Výzkumné projekty MARC

Součástí výzkumů MARC je řešení výzkumných projektů registrovaných v CEP (Centrální evidenci projektů Rady vlády pro výzkum a vývoj), seznam projektů je řazen vzestupně (od nejstarších po současné):

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 667/2020: "Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu"

 • doba řešení: 2020- doposud řešen (do r. 2022)

 • náklady FRC: 488 tis. Kč, celkem 810 tis. Kč

Anotace: Projekt je platformou pro vědeckou spolupráci, která bude využívat služby e-infrastruktury CESNET (zejména výsledky předchozích projektů FRC 384/2010, 423/2011, 465/2012, 552R1/2014 a 632/2018) pro multioborovou komunikaci a spolupráci odborníků na hlasovou problematiku, a pro doplnění možnosti stávající webové aplikace PsychotestEditor o potřebné bezpečnostní a trénovací prvky pro výuku a výzkum se zaměřením na percepční hodnocení a na klinická vyšetření hlasu. Cílem je sestavení odborné skupiny specialistů pokrývající svými profesemi šíři problematiky vokologie a vytvoření její konektivity. Kromě využití technologií pro vzájemnou komunikaci v podobě víceoborových seminářů jsou připraveny k praktickému odzkoušení i specifická klinická vyšetření na dálku a možnosti je využívat v praxi i ve výuce. Souběžně budou probíhat práce na vylepšení webové aplikace na tvorbu percepčních testů PsychotestEditor pro konkrétní využití ve výuce a výzkumu dle specifických návrhů sestavené odborné skupiny specialistů. Vzhledem k charakteru plánovaného využití bude uvedená aplikace zejména doplněna o bezpečnostní prvky, autentizaci a autorizaci systémů, aby dovolovala pracovat s důvěrnými a klinickými daty.

_____________________________

- Program MŠMT "Dlouhodobý koncepční rozvoj instituce"

Projekt IP DKR AMU "Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků"

 • doba řešení: 2019- doposud řešen (do r. 2022)

 • celková výše dotace: 6 419 tis. Kč

Anotace: Projekt navazuje na IP DKR projekt “Zvuková kvalita“ a pokračuje v řešení příčinných vztahů mezi fyzikálními (objektivními) a vnímanými (subjektivními) vlastnostmi zvuků a jejich souvislostí s kvalitou. Zvuková kvalita je zkoumána na mluvních a zpěvních hlasových projevech i na zvucích hudebních nástrojů. Projekt je zaměřen zejména na základní výzkum, jelikož ostatní granty řešené v MARC mají charakter aplikovaného výzkumu, jak to v zadání požadovali externí poskytovatelé. Zaměření navazuje na základní výzkum z předchozích projektů: 1M Výzkumné centrum hudební akustiky (2005-11), DKR Zvuková kvalita (2014-18), a DKR Varhany a jejich zvuk (2016-17). Studovány jsou objektivní a subjektivních vlastnosti hlasových projevů a zvuků hudebních nástrojů, které posluchači obecně vnímají jako příjemné. Cílem je též vymezení a psychoakustické měření těch vlastností zvuků, které určují, že je posluchači označují za kvalitní (u zvuků produkovaných ke specifickému účelu). U hudebních nástrojů jde o barvu tónu. Ve výzkumu hlasu jde o vibroakustické vlastnosti hlasivek a přilehlých rezonujících částí a jejich propojení se subjektivními popisy vlastností zvuku vnímaných posluchačem (zacíleno i na umělecké použití hlasu a emoční vliv hudebních zvuků na posluchače).

