Výzkumné centrum hudební akustiky

MARC

Věda - Výzkum - Výuka - Služby  (zaměření na hudební zvuk)

Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC) je vědeckovýzkumným pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU. Bylo založeno 2005 rozhodnutím MŠMT ČR v projektu "Národní program podpory výzkumu a vývoje - Výzkumná centra PP2-DP1". Personálně, přístrojovým vybavením a prostory je MARC nástupcem Výzkumného oddělení, které bylo součástí Zvukového studia HAMU, ve kterém výzkumy hudebního zvuku a hudebních nástrojů probíhaly od r. 1976. MARC je jediným pracovištěm v ČR, které se specializuje na psychoakustiký výzkum v tomto oboru. Někteří výzkumní pracovníci MARC jsou zároveň pedagogy HAMU, takže jsou nové poznatky i přímo uplatňovány do výuky Katedry zvukové tvorby (KZT) HAMU a zároveň jsou do výzkumu MARC zapojeni i studenti KZT.


Cílem výzkumů Výzkumného centra MARC jsou poznatky o zvukové kvalitě

V následujících záložkách lze získat informace o:

Výzkumných projektech (granty) - přehled o řešených výzkumných projektů od nejstarších po současné.

Publikační činnosti - přehled o všech dosažených výsledcích Výzkumného centra MARC ve členění na články, odborné monografie, technologická řešení a ostatní (od nejstarších po nejmladší). Texty veřejně šiřitelných výsledků jsou zde prezentovány ve formátu pdf. U výstupů, které jsou vázány copyright, jsou uváděny ukázky či abstrakty s odkazy na web, kde lze získat kompletní výsledek.

Výzkumech hlasu (vokologie) - samostatně vyčleněný přehled o výzkumech hlasu realizovaných v MARC nebo ve spolupráci s MARC, jejichž využití slouží nejen uměleckým a hudebně akustickým zájemcům, ale i zájemcům z lékařských a hlasově pedagogických oborů.

Doplňkové činnosti - přehled o nabízených komerčních aktivitách Výzkumného centra MARC (jedná se o transfer výsledků výzkumu do praxe).

Výzkum MARC je zaměřen na problematiku:

Vzniku zvuku – na fyzikálně akustické vlastnosti zdrojů zvuku (konstrukce, materiály, podmínky kmitání … jejich úpravy ve vztahu ke kvalitě zvuku)

Šíření zvuku – na ovlivnění zvukových signálů fyzikálně akustickými vlastnostmii prostorů a šířením zvuku prostředím s různými akustickými vlastnostmi (interakce prostor - zdroj, geometrie prostoru, akustické materiály, záznam a reprodukce … jejich působení na vnímanou kvalitu zvuku a kvalitativní úpravy)

Poslechu a vnímání zvuku – na psychoakustiku sluchových vjemů (provádění a vyhodnocování poslechových testů, vazby mezi fyzikálními vlastnostmi zvuků a slyšením ...  kvalitativní analýzy)

Produkci zvuků člověkem – na psychoakustiku zpěvních, mluvních i instrumentálně hudebních projevů (funkční souvislosti s produkovaným zvukem, prevence a rehabilitace při používání hlasu ... kvalitativní hodnocení a procesy nácviku dovedností)

HLAVNÍ AKTIVITY:

 • základní výzkum v oblasti hudební akustiky a psychoakustiky
 • aplikovaný výzkum akustických vlastností hudebních nástrojů (HN) a jejich částí
 • navazující účelový výzkum barvy a kvality zvuku hudebních nástrojů
 • realizace poslechových testů s respondenty (nejčastěji s pedagogy a posluchači AMU) zjišťujících subjektivně vnímané vlastností zvuků (HN, lidského hlasu i hluku), příprava testovacích signálů a stimulů
 • vizualizace a analýza kmitů HN "1D" a "3D" unikátní laserovou technologií měření kmitů HN a jejich částí laserovým vibrometrem, ESPI nebo PIV
 • měření frekvenčních přenosových charakteristik HN (v bezodrazové komoře a "in situ")
 • měření vyzařovacích směrových a výkonových vlastností hudebních nástrojů a lidského hlasu
 • účelová měření hudebních nástrojů (intonační charakteristiky aj.)
 • statistické sledování akustických vlastností HN a jejich částí v průběhu výroby
 • diagnostika a dokumentace zvuku HN pro účely certifikace
 • měření akustických vlastností prostorů s hudebním určením
 • měření akustických vlastností akustických materiálů
 • statistické vyhodnocení naměřených dat a subjektivních popisů vlastností zvuku
 • cílené úpravy akustiky materiálů, hudebních nástrojů, prostorů, hlasových dovedností ke zlepšení vnímané kvality zvuku

VYBAVENÍ:

Ve Výzkumném centru MARC se nachází bezodrazová místnost s vybavením pro synchronní měření 48 mikrofony, akusticky upravené místnosti pro poslechové testy a pro distanční spolupráci, prostory s výpočetním a dílenským vybavením, laboratoř fyzikální akustiky s vysokorychlostní kamerou, laserovým zařízením pro sledování pohybu částic vzduchu (PIV), dvoupaprskovým laserovým vibrometrem Polytec, pulzním interferometrem Dantec Dynamics (ESPI, tento interferometr je jediný svého druhu v ČR a je spolu s dalším vybavením používán pro vizualizaci a analýzu žádoucích i nežádoucích kmitů různých částí hudebních nástrojů (HN) při výzkumu fyzikální příčinnosti barvy HN a kvality jejich zvuku). MARC prostorově, technikou i lidskými zdroji tvoří celek společně se Zvukovým studiem HAMU (ZS) a s Katedrou zvukové tvorby HAMU (KZT), takže též disponuje kompletním vybavením ZS a KZT (včetně nahrávacího studia a koncertních prostorů HAMU).

KONTAKT

Hudební a taneční fakulta AMU
Výzkumné centrum hudební akustiky / MARC
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

Vedoucí MARC
tel. + 420 234 244 163
zdenek.otcenasek@hamu.cz 

Ing. Zdeněk OTČENÁŠEK, Ph.D.

Vedoucí výzkumného centra Telefon: 234 244 163 Úřední hodiny: Po domluvě Detail osoby
Foto

Interní výzkumní pracovníci