Grantová soutěž Excellent

 

Cílem grantové soutěže Excellent je zvýšit dovednosti doktorandů a akademických pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů a připravit je na praxi projektového fungování, které je v současnosti nedílnou součástí kulturního sektoru jako celku. 

Grantová soutěž EXCELLENT je určena všem studujícím doktorských programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.
 

Grantová přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává hlavní řešitel projektu jak emailem, tak i v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 31. března 2021.

Formulář grantové přihlášky:  zfo zde / web zde

V návrhu žadatel uvede jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5.  

Nezbytnou součástí každého EXCELLENT projektu je specifikace vzdělávacích či výzkumných aktivit v zahraničí. Další náplní mohou být různé rešeršní, pedagogické či networkingové aktivity, jejichž výstupy lze použít jako podklady pro disertační práce členů týmu. Téma projektu však nesmí být s žádnou z disertačních prací identické.

V této první výzvě budou podpořeny individuální a týmové projekty v délce trvání 6-12 měsíců s termínem začátku realizace od 1. 6. do 1. 9. 2021. Žadatel je povinen stanovit délku projektu v celých měsících, tj. realizace začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem kalendářního měsíce.

Harmonogram soutěže:

  • 1. 3. 2021 vyhlášení soutěže
  • 31. 3. 2021 uzávěrka přihlášek
  • v průběhu dubna formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli
  • v průběhu května zasedání celoškolní hodnotící komise
  • nejpozději do 24. května 2021 zveřejnění výsledků grantového řízení, následně udělení grantů rektorkou AMU, uzavření dohod s podpořenými žadateli
  • 1. 6. 2021 začátek realizace projektů
  • 1. 9. 2021 nejzazší možný začátek realizace projektů

 

Pravidla grantové soutěže

Detailní pravidla grantové soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 5/2021.


Hodnocení žádostí

Žádosti budou posuzovány dle dokumentu Kritéria hodnocení projektu GS EXCELLENT / DOCX

Konzultace:

Na základě předchozí domluvy emailem, telefonicky, online s Danielou Machovou (daniela.machova@hamu.cz) do 30. března 2021.

PROJEKTY POSTUPUJÍCÍ DO 3. KOLA GS EXCELLENT


.