In press

 

Cruz TLB, Frič M, Andrade PA. A Comparison of Countertenor Singing at Various Professional Levels Using Acoustic , Electroglottographic , and Videofluoroscopic Methods. J Voice. doi:10.1016/j.jvoice.2024.03.033

Andrade PA, Frič M, Saccente-kennedy B, Hruška V. A Comparison of the Effects of Phonation into a Positive Expiratory Pressure Device and Silicone Tube in Water. doi:10.1016/j.jvoice.2023.10.022

Andrade PA, Frič M, Dršata J, Krtičková J, Chrobok V. (in press). Comparative Study on the Effects of Surface Neuromuscular Electrical Stimulation Between Subjects With Unilateral Vocal Fold Paralysis in the Paramedian and Median Positions. J Voice. Published online 2022. doi:10.1016/j.jvoice.2022.09.014

Amarante Andrade, P., Frič, M., Saccente-Kennedy, B., Hruška, V. (in press). Pressure , Flow , and Glottal Area Waveform Profile Changes During Phonation Using the Acapella Choice Device. Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.02.010

2024

Frič M, Dobrovolná A, Amarante Andrade P. Comparison of laryngoscopic , glottal and vibratory parameters among Estill qualities – Case study. Biomed Signal Process Control. 2024;87(April 2024). doi:10.1016/j.bspc.2023.105366

2023

Frič M, Mlynářová B, Kučera M. Funkční hodnocení laryngoskopického vyšetření a souvislost s kvalitou hlasu a parametry hlasového pole [Functional evaluation of laryngoscopic examination and its relation to voice quality and voice range profile parameters]. Otorinolaryngol Foniatr. 2023;72(1):23-32. doi:10.48095/ccorl202323

2022

Jan Otčenášek, Marek Frič, Eva Dvořáková, Zdeněk Otčenášek, Sven Ubik The subjective relevance of perceived sound aspects in remote singing education, J. Acoust. Soc. Am. 151 (1), January 2022, 428-433

2021

Frič, M., Podzimková, I., Jelínková, J. (2021). Porovnání vlastností hlasu klasických a popových zpěvaček. Musicologica Brunensia, 56(2), 63–101.

Tomáš Kulhánek, Marek Frič, PSYCHOAKUSTICKÉ A PSYCHOVIZUÁLNÍ TESTY PRO HODNOCENÍ HLASU. DOI: 10.35191/medsoft_2021_1_33_53 _56 (https://creativeconnections.cz/medsoft/2021/Medsoft_2021_Kulhanek2.pdf)

Andrade, Amarante,P., Frič, M., Otčenášek, Z. (2021). Assessment of Changes in Laryngeal Configuration and Voice Parameters Among Different Frequencies of Neuromuscular Electrical Stimulation ( NMES ) and Cumulative Effects of NMES in a Normophonic Subject : A Pilot Study. Journal of Voice. (in press)

Frič, M., Dlask, P., Hruška, V. Face vibration measurement in singing – pilot study. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 67, 102427

Frič, M., Podzimková, I. Comparison of sound radiation between classical and pop singers. Biomedical Signal Processing and Control, 2021, 66, 102426

Ubik, S., Halák J., Kolbe, M., Melnikov, J., Frič, M. Lessons Learned from Distance Collaboration in Live Culture. In: Proceedings of the 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications (IHIET – AI 2021), April 28-30, 2021, Strasbourg, France, 608-615

2020

Frič, M., Pavlechová, A. Listening evaluation and classification of female singing voice categories, Logopedics Phoniatrics Vocology, 2020,Volume 45 Issue 3, pp. 97-109.

2019

Kučera, M., Frič M., Fritzlová, K., Halíř M. Vokologie I – Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. Akademie múzických umění v Praze, 2019. ISBN: 978-80-270-6200-3

Frič, M., Berti, A., Otčenášek, J. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie. Musicologica Brunensia, 2019, 54(1), s. 187-222.

Dvořáková, E., Frič, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení brumenda u studentů – pilotní studie, Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/. 2019, 68(2), s. 86-102.

Frič, M., Dlask, P., Hruška, V. Face vibration measurement in singing – pilot study. In: Proceeding of 11th International Workshop Models and Analysis of Vocal Emissions for biomedical Application, December 17-19, 2019, Firenze, s. 63-66.

Podzimková, I. Frič, M. Comparison of sound radiation between pop and classical singers. In: Proceeding of 11th International Workshop Models and Analysis of Vocal Emissions for biomedical Application, December 17-19, 2019, Firenze, s. 67-70.

2018

Frič, M., Porovnání parametrů hlasových poli mezi muži a ženami. Akustika, 2018, Vol. 30/Sept., 42-63.

Frič, M. PerceptualTest & ResponseAnalysis (PTRA)-program pro provádění základních percepčních testů a analýzu jejich výsledků. Praha: MARC-Technologický list čís. 93 Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, 2018.

2017

Frič, M., Hruška, V.: 2017. The effect of resonance tubes on facial and laryngeal vibration - A case study. Biomedical Signal Processing and Control. 2017, Vol. 37, Aug., pp. 50-60.

Frič, M., Berti,. A., Voběrková, L. Percepční a vibro-akustické hodnocení změn tvaru vokálního traktu. Akustika, 2017, Vol 28/Sept., 33-43.

Frič, M., Kučera, M., Šimonová, J., Machalová, N.: Porovnání hlasových polí zdravé a patologické skupiny žen a základy funkčního vyšetření vlastností hlasu – předběžná studie, In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. 2017. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 s. ISBN 978-80-244-5288-3.

