Vyhláška děkana č. 5/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních oborů HAMU pro akad. rok 2020/2021 (směrné číslo)

Program Hudební umění:

studijní obor skladba - 3 uchazeči,
studijní obor dirigování - 2 uchazeči,
studijní obor zpěv - 9 uchazečů,
studijní obor operní režie - neotevírá se,
studijní obor cembalo - 2 uchazeči,
studijní obor klavír - 7 uchazečů,
studijní obor varhany - 2 uchazeči,
studijní obor harfa - 1 uchazeč,
studijní obor housle - 8 uchazečů,
studijní obor kontrabas - 2 uchazeči,
studijní obor kytara - 3 uchazeči,
studijní obor viola - 3 uchazeči,
studijní obor violoncello - 3 uchazeči,
studijní obor fagot - 3 uchazeči,
studijní obor flétna - 3 uchazeči,
studijní obor hoboj - 3 uchazeči,
studijní obor klarinet - 3 uchazeči,
studijní obor lesní roh - 3 uchazeči,
studijní obor pozoun - 2 uchazeči,
studijní obor trubka - 2 uchazeči,
studijní obor tuba - 1 uchazeč,
studijní obor bicí nástroje - 2 uchazeči,
studijní program jazzová hudba - 6 uchazečů,
studijní obor hudební režie - 2 uchazeči,
studijní obor zvuková tvorba - 4 uchazeči,
studijní obor hudební teorie - 4 uchazeči,
studijní obor hudební produkce - neotevírá se.

Program Taneční umění:

studijní obor choreografie - 3 uchazeči,
studijní obor pedagogika tance - 9 uchazečů,
studijní obor taneční věda - 3 uchazeči,
studijní obor nonverbální divadlo - 7 uchazečů.

 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 

 

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 19. července 2019.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

Praha, 29. července 2019
prof. Ivan Klánský děkan HAMU

 

 

Povinné přílohy k přihlášce do bakalářského studia ak. roku 2020/2021

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Povinné přílohy:

 1. profesní životopis vlastnoručně podepsaný
 2. 1x fotografie uchazeče
 3. úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
 4. doklad o zaplacení správního poplatku
 5. lékařské potvrzení o způsobilost ke studiu

Další povinné přílohy k přihlášce:

 1. obor Zpěv: předloží nejdéle 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra
 2. Uchazeči - cizinci v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách přiloží doklad o dosažení středního vzdělání v ČR (§ 49 odst. 4 písm. a) zákona o VŠ), případně ověřený a do češtiny přeložený doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou (§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ), případně obdobný doklad dle zákona o vysokých školách. Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.
 3. Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu studijního programu akreditovaném v českém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti českého jazyka B1 nebo B2 (viz níže) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).
  B2 je požadovaná úroveň pro studijní obory Hudební teorie, Hudební produkce a Skladba; B1 je požadovaná úroveň pro všechny ostatní studijní obory.
 4. Uchazeči o obor Choreografie dodají minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky.
 5. Poskytnuté dokumenty se nevracejí.
6. srpen 2019

.