo

c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním oddělením HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 

V Praze dne 9. 12. 2022

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty AMU
Akademie múzických umění v Praze

 

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2023/2024

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a povinné přílohy v listinné podobě zašlou poštou nebo osobně donesou do podatelny AMU do 15. dubna 2023.

Povinné přílohy pro uchazeče z HAMU:

- vzhledem k tomu, že jsou všechny níže uvedené povinné přílohy v evidenci studijního odd. HAMU, není třeba k přihlášce tyto přílohy přikládat.

Povinné přílohy pro uchazeče z jiných vysokých škol než HAMU:

1. doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu), nebo 
2. na zvláštní příloze nebo přímo na vytištěné přihlášce ke studiu na HAMU potvrzení studijního odd. vysoké školy o studiu posledního ročníku bakalářského studia příslušné vysoké školy.
3. profesní životopis.
4. u studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra.

V případě navržení na přijetí je potřeba neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu). Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v bakalářském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 

a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve bakalářském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/. Tento úkon je zpoplatněn. 

Nepovinné přílohy:

a) programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací 
b) motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeložené do češtiny (lze i ve slovenštině).
 

9. prosinec 2022

Přílohy:

Podmínky přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programůspecializací pro akad. rok 2023_2024.zip (574.3 KB)


.