Vyhláška děkana HAMU č. 06/2023 - VŠKP

upřesňuje a doplňuje Výnos rektorky č. 2/2023 dle čl. 6, odst. 7, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Dála stanovuje termíny a způsob zadání a odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací a absolventských výkonů.

1. FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 

Náležitosti listinné podoby písemné bakalářské práce, diplomové práce a disertační práce, jejíž výtisk student odevzdá na katedru v termínu odevzdání práce. 

2. ÚPRAVA PEVNÉ VAZBY VÝTISKU PÍSEMNÉ PRÁCE

a) Desky písemné kvalifikační práce

b) Hřbet pevné vazby písemné kvalifikační práce

Upozorňujeme studenty, že od ak. roku 2022/2023 se již nevkládá CD s prací a neodevzdává se Potvrzení o předání hmotného substrátu.

3. TERMÍNY A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DIZERTAČNÍ PRÁCE

a) Vysokoškolskou kvalifikační práci (bakalářskou, diplomovou nebo dizertační) student odevzdá prostřednictvím informačního systému KOS nejpozději ve stanoveném termínu:

i) do 30. dubna včetně, pro termín konání SZZ v červnu
ii) do 15. dubna včetně, pro termín konání SDZ v červnu 
iii) do 30. června včetně, pro termín konání SZZ a SDZ v září

b) Student nejpozději při odevzdání práce vyplní do informačního systému KOS předepsané údaje: 

i) překlad názvu práce do anglického jazyka
ii) abstrakt v českém a anglickém jazyce 
iii) klíčová slova

Dále nahraje kvalifikační práci ve formátu PDF a uzamkne ji pomocí tlačítka „Potvrdit odevzdání“ v části KOSu s názvem „Státní zkoušky“ -> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Diplomová práce“. Použije-li student ve své práci grafy, fotografie, notový zápis, jiné grafické prvky nebo audio video soubory, připojí tyto k ostatním částem tak, aby s nimi tvořila jeden datový soubor ve formátu PDF.

c) Datum nahrání vysokoškolské kvalifikační práce do systému KOS je zároveň datem odevzdání.

d) Student odpovídá za odevzdání listinné i elektronické podoby kvalifikační práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce. 

e) Výtisk bakalářské práce nebo diplomové práce odevzdají studenti se všemi předepsanými náležitostmi na sekretariát příslušné katedry nejpozději v termínu odevzdání kvalifikační práce v aktuálních úředních hodinách. Požadovaný počet výtisků stanoví vedoucí katedry včetně možnosti odevzdat výtisk kvalifikační práce svázaný tzv. kroužkovou vazbou, avšak trvá povinnost odevzdat alespoň jeden výtisk svázaný v pevné vazbě (výtisk k archivaci v knihovně HAMU předává katedra knihovně po obhajobě).

f) Výtisk disertační práce odevzdají studenti na studijní odd. v aktuálních úředních hodinách ve třech vyhotoveních, z nichž povinně jeden výtisk musí být svázaný v pevné vazbě (výtisk k archivaci předává tajemnice OR do knihovny HAMU po obhajobě). Předseda oborové rady může stanovit možnost odevzdat zbylé výtisky svázané tzv. kroužkovou vazbou. Spolu s prací, nejpozději však deset dnů před termínem obhajoby, doktorand odevzdá teze dizertační práce (v rozsahu 5-10 normostran) do informačního systému KOS a vytištěné na studijní oddělení. 

g) Pokud je den odevzdání výtisku vysokoškolské kvalifikační práce dnem pracovního klidu, odevzdává se v prvním pracovním dni následujícím po stanoveném termínu odevzdání kvalifikační práce.

4. ZADÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ (BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DIZERTAČNÍCH)

a) Zadání písemné práce na vytištěném formuláři, který se generuje z KOSu, odevzdají studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia nejpozději do 31. května roku předcházejícímu rok absolutoria na sekretariát příslušné katedry.

b) Návrh zadání písemné kvalifikační práce vyplní student v informačním systému KOS v části KOSu s názvem „Státní zkoušky“-> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Založení práce typu A – Teoretická práce“.

i) název kvalifikační práce v českém a anglickém jazyce (lze zadat i podnázev)
ii) téma kvalifikační práce ve formě anotace (téma musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu)
iii) jazyk kvalifikační práce dle studijního programu (u programu v českém jazyce český jazyk, lze i slovenský jazyk, u studijního programu v anglickém jazyce, anglický jazyk)
iiii) jméno vedoucího kvalifikační práce (jde o návrh studenta, schvaluje děkan)

c) Student osloví pedagoga, obvykle se jedná o pedagoga – vedoucího učitele, požádá jej o vedení své vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské/diplomové) a konzultuje s ním téma i název práce. Souhlas s vedením práce včetně tématu a názvu vyjádří pedagog svým podpisem na vytištěném formuláři zadání. Následně na formulář zadání VŠKP student připojí svůj podpis a odevzdá na katedru. 

d) Zadání bakalářské/diplomové práce schvaluje svým podpisem děkan na návrh vedoucího katedry. 

e) U interpretačních programů se na výtisku zadání k tématu a názvu bakalářské/diplomové práce vyjadřuje i vedoucí oddělení hudebně teoretických disciplín.

f) Změna názvu bakalářské/diplomové práce je možná do 15. dubna roku absolutoria pro SZZ v červnu, respektive do 15. června roku absolutoria pro SZZ v září pouze se souhlasem vedoucího kvalifikační práce. Souhlas se změnou názvu se vyplňuje na příslušný formulář* viz příloha č. 2 vyhlášky a odevzdává na sekretariát katedry. 

g) Zadání dizertační práce zadává doktorand do informačního systému KOS, termíny event. změna názvu práce se řídí SZŘ, vnitřní směrnicí AMU, harmonogramem fakulty a aktuální vyhláškou děkana k doktorskému studiu. Zadání schvaluje děkan na doporučení oborové rady včetně školitele a min. dvou oponentů (oponenty navrhuje garant studijního programu). 

5. VEDOUCÍ A OPONENTI KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ A OBHAJOBA 

a) Vedoucího práce i oponenta jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry. Student je povinen informovat vedoucího práce o svém postupu a pravidelně svou práci konzultovat. Vedoucí kvalifikační práce/absolventského výkonu poskytuje studentovi průběžně konzultace k obsahu a metodickou podporu při tvorbě kvalifikační práce a absolventského výkonu. 

b) Vedoucí práce i oponent vypracují písemné posudky* bakalářských, diplomových prací, dále vypracují písemné posudky absolventského výkonu v případě realizace a vloží je do informačního systému KOS nejpozději tři pracovní dny před datem konání obhajoby.

c) K dizertační práci a případně absolventskému výkonu vypracují písemné posudky* školitel a minimálně dva oponenti a vloží do informačního systému KOS nejpozději sedm pracovních dní před datem konání obhajoby. Další povinnosti, jmenování apod. upravuje SZŘ AMU, vnitřní směrnice AMU a aktuální vyhláška děkana ke studiu v doktorských studijních programech.

d) Ve Výnosu rektorky č. 2/2023 jsou zveřejněny vzory posudků písemné kvalifikační práce pro vedoucího práce a oponenta v příloze č. 3 a č. 5., vzory posudků dizertační práce pro školitele a oponenta jsou zveřejněny v příloze č. 4 a č. 6.

6. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato vyhláška včetně příloh č. 1 a č. 2 je platná podpisem děkana a účinná dnem vydání.
2. Společně s účinností této vyhlášky se ustanovení čl. 9, odst. 6 vyhlášky děkana č. 11/2020 po dobu její platnosti se v případě náležitostí kvalifikační (disertační) práce dle těchto pravidel nepostupuje.
3. Všechny formuláře posudků zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty HAMU nebo ve Výnosu rektorky č.2/2023 na webových stránkách AMU https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

V Praze dne 12. 4. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU
 

12. duben 2023

Přílohy:

příloha č.2 k VD 06-2023_Změna_názvu_práce.docx (46.9 KB) Příloha č.1 k VD 06-2023_vzor_ pevne_desky_VŠKP.docx (21.0 KB)


.