Zaměstnanci a kontakty

Kancelář pro vědu, výzkum a projekty
Fakultní grantová komise FGK
Výběrová komise FPS
Ediční komise HAMU EK

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer - SGS, FPS, CRP, Projektová soutěž DKR

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

Silvie Demartini

projektový manažer - externí granty

E-mail: silvie.demartini@famu.cz
Telefon: 234 244 105
Detail osoby
Bez obrázku

Ing. Jan Vanda

projektový manažer - externí granty výzkumného centra hudební akustiky MARC

E-mail: jan.vanda@hamu.cz
Telefon: 234 244 131
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Daniela Machová

administrativní podpora grantů, RIV, fakultní manažer – Excellent, pedagogická část FPS

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110
Detail osoby
FOTO MgA. Daniela MACHOVÁ

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

předseda FGK, proděkan

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.

místopředsedkyně FGK

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

tajemnice FGK

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

ČLENOVÉ KOMISE

doc. Mgr., Eduard Douša, Ph.D.

Pražská konzervatoř

Bez obrázku

Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D

Pražská konzervatoř


Zápisy FGK


Zřízení Výběrové komise FPS je stanoveno Vyhláškou děkana č. 03/2021. Výběrová komise posuzuje žádosti a závěrečné zprávy projektů Fakultní projektové soutěže.
Výběrová komise zasedá ve složení: děkan, proděkani, tajemnice a člen akademického senátu fakulty. V případě 2. okruhu je složení komise totožné, pouze místo člena akademického senátu fakulty je delegován člen studentské komory akademického senátu fakulty. Komise pro závěrečné hodnocení projektů je totožná s komisí výběrovou.
 

Složení komise

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ

prof. Vlastimil Mareš

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135
Detail osoby
FOTO prof. Vlastimil MAREŠ

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Ing. Jolana Krotilová

tajemnice fakulty

E-mail: jolana.krotilova@hamu.cz
Telefon: 234 244 103, 777 453 553
Detail osoby
FOTO Ing. Jolana KROTILOVÁ

 

jeden člen akademického senátu: příslušný člen je vybrán na jednotlivá zasedání Výběrové komise prostřednictvím předsedy AS HAMU

Náplň činnosti ediční komise HAMU:

  • vytváří ediční plán HAMU na kalendářní rok i dlouhodobou koncepci edičního plánu;
  • shromažďuje návrhy kateder, pracovišť HAMU, případně externích autorů, které se týkají vydání textů a not ze sféry hudby, tance a pantomimy, zaujímá stanovisko k návrhům, doporučuje podobu vydávaných publikací, navrhuje úpravy apod.;
  • projednává s vedením Nakladatelství a ve spolupráci se spolupracovníkem redakce za HAMU záležitosti vznikající v průběhu přípravy publikovaných prací.

Komise se zpravidla schází dvakrát ročně (listopad, květen) v předstihu před jednáním ediční rady AMU.


PŘEDSEDKYNĚ EDIČNÍ KOMISE.