_____________________________

- Program MK ČR "Národní kulturní identita" (NAKI II)

projekt č. DG18P02OVV014: "Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR"

 • doba řešení: 2018- doposud řešen (do r. 2022)

 • plánovaná výše dotace: 26 132 tis. Kč, celkem s NPÚ 29 726 tis. Kč

Anotace: Projekt řeší MARC HAMU s NPÚ. Globální cíl projektu je zachování, systematická záchrana a rekonverze uměleckého a zvukového bohatství národního fondu historických varhan. K dosažení tohoto cíle slouží konkrétní cíle, které řeší nejdůležitější výzkumné úlohy spojené s uvedenou problematikou v souladu s cíly Programu NAKI:
1. výzkum a vývoj: a) pracovních postupů a materiálů pro ochranu, restaurování a zkvalitnění systému péče uchovávající zvukovou podobu historických varhan, b) prostředků pro sledování a evidenci faktorů ovlivňujících stav varhan, c) nedestruktivních metod diagnostiky technologií u těch dílů varhan, které mají vliv na zvuk, d) prostředků pro dokumentaci, evidenci a ochranu nejohroženějších varhan z historických období, které neřešil projekt DF12P01OVV012 programu NAKI I;
2. optimalizace procesu restaurování historických varhan a péče o ně z hlediska autenticity zvuku; záchrana autentického zvuku při napadení přírodní hrozbou - dřevokazným hmyzem (další postupy, které neřešil projekt DF12P01OVV012) ;
3. vytvoření softwarové databázové aplikace OrgDb pro údaje o varhanách romantických období;
4. vytvoření softwarové databáze pro dokumentování hudební tradice, národní identity a kulturního vědomí společnosti spojené s historickými varhanami;
5. komparativní výzkum využívající datové výsledky z projektu DF12P01OVV012 i výsledky nově získané v tomto projektu (týká se celé ČR, regionů i menšin);
6. začlenění výsledků realizovaných výzkumů historických varhan v ČR do vzdělávání, včetně prezentace a zpřístupnění výsledků v kontextu národní, regionální i lokální identity společnosti a kulturního dědictví;
7. propojení výsledků výzkumu historických varhan z projektu NAKI s mezinárodním kontextem a standardizace výsledků umožňující jejich zařazování do EU struktur.

_____________________________

- Projekt TAČR, Program "Éta"

č. TL01000106 "Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií"

 • doba řešení: 2018- 2021

 • plánovaná výše dotace: 2 107 tis. Kč, celkem: 2 341 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil CESNET z.s.p.o. a MARC HAMU. K cílům řešení projektu patřilo vybudování vzorového pracoviště pro distanční výuku a spolupráci v kultuře (v múzických uměních v prostorách HAMU). CESNET vyvinul prototyp zařízení pro nízkolatenční přenosy zvuku a obrazu umožňující dvoustrannou distanční výuku a spolupráci v múzických uměních. MARC experimentálně ověřoval využití těchto nových technické prostředky v uměleckém vzdělávání (v nových typech distanční spolupráce, v interaktivních distančních kurzech, v distančním hodnocení uměleckých výkonů). Z poznatků z experimentálně ověřených typů vzdělávání byla zpracována metodika jejich použití. V rámci projektu se na HAMU uskutečnila světová konference/ workshop „Network Performing Arts Production Workshop“ (NPAPW 2019, která se koná každý rok střídavě na Americkém kontinentu a v Evropě a zabývá se technologiemi a metodami umožňujícími použití dálkového internetové propojení v umělecké sféře). Na HAMU byly prakticky prezentovány 3 technologie, které se snaží minimalizovat zpoždění přenášeného obrazu a zvuku tak, aby účastníci telemostu mohli spolupracovat stejně, jako kdyby byli přítomni vedle sebe. Z nich se jako nejlepší prakticky prezentovala nová nízkolatenční technologii MVP, kterou vyvinul CESNET (spolupráce s MARC), při níž vzájemná audiovizuální komunikace probíhá v nejvyšší 4K kvalitě pouze s několika milisekundovým zpožděním, což hudebníkům dovoluje hrát synchronně, i když se nacházejí v jiných budovách a místech. Pro vysokou citlivost uměleckého výkonu na vnější podmínky byly pracovníky MARC na konferenci v přednáškách a workshopu prezentovány výsledky z praktického ověřování této MVP technologie realizované v MARC. Při nich bylo úspěšně vyzkoušeno použití v distanční výuce mezi partnerskými institucemi HAMU - DAMU (vzhledem k Covid 19 situaci patří tato technologie pro budoucnost k jedněm z vizionářských počinů vývoje nových metod výuky) i na veřejných koncertech (např. při použití v rytmicky náročné hudbě Bohuslava Martinů nebo při společném koncertním projektu ČR SR „Vzdorovali zlu“ při příležitosti udílení Ceny Václava Havla za lidská práva ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla). Součástí konference NPAPW 2019 bylo i veřejné hudebně taneční umělecké představení „Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec“ realizované pomocí MVP pro publikum v Praze a Barceloně, na kterém byla prezentována hudební skladba synchronně hraná na troje varhany (ze sálu Martinů na HAMU a dvou pražských kostelů) doprovázená real time tanečním vystoupením dvou tanečnic nacházejících se v Praze a Barceloně. Všechna tato experimentální představení měla úspěch a proto je řešitelé projektu (společně CESNET a HAMU) spolu s dalšími odzkoušenými mezinárodními přenosy přihlásili do soutěže o Evropskou cenu za kulturní dědictví EUROPA NOSTRA (projekt Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu). Podaná přihláška následně získala nejvyšší evropské ocenění EUROPA NOSTRA 2020 (uvedená distanční spolupráce se tak zařadila mezi 21 mimořádných počinů v rámci přihlášek z 15 zemí EU).

