Mikrointervaly v systému přirozeného ladění a jejich psychologické aspekty

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel Ing. MgA. Tomáš Reindl, Ph.D

Projekt zkoumá psychologické aspekty esenciálních intervalů systémů přirozeného ladění. Jedná se o jemné, přesně propočtené mikrointervalové nuance, které disponují nezaměnitelným charakterem, individuálním zvukem. Těmto mikrointervalům  jsou ve starých indických hudebně-teoretických textech přiřazovány konkrétní emoce či pocity, podobně jako v evropské tradici jsou již od dob Antiky přisuzovány jednotlivým intervalům různé mimohudební vlastnosti. Tyto atributy jsou však často symbolické, neoddělitelné od dobových souvislostí, mýtů, či náboženských konceptů. Cílem projektu je pokusit se oddělit čistě psycho-fyziologické aspekty těchto intervalů a ověřit, zda se na nich respondenti shodnou. Na rozdíl od předchozího výzkumu nejsou zde testovanými stimuly hudební úryvky, nýbrž izolované souzvuky ve formě držených prodlev (dronů). Výzkum navazuje na autorovu disertační práci Mikrotonalita indické klasické hudby a na výzkum Rágy a emoce (též. článek v časopise Hudební věda), realizovaný ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky Hamu.
Projekt má i vzdělávací a uměleckou stránku – uspořádání workshopu věnovaného systémům přirozeného ladění a realizace nového autorského koncertního projektu. Jedná se o cyklus meditativních skladeb postavených na racionálně propočtených intervalových poměrech a strukturách, vybraných s ohledem na výsledky výše uvedeného výzkumu. Dílo bude mít specifickou hudebně-psychologickou dramaturgii, danou cíleným použitím konkrétních intervalů a jejich kombinací. Poslechový zážitek bude umocněn i interaktivní videoprojekcí. Koncert proběhne dne 14.10.2022 v Galerii Hamu, je míněn i jako pocta praotci minimalismu La Monte Youngovi, který ten den oslaví své 87. narozeniny.