Pokyny děkana HAMU k nařízení vlády ČR ze dne 14.4.2020

 

Vážené studentky, studenti, pedagogové, zaměstnanci fakulty,

nejprve si vás všechny dovoluji srdečně pozdravit.  A dále vás informovat, že na základě aktuálního  stavu, kdy vláda ČR uvolnila část opatření, týkajících se výuky na VŠ za situace způsobené současnou pandemií, vydávám níže uvedené pokyny. Tyto instrukce a podmínky, které budou podle informací o dalších opatřeních vlády aktualizovány, prosím dodržujme. Jen tak bude možné tento uvolněnější režim realizovat.

 

Studenti

Za přísných hygienických podmínek mohou studenti absolventských ročníků v rámci přípravy na absolutorium od pondělí 20. 4. 2020 docházet na Hudební a taneční fakultu AMU a využívat jejích prostor pro výuku hlavního oboru, popř. individuální konzultace se svým pedagogem.

Uvolnění se bude konkrétně týkat:

- studentů 3. ročníku bakalářského cyklu, kteří ještě své vystoupení či koncert neodehráli nebo se chystají k přijímacím zkouškám do magisterského navazujícího studia,

- studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří hodlají v letošním roce absolvovat a ještě své absolventské vystoupení či koncert neodehráli.

 

Formát výuky

Při výuce či konzultaci je v učebně či prostorách k tomu určených maximální počet osob stanoven takto:

- u hudebních oborů je maximum 3 osoby /pedagog, student, korepetitor/,

- u tanečních oborů je maximum 5 osob, včetně pedagoga a případně korepetitora.

Cvičení samotných studentů ve třídách bez přítomnosti pedagoga není umožněno!

 

Nutná technická opatření a pokyny:

-  fakulta bude pro tuto výuku či konzultace otevřena od pondělí 20. 4. do pátku 24. 4. 2020 vždy od 9 do 18 hodin. Mimo tuto dobu není vstup pro účely výuky nebo konzultace možný,

-  pedagog hlavního oboru musí minimálně s předstihem jednoho dne e-mailem oznámit tajemnici fakulty (jolana.krotilova@hamu.cz) jmenný seznam přítomných osob na hodině či konzultaci (pedagog, korepetitor a student/i) a přesný časový harmonogram. Na základě této informace budou tyto osoby do budovy vpuštěni. Důvodem je potřeba fakulty mít nutný přehled o probíhající výuce a nezbytné informace pro případ kontroly doporučení MZ ČR k uvolnění opatření,

- student se při příchodu do Lichtenštejnského paláce (vrátnice Hartigovského paláce ještě nebude v provozu) prokáže kartou ISIC a při každém  vstupu vyplní a podepíše ve vrátnici čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.  Pokud má student možnost formulář vytisknout doma, může si jej přinést již vyplněný a podepsaný a na vrátnici jej pouze odevzdá. Formulář bude dostupný v elektronické podobě na webu HAMU, v papírové podobě na vrátnici LP.  Studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě. Pozor, nepravdivé údaje mohou být v době těchto opatření a vyhlášeného nouzového stavu velmi přísně sankcionovány!,

- po výuce student neprodleně odejde z budovy fakulty, svůj odchod opět na vrátnici nahlásí,

- pedagog ručí za dodržování hygienických předpisů  doporučených Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s nařízením vlády ze dne 14. 4. 2020 – povinná ochrana horních cest dýchacích během celého pobytu na fakultě (nošení roušky), povinná dezinfekce rukou před výukou, dodržování vzdálenosti 2 metry mezi osobami a to jak v učebnách, tak ve společných prostorech fakulty.

Výjimku z tohoto nařízení mají studenti Katedry zpěvu a operní režie a Katedry dechových nástrojů, kteří mohou pouze během výuky roušku sundat za předpokladu odstupu alespoň 5 metrů od další osoby. Z tohoto důvodu bude pro Katedru dechových nástrojů k výuce vyhrazena Galerie a pro Katedru Zpěvu a operní režie Orchestrální sál, kde je možno lépe dodržovat předepsané rozestupy,

- pedagogové mohou v rámci možností kateder k rezervaci tříd k výuce či konzultaci použít elektronický rezervační systém,

- knihovna HAMU bude otevřena po dobu nouzového stavu jen pro studenty pracujících na VŠKP a to pouze pro výpůjčky po předchozí telefonické domluvě.  Bližší informace sledujte na webu HAMU v sekci Knihovna HAMU, případné dotazy a požadavky směřujte na vedoucí knihovny jana.horka@hamu.cz.

 

Doporučení

Na základě doporučení rektora je třeba, aby pedagogové starší 70 let pečlivě zvážili stupeň rizika nákazy koronavirem a eventuálně požádali o dočasné převzetí výuky své mladší kolegy na katedře či doktorandy.

 

Režim administrativy

Administrativní pracovníci HAMU budou pokračovat ve stejném režimu práce jako doposud, budou zajišťovat veškerou potřebnou agendu v daných termínech.

 

Děkuji vám předem za dodržování všech nastavených pravidel a přeji všem hodně zdraví v této nelehké době.

 

Praha, 16. 4. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

16. duben 2020

Přílohy:

None (0 bajtů)


.