Zaměstnanci a kontakty

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

Ing. Kamila MIKEŠOVÁ

projektový manažer: Projektová soutěž DKR, CRP, PRSŘ, NPO Telefon: 234 244 130 Detail osoby
Foto

Silvie DEMARTINI

projektový manažer: externí poskytovatelé (umělecké, rozvojové a zahraniční projekty) Telefon: 234 244 105 Detail osoby
Foto

MgA. Mgr. Daniela MACHOVÁ, Ph.D.

administrativní podpora grantů, RIV, SGS, fakultní manažer - Excellent Telefon: 234 244 110 Detail osoby
Foto

Martina FIŠEROVÁ

projektová manažerka OP JAK Detail osoby
Foto

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

předsedkyně FGK, proděkanka Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

místopředsedkyně FGK Telefon: 234 244 194 Detail osoby
Foto

Ing. Kamila MIKEŠOVÁ

tajemnice FGK Telefon: 234 244 130 Detail osoby
Foto

Členové komise

<h3>doc. Mgr., Eduard Douša, Ph.D.</h3>

<p>Pražská konzervatoř</p>

doc. Mgr., Eduard Douša, Ph.D.

Pražská konzervatoř

<h3>Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D</h3>

<p>Pražská konzervatoř</p>

Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D

Pražská konzervatoř

Výběrová komise posuzuje žádosti a závěrečné zprávy projektů Fakultní podpory studentů.
Výběrová komise zasedá ve složení: děkan, proděkani, tajemnice a člen akademického senátu fakulty. V případě 2. okruhu je složení komise totožné, pouze místo člena akademického senátu fakulty je delegován člen studentské komory akademického senátu fakulty. Komise pro závěrečné hodnocení projektů je totožná s komisí výběrovou.

Složení komise

prof. Ivan KLÁNSKÝ

děkan HAMU Telefon: 234 244 102 Úřední hodiny: Dle dohody emailem / telefonicky Detail osoby
Foto

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost Telefon: 234 244 135 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem. Detail osoby
Foto

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností Telefon: 234 244 133, 234 244 189 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě Detail osoby
Foto

Mgr. Karel STRNAD

tajemník fakulty Telefon: 234 244 103 Detail osoby
Foto

Náplň činnosti ediční komise HAMU:

  • vytváří ediční plán HAMU na kalendářní rok i dlouhodobou koncepci edičního plánu;
  • shromažďuje návrhy kateder, pracovišť HAMU, případně externích autorů, které se týkají vydání textů a not ze sféry hudby, tance a pantomimy, zaujímá stanovisko k návrhům, doporučuje podobu vydávaných publikací, navrhuje úpravy apod.;
  • projednává s vedením Nakladatelství a ve spolupráci se spolupracovníkem redakce za HAMU záležitosti vznikající v průběhu přípravy publikovaných prací.

Komise se zpravidla schází dvakrát ročně (listopad, květen) v předstihu před jednáním ediční rady AMU.

Předsedkyně ediční komise