Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NAKI II
Řešitel Ing. Zdeněk Otčenášek
Anotace Globální cíl projektu je zachování, systematická záchrana a rekonverze uměleckého a zvukového bohatství národního fondu historických varhan. K dosažení tohoto cíle slouží konkrétní cíle (KC), které řeší nejdůležitější výzkumné úlohy spojené s uvedenou problematikou v souladu s příslušným globálním cílem Programu NAKI, s jeho cíli a zaměřením.

Konkrétní cíle tohoto projektu:

1. výzkum a vývoj: a) pracovních postupů a materiálů pro ochranu, restaurování a zkvalitnění systému péče uchovávající zvukovou podobu historických varhan, b) prostředků pro sledování a evidenci faktorů ovlivňujících stav varhan, c) nedestruktivních metod diagnostiky technologií u těch dílů varhan, které mají vliv na zvuk, d) prostředků pro dokumentaci, evidenci a ochranu nejohroženějších varhan z historických období, které neřešil projekt DF12P01OVV012 programu NAKI I; 

2. optimalizace procesu restaurování historických varhan a péče o ně z hlediska autenticity zvuku; záchrana autentického zvuku při napadení přírodní hrozbou - dřevokazným hmyzem (další postupy, které neřešil projekt DF12P01OVV012) ;

3. vytvoření softwarové databázové aplikace OrgDb pro údaje o varhanách romantických období;

4. vytvoření softwarové databáze pro dokumentování hudební tradice, národní identity a kulturního vědomí společnosti spojené s historickými varhanami;

5. komparativní výzkum využívající datové výsledky z projektu DF12P01OVV012 i výsledky nově získané v tomto projektu (týká se celé ČR, regionů i menšin);

6. začlenění výsledků realizovaných výzkumů historických varhan v ČR do vzdělávání, včetně prezentace a zpřístupnění výsledků v kontextu národní, regionální i lokální identity společnosti a kulturního dědictví;

7. propojení výsledků výzkumu historických varhan z projektu NAKI s mezinárodním kontextem a standardizace výsledků umožňující jejich zařazování do EU struktur.

Získaná částka 29 726 000 Kč