Vyhláška děkana č. 02/2023, podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě v anglickém jazyce v akademickém roce 2023/2024.

Čl. 2 Výčet otevíraných studijních programů HAMU pro akad. rok 2023/2024 

Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno dle platné vyhlášky děkana.

- studijní program Taneční věda (Choreology) 
- studijní program Jazzová hudba (Jazz Studies) 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce

Přijímací řízení probíhá v anglickém jazyce. Pro uchazeče je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v anglickém jazyce doložení znalosti anglického jazyka podle CEFR (výjimkou jsou uchazeči, jejichž rodným jazykem je angličtina). Požadovaná znalost anglického jazyka podle CEFR na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední mezinárodní certifikát akreditované instituce o zkoušce (posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU) nebo
b) potvrzení o absolvování jiného bakalářského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce v ČR, nebo v zahraničí nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním odd.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Praha, 30. 1. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze

 

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2023/2024 v anglickém jazyce

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a povinné přílohy v listinné podobě zašlou poštou nebo osobně donesou do podatelny AMU do 15. dubna 2023.

Povinné přílohy pro uchazeče z HAMU 
vzhledem k tomu, že jsou všechny níže uvedené povinné přílohy v evidenci studijního odd. HAMU, není třeba tyto přílohy k přihlášce přikládat.

Povinné přílohy pro uchazeče z jiných vysokých škol než HAMU:

  1. úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia v ČR (diplom a dodatek diplomu) nebo 
  2. na zvláštní příloze potvrzení studijního oddělení vysoké školy o studiu posledního ročníku bakalářského studia příslušné vysoké školy.
  3. profesní životopis.    

V případě navržení na přijetí je potřeba neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu).

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání v bakalářském programu na zahraniční vysoké škole:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářském vzdělání, je-li v České republice podle jejich mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v bakalářském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/. Tento úkon je zpoplatněn. 

Nepovinné přílohy:
a) programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací 
b) motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém event. anglickém jazyce.

30. leden 2023

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.