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 632R1/2018: "Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů"

 • doba řešení: 2019-2020

 • náklady FRC: 408 tis. Kč, celkem 685 tis. Kč

Anotace: Projekt navázal na projekty FRC 552R1/2014 a 465/2012, kde byla vytvořena webová aplikace PsychotestEditor pro psycho-fyzikální testy (programována v doménově specifickém jazyku, který umožňuje přípravu percepčních testů s akustickými, obrázkovými a video podněty). Na základě předchozích zkušeností z jejího používání ve výuce logopedů či v oblasti foniatrie a ORL (nácvik hodnocení poruchy hlasu, hodnocení problémů hrubé motoriky a pohyblivosti hrtanu s kontrolou odpovědí, apod.) bylo cílem projektu obohatit funkčnost vytvořené aplikace, aby mohla být používána nejenom ve vědecké a vzdělávací činnosti, ale také v nových technologických oblastech, mezí které patří např. Machine learning. Došlo tak k rozšíření o další, specifické typy hodnocení a o možnosti prezentace jejich výsledků pro výuku (týká se interaktivního určení polohy či obrysů objektů zájmu, případně trajektorie pohybu sledovaných objektů a dějů v obraze u video-sekvenčních stimulů). Doplněny byly i specifické formuláře pro vkládání stimulových dat v návaznosti na propojení s databázemi koncových uživatelů. V projektu probíhalo též měření specifických výukových dat (audio a videozáznamů) pro vytvoření MARC databáze simulující veřejně nepřístupné databáze klinických pracovišť.

_____________________________

- 3. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích MPO ČR, Program "Trio"

projekt č. FV30192: "Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí"

 • doba řešení: 2018 - 2020

 • plánovaná výše dotace: 2 465 tis. Kč

Anotace: Projekt řešily Alternetivo s.r.o., CESNET z.s.p.o., LETEL elektronik s.r.o. a Akademie múzických umění v Praze (MARC HAMU). Cílem projektu bylo vyvinout nové řešení prvků sítě Internetu věcí (IoT) pro aplikace v oblasti sledování citlivých předmětů (monitoring teploty, vlhkosti, tlaku, silového působení akcelerace, náklonů apod.). Vyvinuté řešení může sloužit v moha oblastech s globálním dopadem. Součástí cílů projektu bylo ověření nových prostředků v národním pilotním provozu, poskytnutí licence k výrobě a příprava výsledků k uvedení na trh. MARC spolupracoval jak při vývoji mobilního senzoru (použití např. při transportu, umístění či manipulaci s hudebními nástroji), tak zajišťoval výzkum a vývoj funkčního vzorku stacionárního senzoru pro použití ve varhanách i u citlivých hudebních nástrojů (klavír). Nové prostředky s přenosem IoT byly v národním měřítku experimentálně ověřeny praktickým umístěním těchto senzorů v rámci vybraných varhan z varhanního fondu ČR. Senzory byly zavedeny do výroby ve firmě LETEL elektronik s.r.o. a jsou nabízeny k použití v péči o varhany, v muzejních sbírkách, při transportu citlivých předmětů, apod.

