Projektová soutěž DKR

INFO

Byly zveřejněny výsledky Projektové soutěže DKR 2024.
Rozhodnutí je součástí zápisu ze zasedání Grantové komise AMU.

Projektová soutěž DKR je určena pro pedagogy a výzkumné pracovníky.
Institucionální výzkumné záměry fakult (IVZF) podávají výzkumné ústavy nebo výzkumná pracoviště (katedry).

Podmínky jsou uvedeny ve Výnosu rektorky č. 15/2023, kterým se mění rozdělování a principy užití prostředků DKR a SVV.
 

Formuláře  
Projektová soutěž 2024 - Přihláška doc
Projektová soutěž - Průběžná zpráva za rok 2023 doc
Projektová soutěž - Závěrečná zpráva za rok 2023 doc
IVZ - žádost o příspěvek pro malé badatelské týmy doc

 

 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2024

Projektová soutěž DKR je určena pro pedagogy a výzkumné pracovníky. Lze žádat na vědecko-výzkumné a umělecko-výzkumné projekty
Projektová soutěž je otevřena pro:

 1. standardní projekty – max. doba řešení 3 roky. Více výnos rektorky 15/2023 čl. 9
 2. juniorské projekty – max. doba řešení 2 roky, max. výše ročního rozpočtu 300.000 Kč. Více Výnos rektorky 15/2023 čl.10

HARMONOGRAM 2024:
Informační setkání prorektora pro rozvoj se žadateli: 10. října 2023 od 10 hod. v zasedací místnosti na HAMU. Zde bude mít každý možnost konzultovat konkrétní dotazy.
Uzávěrka pro podávání přihlášek: 13. listopadu 2023 ve 14. hodin
Žádosti se podávají na výše zveřejněných formulářích ZE ŠKOLNÍ EMAILOVÉ ADRESY na e-mailovou adresu dkr@hamu.cz a to POUZE ELEKTRONICKY
Rozhodnutí Grantové komise AMU -  nejpozději 16. února 2024

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Sylvou Stejskalovou (sylva.stejskalova@hamu.cz), konzultace ohledně rozpočtů jsou možné s Ing. Kamilou Mikešovou (kamila.mikesova@hamu.cz), nejlépe po předchozí domluvě.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektorky 15/2023.
Hodnotící kritéria a stupnice: upraveno v čl. 11 odst. 2 Výnosu rektorky 15/2023

Podrobný harmonogram zde.

Vyhlášení zde.

Výnos rektorky č. 15/2023

Institucionální výzkumné záměry (IVZ) podávají výzkumné ústavy nebo výzkumná pracoviště (katedry).

Prostředky přidělené fakultám na realizaci institucionálních výzkumných záměrů jsou určeny na stabilizaci podmínek pro činnost výzkumných pracovišť a existujících výzkumných týmů, které se mohou vykázat společně realizovanými výsledky, a jejich koncepční rozvoj (). Vedle toho jsou prostředky určeny i na podporu šíření výsledků, zejm. na podporu relevantních fakultních časopisů a edičních řad. Dále je možno část prostředků ponechat v gesci vedení fakulty na podporu a rozvoj vědeckých aktivit a výzkumné infrastruktury na fakultě.
Více Výnos rektorky 15/2023 čl. 7.
 

Open Call - IVZ - malé badatelské týmy 

Do konce března 2024 je možno podat žádost o příspěvek na podporu malých badatelských týmů a výjimečných výzkumných počinů v rámci Institucionálního výzkumného záměru HAMU, z prostředků DKR MŠMT pro letošní rok. 

Podpořeny mohou být vědecké aktivity pedagogů, ale i studentské projekty garantované pedagogem, publikační činnost, organizace vědeckých konferencí. 
Podporu nelze využít pro dofinancování SGS, PS DKR a IVZ.

