Pokyny děkana HAMU k provozu fakulty od pondělí 15. 2. 2021 do pátku 19. 2. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s protiepidemickým systémem PES ČR a v návaznosti na Oznámení rektora AMU k provozu a fungování AMU je i  nadále s platností od pondělí 15. února 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven takto:

a/ individuální konzultace: všechny ročníky všech studijních oborů a programů s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn.

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

d/ semestrální zkoušky: všechny ročníky všech studijních oborů a programů v předmětech hlavního oboru za přítomnosti max. 10 osob (včetně pedagogů)

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Fakulta bude od pondělí 15. 2. do pátku 19. 2. 2021 přístupná takto:

- pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce od 9 hod do 19 hod., pro uchazeče studijních oborů Varhany a Cembalo bude ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2021 fakulta přístupná již od 8 hod.

- vrátnice Hartigovského paláce bude zavřená

V sobotu 20. 2. a neděli 21. 2. 2021 bude fakulta přístupná po účely individuálních konzultací, přípravy před nimi a také pro vykonání zkoušek/zápočtů od 9 hod do 18 hod.

Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Bude preferována práce z domova v průběhu celého týdne, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude dostupné ve stanovených úředních hodinách, konkr. v úterý a středu od 10 do 13 hod., ve čtvrtek od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

12. únor 2021

.