Vyhláška děkana č. 11/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024.  

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů a specializací HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Prezenční forma studia

studijní program Dechové nástroje, specializace Fagot:    1 uchazeč
                                                               specializace Trubka:  1 uchazeč

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v češtině. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost doložit do termínu uzávěrky přihlášek.

Požadovaným dokladem je buď:

a) úřední certifikát akreditované instituce v České republice (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo

b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo

c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky z českého jazyka v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška z českého jazyka v CJP AMU bude umožněna uchazeči, který úspěšně absolvoval všechna kola přijímacího řízení a jejich částí, organizačně zajistí studijní odd. HAMU.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 27. 4. 2023.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 28. 4. 2023                                                                               


prof. Ivan Klánský,
děkan HAMU
 

Seznam příloh k přihlášce do bakalářského studia akad. roku 2023/2024

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy:

1. úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení,
2. profesní životopis, ve kterém uchazeč závazně uvede informaci, ze kterého dalšího světového jazyka bude skládat v 1. kole přijímacích zkoušek písemný test (němčina, ruština, španělština, italština, francouzština)

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů:

a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace, viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/) nebo

b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo

c) zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo

d) zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Tento úkon je zpoplatněn.

Nepovinné přílohy:
- motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce (lze i ve slovenštině).

28. duben 2023

Přílohy:

Pr. zk. bc Fagot.pdf (120.0 KB) Pr. zk. bc Trubka.pdf (113.7 KB)


.