Začátek projektu: 15. 4. 2024
Ukončení projektu:  30. 11. 2024

Žádosti zasílejte na přiloženém formuláři nejpozději do 30. 3. 2024 na adresu proděkanky sylva.stejskalova@hamu.cz.
 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2023

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 27. února 2023 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).
Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Sylvou Stejskalovou ( sylva.stejskalova@hamu.cz ), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou ( kamila.mikesova@hamu.cz ), nejlépe po předchozí domluvě.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2020 . Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE .

 

V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2020 (dále „Výnos“) vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU

na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

v roce 2023

 

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020.

2. V souladu s čl. 4 odst. 1 Výnosu je pro rok 2023 druhé kolo soutěže otevřeno pro krátkodobé (1-2 roky) projekty.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2023 pro jednotlivé projekty stanoveny.

4. Harmonogram soutěže:

 • 7. 2. 2023 - vyhlášení soutěže
 • 27. 2. 2023 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách
 • 6.3 - 15. 3. 2023 - zasedání fakultních grantových komisí (formulace doporučení k jednotlivým projektům pro Grantovou komisi AMU)
 • Do 29.3. - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 31. 3. 2023 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu
 • Průběžné zprávy se dle čl. 6 odst. 9 Výnosu podávají vždy do 15. února
 • Závěrečné zprávy se dle čl. 6 odst. 3 Výnosu podávají vždy do 31. ledna

5. Publikační aktivity

Řešitelé/ky schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2023 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

6.    Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7.    Doplňující informace ke 2. kolu
Projektová soutěž slouží pro podporu vědeckovýzkumných projektů. Některé projekty předložené do 1. kola byly svou povahou zaměřeny spíše na umělecký výzkum, podporu výuky, na obnovu infrastruktury či na podporu činnosti pracovišť institucionálního charakteru, tj. na financování celého spektra výzkumných témat. Pro Projektovou soutěž se lépe hodí jasně ohraničené záměry s jedním a konkrétně vymezeným tématem. Ve druhém kole bude rozdělováno přibližně 2,5 mil. Kč na r. 2023.

2.KOLO PROJEKTOVÉ SOUTĚŽĚ DKR AMU PRO ROK 2022

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Harmonogram 2.kola:

 • 7. 2. 2022 - vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13.00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (mistnost 3007, 3. patro) v listinné formě s podpisem k rukám Karolíny Vinické a zároveň e-mailem na adresy: karolina.vinicka@amu.cz, dkr@hamu.cz (Grantové oddělení HAMU)
 • 4. 3. 2022 - zasedání Grantové komise AMU
 • do 9. 3. 2022 - zveřejnění rozhodnutí

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Sylvou Stejskalovou (sylva.stejskalova@hamu.cz), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou (kamila.mikesova@hamu.cz), nejlépe po předchozí domluvě.
Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky.
Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny.
Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2020 . Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE .

Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2022 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2022

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 29. listopadu 2021 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost doc. MgA. Irvinem Venyšem, Ph.D. ( irvin.venys@hamu.cz ), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou ( kamila.mikesova@hamu.cz ), nejlépe po předchozí domluvě.

Soutěž je otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky.

Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2020 .

Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE .

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu najdete ZDE .

Zápisy FGK

2024 – Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise ze dne 11. 1. 2024.pdf
Aktualizováno 18. ledna 2024
PDF
2023 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 9. 3. 2023.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2022 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 1. 3. 2022.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2022 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 14. 12. 2022.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2021 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 6. 12. 2021 + přílohy.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2021 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 5. 2021.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2021 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2021 + přílohy.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2021 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 12. 4. 2021 + přílohy.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2021 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 15. 1.2021.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2020 - Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 3. 2020.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2019 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 27.2.2019.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2019 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2019.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2018 - Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2018 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2018.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2018 - Jmenování nové Fakultní grantové komise od 1.2.2018.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2017 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2017 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2017 - Výsledky_SGS_rozhodnuti_2._kolo.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2017 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2017.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2016 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016 - Výsledky_SGS_rozhodnuti_1_kolo.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2016 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016 - Výsledky_Projektové_soutěže_AMU_DKR.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF
2016 - Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016.pdf
Aktualizováno 13. září 2023
PDF