ÉTA, 3. veřejná soutěž - září 2019

Poskytovatel TAČR
Grantový program ÉTA
 
Anotace ÉTA je program TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program má podpořit zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru a vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Fakultní uzávěrka

28. října 2019


Uzávěrka poskytovatele

31. října 2019Cílem programu ÉTA je posílit společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnit výstupy těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století, v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury, v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století a v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.
 
Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2023, tj. 6 let.

 

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

Zadání 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebude vyhověno, když:

  • návrh projektu neprokáže personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu);
  • návrh projektu bude mít sice pozitivní dopad na společnost, ovšem budou založeny na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě.

Vodítkem pro určení, zda vědní oblast náleží do společenských věd, humanitních věd a umění je klasifikace oborů Frascati manuálu – oblasti 5 a 6.

Jako v předchozích soutěžích i tato 3. VS podpoří funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garanta. Podpořené projekty z předchozích veřejných soutěží ukazují, že se často může jednat o partnerství rozvíjená mezi akademickými institucemi, městy nebo regiony, školami všech stupňů vzdělání, sociálně-zdravotnickými organizacemi, kulturními institucemi, organizacemi zastupující určitý segment společnosti, podniky, ministerstvy, úřady, asociacemi a svazy, církvemi a charitami, inovačními agenturami atd. Principy aplikačního garantství může naplnit i uchazeč sám, pokud je příjemcem inovačního řešení

3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od předchozích liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně, viz https://tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/190716_zakladni_parametry_3verejna_soutez_eta.pdf

 

Sminář TA ČR: 25. 9. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v sídle TA ČR a on-line: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/treti-verejna-soutez-eta.html