Grantová soutěž Excellent

 

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 5/2021 vyhlašuji

GRANTOVOU SOUTĚŽ AMU EXCELLENT (2. VÝZVA)

„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA AMU“

na rozdělení účelové podpory ve výši 1.876.710,- Kč na rozvoj odborných dovedností studentů doktorských studijních programů AMU v oblasti koncipování a realizace umělecko-výzkumných a vědecko-výzkumných projektů, rozvoj nespecifických akademických dovedností doktorandů v oblasti metodologie a strategie výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí doktorandů a podporu jejich zahraničních mobilit. Uvedené finanční prostředky nemusí být v rámci 2. výzvy rozděleny v plné výši a mohou být převedeny do následujících výzev.

Cílem grantové soutěže Excellent je zvýšit dovednosti doktorandů a akademických pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů a připravit je na praxi projektového fungování, které je v současnosti nedílnou součástí kulturního sektoru jako celku. 

Grantová soutěž EXCELLENT je určena všem studujícím doktorských programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.
 

Harmonogram soutěže:

  • Vyhlášení 2. výzvy : 6. 9. 2021
  • Kurz přípravy grantového projektu: 10. 9. 2021 
  • Uzávěrka přihlášek: 4. 10. 2021 
  • V průběhu října formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli
  • Zasedání celoškolní hodnotící komise: 29. 11. 2021
  • Zveřejnění výsledků grantového řízení: 6. 12. 2021
  • Začátek realizace projektů: od 1. 1. 2022

 

Přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění zfo zde / web zde) hlavní řešitel projektu jak emailem, tak i v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 4. října 2021.

Pravidla grantové soutěže

Detailní pravidla grantové soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 5/2021 a ve Výzvě prorektorky.


Hodnocení žádostí

Žádosti budou posuzovány dle dokumentu Kritéria hodnocení projektu GS EXCELLENT / DOCX

Konzultace:

Na základě předchozí domluvy emailem, telefonicky, online s Danielou Machovou (daniela.machova@hamu.cz) do 30. září 2021.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA 1. VÝZVY GS EXCELLENT

PROJEKTY POSTUPUJÍCÍ DO 3. KOLA GS EXCELLENT


.