Vyhláška děkana č. 12/2023 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém jazyce v akademickém roce 2023/2024.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních programů HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Studijní program Taneční umění a Nonverbální divadlo v profilacích: 
Pedagogika tance – 1 uchazeč
Choreografie – 1 uchazeč
Taneční věda – 1 uchazeč
Nonverbální divadlo – 1 uchazeč

Studijní program Zvuková tvorba a hudební režie v profilacích:
Zvuková tvorba – 2 uchazeči
Hudební režie – 1 uchazeč

Studijní program Hudební produkce - 1 uchazeč

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí
přijímací komise. 

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči - občané Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním oddělením HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Praha, 28. 4. 2023


prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních programů, akademický rok 2023/2024

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy pro uchazeče:

1.    projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti,
2.    v případě DSP Hudební produkce reprezentativní popisy, případně ukázky a kritickou reflexi své dosavadní producentské a organizační činnosti, v případě DSP Taneční umění a Nonverbální divadlo přehled výsledků dosavadní odborné praxe (včetně portfolia a publikační činnosti) a reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti, v případě DSP Zvukové tvorba a hudební režie výzkumné téma spadající do problematiky řešené studijním programem Zvukové tvorby a hudební režie a reprezentativní ukázky svého dosavadního výzkumu či umělecké tvorby, které považuje za relevantní pro řešení daného výzkumného tématu
3.     profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
4.     doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší 5 let - z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1.
V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušku z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tuto zkoušku, ne starší 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušku z cizího jazyka (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tuto zkoušku vykonat, např. ji absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
5.     Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.
Tento požadavek č. 5 se netýká absolventů HAMU, neboť se nachází v evidenci studijního odd. HAMU.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v magisterském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve magisterském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/. Tento úkon je zpoplatněn. 
Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky a absolventů HAMU 
Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeložené do češtiny (lze i ve slovenštině).
 

28. duben 2023

Přílohy:

Př. zk. phd produkce 2023.pdf (39.1 KB) Př. zk. phd tanec a nvd 2023.pdf (42.2 KB) Př. zk. phd zvuk 2023.pdf (40.7 KB)


.