_____________________________

- Program MŠMT "Dlouhodobý koncepční rozvoj instituce"

Projekt IP DKR AMU "Varhany a jejich zvuk"

 • doba řešení: 2016-2017

 • celková výše dotace: 1 401 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil problematiku fyzikálních principů znění varhanní píšťaly a ovlivnění vnímaných vlastností zvuku změnami nastavení úst (intonační úpravy labia). Jelikož na chod MARC neposkytuje HAMU stálé institucionální prostředky, byl tento vysoutěžený interní projekt IP DKR spolu s projektem „Zvuková kvalita“ druhým hlavním zdrojem financování výzkumných prací, takže mohl být opět přijat 1 pracovník, který musel být na konci r. 2015 propuštěn z důvodu nedostatku financí na mzdy. Projekt měl za cíl získat nové poznatky o akustice varhan pro zájemce z hudebně-umělecké, organologické a hudebně-posluchačské veřejnosti a zpracovat je v odborné monografii „Zvuk varhanní píšťaly“. Získané výsledky byly též publikovány v impaktovaných časopisech a vyvinutý funkční vzorek průhledné varhaní píšťaly je používán též v navazujícím projektu NAKI II (všechny výsledky viz Publikační výsledky MARC).

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 552R1/2014: "Doplnění prostředí pro přípravu percepčních testů o prezentační a výukové funkce"

 • doba řešení: 2014-2015

 • náklady FRC: 351 tis. Kč, celkem 729 tis. Kč

Anotace: Projektu vytvářel novou web aplikaci PsychotestEditor určenou pro psychoakustické a psychofyzikální testy hlasu, která by byla všeobecně použitelná účastníky sítě CESNET na různých pracovištích s odlišnými specializacemi. Šlo o návaznost na výsledky projektu FRC 465/2012, ve kterém MARC připravil základní, lokálně dostupnou aplikaci (pro veřejnost byla dostupná v podobě vzdáleného přístupu k serveru voicelab.cesnet.cz, který však byl před započetím tohoto projektu zrušen). Souběžně byl v rámci řešení přípraven a podán vzdělávací projekt 13 veřejných vysokých škol „Propojení péče o hlas a výuky budoucích hlasových profesionálů“ pro program MŠMT, ve kterém došlo k shromáždění požadavků na výzkum od řady institucí - členů sdružení CESNET (České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Program byl poskytovatelem MŠMT zrušen (celý administrativně velmi náročně připravovaný projekt proto nebyl ani hodnocen, ani přijat), ale MARC část ze shromážděných námětů začal řešit v rámci tohoto projektu. Z tohoto důvodu začaly být databázové nahrávky patologického a nepatologického hlasu realizované v předchozích FRC projektech doplňovány videonahrávkami laryngostroboskopických nálezů a pohybů těla při dýchání při hlasových projevech realizovanými novým technickým vybavením. Tato data jsou důležitým parametrem konkrétních hlasových projevů a jsou využívána v navazujících projektech.

_____________________________

- Program MŠMT "Dlouhodobý koncepční rozvoj instituce"

Projekt IP DKR AMU "Zvuková kvalita"