Frič, M. Efekt změny tvaru vokálního traktu na vibro-akustické vlastnosti hlasu. In: Nové trendy akustického spektra 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017, s. 35-53,   ISBN 978-80-228-2947-2

2016

Frič, M., Miššíková Základy akustiky hlasu a reči. In: Kerekrétiová, A. a kol.: Logopedická propedeutika, Vydavateľstvo Univerzity komenského, Bratislava, 2016, 236 s., s. 60-85. ISBN: 978-80-223-4164-6

Frič, M. Hlasové rejstříky a vibrační mechanismy s objektivního a percepčního hlediska – případová studie. In: Nové trendy akustického spektra 2016, Technická univerzita vo Zvolene, 2016, s. 73-90,   ISBN 978-80-228-2860-4.

Frič, M. Akustika s ohledem na vnímání řeči. In: Sborník příspěvků Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu - mezioborový seminář pro profese zabývající se rehabilitací poruch řeči a sluchu, 8.-9. ledna 2016, HAMU Praha, ss. 62-77, ISBN: 978-80-7331-373-9

Kulhánek, T., Frič, M. Software pro tvorbu percepčních testů na webovém rozhraní. Autorizovaný software, Technologický list TL82/16, MARC HAMU, 2016

2015

Frič, M., Fikejz, F. Correlation between Three Facial Vibration Measurement methods. In: International Conference on Applied Electronics, Pilsen 8-9 September 2015, ISBN 978-80-261-0385-1, University of West Bohemia, 2015, pp. 41-44, ISSN 1803-7232

Frič, M. The face vibration in resonance exercises measured by three different methods – firs results. In: Proceedings of a 9th International workshop Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications, September 2-4, Firenze, Italy, pp. 91-94, ISBN 978-88-6655-792-0

Frič M. Efekt rezonančních cviků a rezonančních trubiček na kmitání hrtanu a nosu. In: Nové trendy akustického spektra 2015.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 55-76.

2014

FRIČ M., Krasňanová V. Vztah mezi parametry hlasového pole a percepčním hodnocením poruchy hlasu u mužů. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2014, 63, 1, 16-28, ISSN 1210-7867

FRIČ M, KUČERA M. Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou. In: Nové trendy akustického spektra 2014.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72.

FRIČ M. Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu. In: Nové trendy akustického spektra 2014.  Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-80.

FRIČ M, KULANOVÁ A. Factors of the assessment of a vocal category in female singers - a preliminary study. In: Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France.  p. 427-32.

2013

Frič M. Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu. Otorinolaryng a Foniat, 2013, 62(4): 201-8, ISSN 1210-7867

Frič, M. Hodnocení rezonance hlasu žen. In: Nové trendy akustického spektra vedecký recenzovaný zborník, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2013, p 73-88, ISBN:978-80-228-2531-3

2012

Frič, M., Kadlecová K. A. Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen. Akustické listy, 2012, Vol. 18, No. 2-3, pp. 5-24.

Kulanová, A. Frič, M. Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, Vol. 12, No. 2, pp. 79-98.

Lejska, M., Havlík, R., Frič, M., Priechodská-Široká A. Porovnání pěveckých technik sólového a sborovéího zpěvu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2012, Vol. 61, No. 1, pp. 44-52.

Kadlecová, A. K., Frič, M. Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2012, 6(2-3), p. 57-61.

Kadlecová, K.A., Frič, M. Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami. In: Nové trendy akustického spektra.  Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2012, p. 113-25. ISBN: 978-80-228-2371-5.

Frič, M., Kulhánek, T., Hrb, J. Systém vzdáleného přístupu k analýze hlasu RealVoiceLab.   Praha: MARC-Technologický list čís. 46, Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, 2012.

2011

Frič, M. Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí. Akustické listy, 2011, Vol. 17, No. 1-2, pp. 19-25.

Frič, M, Otčenášek, Z, Kadlecová, K. Poslechové hodnocení vlastností zpěvu - předběžná studie. In: Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál - Acoustics - Place 2011. Technical University in Zvolen. p. 83-93. ISBN: 978-80-228-2258-9

2010


Frič, M., Otčenášek, Z. Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2010, 59(4), s. 214-224.

Frič, M., Dršata, J. Akustické metody vyšetření hlasu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie - hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; 2010. p. 74-82.

Frič, M., Kučera, M., Vydrová, J., Švec, J. Fyziologie a funkce hrtanu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie-hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; 2010b. p. 42-50.

Frič, M., DRŠATA M., ŠVEC J., ČERNÝ L (2010) Ostatní metody vyšetření hlasu. In: LEJSKA M., SOPKO J., ŠRAM F., editors . Foniatrie-hlas. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ; p. 84-94.

KUČERA M., Frič, M., HALÍŘ M. Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Opočno: ORL ambulance - centrum hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. 2010. ISBN 978-80-254-6592-9

Kulhánek, T.; Frič, M., Šárek, M. Remote Analysis of Human Voice - Lossless Sound Recording Redirection. In Analysis of biomedical signals and images. Proocedings of  20th International EURASIP Conference (BIOSIGNAL) 2010, Brno: University of Technology, p. 394-397.

Frič, M, OtčenášekZ, Syrový, V. Akustika hlasu. In: Sborník abstraktů a příspěvků 2.symposia Umělecký hlas. Praha: Zvukové studio HAMU a Hlasové centrum Praha, 2010, p. 53-65. ISBN: 978-80-7331-170-4.

Otčenášek, Z., Frič, M., Hrb, J., Štěpánek, J., Prokop,J. LiTEd - Software for editing, execution and results collection of listening tests. Praha:  MARC-Technologický list čís. 36, Zvukové studio HAMU, 2010.