Pokyny děkana HAMU ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 – aktualizace od 5. 10. 2020

V souladu s nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 účinného k 5. říjnu 2020 aktualizuji a doplňuji Pokyny děkana platné od 5. 10. 2020 takto:
 

Aktualizováno (platné od 5. 10. 2020):

Provozní pravidla, státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atp.

V případě Katedry zpěvu a operní režie jsou od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 platná tato pravidla:
nebude probíhat nácvik opery, sborového zpěvu, jevištní řeči, jevištního pohybu a intonace,
v případě umělecké činnosti formou individuálních konzultací bude nutné dodržovat přítomnost pouze 3 osob v dostatečně prostorné učebně,
- na těchto konzultacích bude přítomen pouze konzultující student, pedagog, případně korepetitor,
- přítomné osoby musí mezi sebou udržovat odstup min. 2 metry a musí zachovávat všechna potřebná hygienická opatření - povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
- studentům Katedry zpěvu a operní režie nebude umožněno připravovat se samostatně v prostorách fakulty na individuální konzultace.

- u tanečních oborů je maximum 15 osob, včetně pedagoga a případně korepetitora

Nadále zůstává v platnosti (od 5. 10. 2020):

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty atp.

Provozní doba Lichtenštejnského a Hartigovského paláce

Pravidla pro pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů HAMU

Organizační opatření pro zaměstnance HAMU

Pravidla pro zasedání kolektivních orgánů

Kolej

Zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by měli studenti pečlivě zvážit nutnost večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

Postup studenta či zaměstnance HAMU při příznacích infekčního virového onemocnění

Provoz reprezentačních prostor LP a Divadla Inspirace

Provozní doba kavárny Café HAMU

 

Všechny výjimky z těchto pokynů podléhají schválení děkanem fakulty.
Děkuji všem za součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

2. říjen 2020

.