 • doba řešení: 2014-2018

 • celková výše dotace: 12 600 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil problematiku kvalitativních souvislostí fyzikálních vlastností zdrojů zvuku se sluchovými vjemy u vybraných zdrojů zvuku (u lidského hlasu, u zvuku houslí a dechových nástrojů). Jelikož chod MARC HAMU nemá žádné stálé institucionální zabezpečení, musí jeho pracovníci soutěžit a získat výzkumné projekty, ze kterých jsou výzkumné práce 100% financovány. Pro r. 2016 a 2017 nebyl přijat žádný z mnoha připravených projektů MARC podaných do soutěží vypsaných externími poskytovateli. V těchto letech proto chod Výzkumného centra MARC a mzdy všech jeho pracovníků musely být plně hrazeny z interního projektu IP DKR vysoutěženého v r. 2013 v rámci interní soutěže programu dlouhodobého koncepčního rozvoje (finanční prostředky rozdělované v této soutěži získává AMU od poskytovatele MŠMT na základě dosažených výsledků RIV, ke kterým svou činností MARC významně přispívá). Pro tyto roky proto musely být přepracovány plány výzkumů projektu “Zvuková kvalita“ a upraveny položky jeho rozpočtu, ale i tak musel být počet odborných pracovníků MARC snížen o 3, čímž došlo k výraznému oslabení lidských zdrojů výzkumné infrastruktury HAMU (AMU). Přes tuto komplikaci s nedostatkem prostředků na provádění vědeckovýzkumných experimentů byly dosaženy všechny plánované stěžejní výsledky. Do projektu začali být více zapojeni též studenti HAMU a DAMU (došlo ke zvýšení kvót studentů doktorského studia na Katedře zvukové tvorby KZT, se kterou MARC přímo souvisí). Výsledky začaly být využívány též k přípravě dalších projektů a mnohem více i interně ve výuce nebo v kurzech CŽV. Teprve v r. 2018 byly přijaty poskytovateli celkem 3 další projekty (v programech MK ČR - NAKI II, MPO - Trio, TAČR - Éta), které umožnily hradit z DKR mimo mzdy i potřebný materiál, DHM a zejména investiční dovybavení, které muselo být v předchozích letech zcela zrušeno. Projekt přinesl řadu vědeckovýzkumných výsledků RIV (viz web Publikační výsledky MARC HAMU) a tím další finanční DKR prostředky pro VaV na AMU.

_____________________________

- Komise EU, Program Kontrakt na spolupráci ve výzkumu "Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services"

Grant Agreement number: 605243), projekt GN3plus: "Using Géant dynamic circuits to support remote collaboration in musical education and eCulture"

 • doba řešení: 2013-2015

 • celková výše dotace: 17 411 EUR

Anotace: Cílem GN3+ bylo použití řešení technických možností obousměrných 10G přenosů, aby byly použitelné při distanční spolupráci v oblasti hudebního vzdělávání a elektronického sdílení hudební kultury v praxi. Na řešení evropské spolupráce se podíleli: CESNET, z.s.p.o. (Czech Republic), Consortium GARR (Italy), JANET (United Kingdom), Academy of Performing Arts in Prague (Czech Republic), Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (Italy), Edinburgh Napier University (United Kingdom). MARC vytvořil na HAMU specializovanou akusticky upravenou místnost s vybavením pro distanční audiovizuální 10G přenosy. Ověřoval metodu nizkolatenčního software LoLa vyvinutého GARR pro hodnocení distanční analýzy hlasového projevu zpěváka. Spolupracoval na experimentu umělecké výuky houslové hry. Praktické výsledky eCulture spolupráce byly prezentovány na 38 meetingu APAN 2014 v Nantou (Taiwan), kde byli audiovizuálně propojeni ve společném uměleckém představení “Dancing in the SpacE“ jazzoví hudebníci z Prahy (ČR HAMU), tanečnice z Barcelony (Španělsko), houslistka z Miami (USA), tanečnice Nantou (Taiwan), a na konferenci/ workshopu 2015 v Londýně, kde byl obousměrně přenášen 4k video a audio signál při experimentálním společném vystoupení “Cyber performance“ houslisty HAMU z Prahy a pianisty Royal College of Music z Londýny.

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 487R1/2013: "Infrastruktura kapacitní datové sítě pro audiovizuální přenosy"

 • doba řešení: 2013-2014

 • náklady FRC: 232 tis. Kč, celkem 392 tis. Kč

Anotace: Hlavním cílem projektu bylo vybudování infrastruktury kapacitního připojení pracovišť HAMU k 10Gbps páteřní síti CESNET pro účely Hi-Tech vysokorychlostních audiovizuálních přenosů. Díky vytvořené infrastruktuře se podařilo úspěšně zapojit HAMU jak formálně tak i neformálně do mezinárodních projektů. Výzkumné cíle navázaly na projekty 423 a 424/2011 se soustředily na vytvoření měřící aparatury a postupů pro měření dechových pohybů při tvorbě hlasu, kmitání hlasivek ve vysokorychlostním snímání a hře na dechové nástroje (analýza kmitání rtů).

