Vyhláška děkana č. 10/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze


Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů v prezenční formě v anglickém jazyce v akademickém roce 2023/2024.

Čl. 2 Výčet otevíraných studijních doktorských programů HAMU pro akad. rok 2023/2024 v Aj

Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno dle platné vyhlášky děkana.

studijní program Skladba 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce

Přijímací řízení probíhá v anglickém jazyce. Pro uchazeče je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v anglickém jazyce doložení znalosti anglického jazyka na úrovni B2 (výjimkou jsou uchazeči, jejichž rodným jazykem je angličtina) a dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1. Uchazeč je povinen v rámci povinných příloh k přihlášce tyto znalosti doložit, více viz příloha této vyhlášky. 
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení


Praha, 28. 4. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních programů, akademický rok 2023/2024

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy pro uchazeče:

1.    projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti,
2.    soupis reprezentativního recitálu o celkovém trvání 80 až 90 minut, přičemž aspoň jedna skladba musí odpovídat tematickému zaměření zamýšlené dizertační práce (v rámci přijímací zkoušky dle výběru přijímací komise uchazeč přednese část předloženého repertoáru)
3.     profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
4.     doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší 5 let - z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1.
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední mezinárodní certifikát akreditované instituce o zkoušce (posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU) nebo
b) potvrzení o absolvování jiného magisterského nebo doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce v ČR, nebo v zahraničí nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. 
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušku z cizího jazyka (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tuto zkoušku vykonat, např. ji absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
5.     úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v magisterském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení magisterského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) zahraniční doklad o zahraničním magisterského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (magisterský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
c) doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v magisterském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v doktorském studijním programu, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/. Tento úkon je zpoplatněn. 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány přeložené do češtiny. 

28. duben 2023

Přílohy:

PhD Composition 2023_2024 ENG conditions of admission.pdf (31.1 KB)


.