Vyhláška děkana č. 05/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční a kombinované formě v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024.  

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Prezenční forma studia
studijní program Hudební produkce: 4 uchazeči

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v češtině. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost doložit do termínu uzávěrky přihlášek (15. 8. 2023). 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce v České republice (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky z českého jazyka v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška z českého jazyka v CJP AMU bude umožněna uchazeči, který úspěšně absolvoval všechna kola přijímacího řízení a jejich částí, organizačně zajistí studijní odd. HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 21. 3. 2023. 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 24. 3. 2023                                                                                 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU


Seznam příloh k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2023/2024

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy:

  1. úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení,
  2. profesní životopis, ve kterém uchazeč závazně uvede informaci, ze kterého dalšího světového jazyka bude skládat v 1. kole přijímacích zkoušek písemný test (němčina, ruština, španělština, italština, francouzština)

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole:
Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo

b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo

c) zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo

d) zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn. 

Nepovinné přílohy:
- motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).


 

27. březen 2023

Přílohy:

Pr.zk. bc hudební produkce_2023.pdf (99.4 KB)


.