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 465/2012: " Interaktivní výzkumné a vzdělávací psychoakustické analýzy se zaměřením na hlas "

 • doba řešení: 2013-2014

 • náklady FRC: 256 tis. Kč, celkem: 418 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil infrastrukturu virtuálních serverů aplikace „RealVoiceLab“ a webovou aplikaci pro psychoakustické, percepční a psychofyzikální testy (rozšíření aplikací použitelných širší vědeckou a vzdělávací komunitou). Primární výsledky z obou aplikací byly připraveny pro implementování do databáze za účelem jejich používání ke statistickému a dalším navazujícím výzkumům. Došlo k převedení správy hardwaru do e-infrastruktury poskytované sdružením CESNET a k zaměření HAMU na výzkum pro realizaci nových web aplikací. V tomto období se jednalo zejména o metody sběru optických dat získávaných pomocí vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením a vysokým počtem snímků za vteřinu (u hlasivek v návaznosti na laryngoskop) a využívání datových úložišť v síti CESNET pro tato data. Řešeny byly též algoritmy zpracovávání optických dat a sledování změn mezi jednotlivými snímky; vytváření vhodných charakteristik, které by korelovaly s fyzikálními a vnímanými vlastnostmi zvuku. Výsledky byly publikovány v článcích (vlastnosti zpěvního hlasu, hodnocení rezonance hlasu a percepční hodnocení patologického hlasu).

_____________________________

- Program MK ČR "Národní kulturní identita" (NAKI I)

projekt č. DF12P01OVV012: "Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást Národního kulturního dědictví"

 • doba řešení: 2012-2015

 • výše dotace: 16 595 tis. Kč, celkem s NPÚ: 22 782 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil MARC HAMU s NPÚ a týkal se aplikování hudebně akustických a kulturně historických vědeckovýzkumných poznatků do praxe v oblasti ochrany, péče, dokumentování a restaurování národního fondu historických varhan jako jedné skupiny nejohroženějších památek. Mezi hlavní výsledky patřilo: vědecky ověřená metodická doporučení konzervačních materiálů a technologických postupů pro restaurování historických píšťal s ohledem na jejich zvukové vlastnosti, užitný vzor analyzačního zařízení pro dokumentování zvuku varhan „in situ“, metodika analýzy zvuku varhan „in situ“ s využitím vyvinutého analyzačního zařízení, užitný vzor a metodika používání zařízení pro sledování vlivu teploty, vlhkosti a provozu na stav varhan, databázové dokumentace a evidence národního fondu památkově hodnotných barokních varhan, příručka pro práci varhanářů, legislativní podnět pro změnu zákona o památkové péči a zavedení nového typu památek se zvukovou hodnotou s odpovídajícím způsobem jejich ochrany.

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 424/2011: "Analýza vysokorychlostních obrazových záznamů"

 • doba řešení: 2011-2012

 • náklady FRC: 639 tis. Kč, celkem 3 030 tis. Kč

Anotace: Projekt řešil akustické vlastnosti lidského hlasu v návaznosti na vibrační vlastnosti hlasivek sledované optickými metodami (totéž u zvuku strunných hudebních nástrojů). Zejména se jednalo o metody sběru optických dat získávaných pomocí vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením a vysokým počtem snímků za vteřinu (u hlasivek v návaznosti na laryngoskop) a využívání datových úložišť v síti CESNET pro tato data. Řešeny byly též algoritmy zpracovávání optických dat a sledování změn mezi jednotlivými snímky; vytváření vhodných charakteristik, které by korelovaly s fyzikálními a vnímanými vlastnostmi zvuku. Výsledky byly publikovány v článcích (hlasivky, struny, rty hudebníka na žesťové nástroje).

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 423/2011: "Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu"

 • doba řešení: 2011-2012

 • náklady FRC: 286 tis. Kč, celkem 441 tis. Kč

Anotace: Projekt rozvíjel vytvořený systém (server a SW) pro vzdálený přístup k akustické analýze hlasových signálů pro koncové uživatele (členy sdružení CESNET). Rozšířil je o analytické prostředky nových jednorozměrných dat (zvukových a elektroglotografických).

