Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na jedno pedagogické místo v oboru Hudební teorie

se specializací

Etnomuzikologie, Základy skladebné techniky, Hudební teorie – specializovaná problematika, Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo, Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo

           

Požadavky: odborné vysokoškolské vzdělání v oboru, zahájené popř. již dokončené doktorské studium v oboru Hudební teorie, nejméně 3 letá pedagogická praxe v oboru na hudebně orientované střední nebo vysoké škole, doložitelná hudebně-vědná činnost

 

Výběrové řízení i následná výuka budou probíhat v českém jazyce.

Výběrové řízení bude zahrnovat:

- představení svých vědeckých, popř. uměleckých aktivit

- představení vlastní koncepce výuky v jednotlivých předmětech

- pohovor s kandidátem

 

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem vědecké, publikační a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete či dopravte nejpozději do 30. října 2020 na adresu:

sekretariát děkana

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Malostranské nám. 13

118 00 Praha 1.

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,5

Nástup k 1. 12. 2020

Výběrové řízení proběhne v první polovině listopadu 2020.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

30. září 2020