HAMU a vůdčí osobnosti české hudební teorie a pedagogiky

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Řešitel prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.

Cílem projektu je výzkum českého hudebněteoretického a pedagogického myšlení s hlavním vývojovým obdobím 50. - 80. let minulého století. Karel Janeček a Karel Risinger stáli u zrodu české moderní hudební teorie. Janečkova systematika moderní harmonie, hudební tektoniky a tzv. aktivizované analýzy spolu s Risingerovou systematikou hierarchie hudebních celků patří k unikátním a hodnotným projevům vědeckopedagogické činnosti v domácím i evropském kontextu. Oba jsou pokládáni za zakladatele "pražské" teoretické školy a jejich žáci (např. J.Smolka, V.Tichý) jejich odkaz dále rozvíjeli. Vývoj hudebně teoretické pedagogiky na konzervatořích a vysokých hudebních školách se od šedesátých a sedmdesátých let minulého století ubíral v duchu jejich moderních koncepcí. Práce obou zmíněných autorů významným způsobem ovlivňovaly od šedesátých let minulého století myšlení hlavních osobností české hudební estetiky a vědy, jako např. Antonína Sychry, Jaroslava Jiránka, Jaroslava Volka ad. Závěrečnými publikačními výstupy projektu budou odborné studie, zabývající se janečkovsko-risingrovskou tematikou z pohledu současné hudebněteoretické pedagogiky a také pojednávající o dosud neznámých faktech (viz nedokončená publikace K.Janečka o kontrapunktu). Tyto texty budou tvořit základní kapitoly monografie, na níž chce autor pracovat v následujících letech, a současně obohatí a rozšíří studijní materiál pro studenty doktorských studijních programů a pro uchazeče o státní doktorskou zkoušku z didaktiky hudebně teoretických disciplín.