_____________________________

- Projekt Fondu rozvoje CESNET (FRC)

č. 384/2010: "Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu, vyhodnocování vysokorychlostních optických metod"

 • doba řešení: 2010-2011

 • náklady FRC: 356 tis. Kč, celkem 558 tis. Kč

Anotace: V rámci tohoto projekt došlo k navázání dlouholeté spolupráce s FRC na řešení výzkumných úloh využívajících infrastrukturu sdružení CESNET, které institucionálně podporuje tento druh výzkumu v projektové soutěži FRC. Základním cílem projektu bylo vytvoření prostředí pro vzdálený přístup k akustické analýze hlasu pro členy sdružení CESNET, využití vysokorychlostních kamer pro analýzu kmitání hudebních nástrojů a hlasivek a vyvíjení prostředků pro analýzu obrazových dat z vysokorychlostních kamer. Pro analýzu byl vytvořen server s aplikací pro vzdálený přístup k analýze hlasu (byl využit k řadě výstupů – viz články) a otestovány vysokorychlostní kamery (pořízeny z prostředků AMU pro spolupráci s klinickými pracovišti a k záznamu kmitání dílů a částí hudebních nástrojů (ve výzkumu hudební a psychologické akustiky ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s výrobci hudebních nástrojů). V návaznosti na výsledky realizovaných experimentů mohly být vypracovány navazující dva FRC projekty 423/2011 a 424/2011.

_____________________________

- Program MŠMT "Národní program podpory výzkumu a vývoje - Výzkumná centra PP2-DP1"

čís. Projektu 1M6138498401"Výzkumné centrum hudební akustiky"

Výzkumný úkol č. 1M0531: Model subjektivního hodnocení barvy hudebního zvuku

 • doba řešení: 2005-2009 + prodloužení: 2010-2011

 • celková výše dotace: 61 884 tis. Kč

Anotace: V rámci tohoto projekt došlo k institucionálnímu ustanovení statutu Výzkumného centra hudební akustiky MARC na HAMU (do této doby byl výzkum řešen ve výzkumném oddělení Zvukového studia HAMU). Odborně-ekonomickými partnery Výzkumného centra MARC se staly firmy SONING Praha a.s., ORGANA s.r.o. Kutná Hora a odborně-ideovým partnerem ve výuce doktorského studia oboru Akustika se stala FEL ČVUT. Předmětem činnosti výzkumného centra bylo získání nových vědeckých poznatků, které na základě fyzikálně-akustických měření a psychoakustických metod rozšířily poznání o barvě zvuku klasických hudebních nástrojů a lidského hlasu, čímž bylo možné využít výchozí informace pro následný aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti zvuku hudebních nástrojů. Na výzkumu spolupracoval též Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU. Výsledky jsou uvedeny v seznamu publikaci MARC.

Zprávy o řešení za rok: 2005, 2006, 2007, 2008.

_____________________________

- Program EU "Evropská spolupráce projekt CRAFT"

CRAFT-1999-72438 EU Contract No-G1ST-CT-2002-50267 - "Development of an Innovative Organ Pipe Design Method"

 • doba řešení: 2003-2005

 • celková výše dotace: 20 tis. EUR

Anotace: V rámci projektu evropské spolupráce MARC HAMU řešil metodiku subjektivního hodnocení kvality tónu inovovaných varhanních píšťal, která by umožňovala srovnání s odpovídajícími historickými vzory. Hlavním řešitelem byl Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Leonrodstrasse 54, D-80636 München, a partnerským výzkumným pracovištěm byl Abteilung IBP.2, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart. Metodika byla použita pro hodnocení technologických inovací pro konsorcium varhanářských firem. Získané výsledky byly následně použity v navazujícím projektu MKČR programu NAKI.

_____________________________

- Projekt GAČR

Čís. 202/02/1370 "Percepční prostory barvy hudebního zvuku a jejich slovní popis"

 • doba řešení: 2002-2004

 • celková výše dotace: 578 tis. Kč

Anotace: Projekt byl zaměřen na základní výzkum s cílem nalezení vlastností percepčního prostoru barvy hudebního zvuku. Kromě stanovení počtu dimenzí tohoto prostoru byly identifikovány slova popisující vjemy posluchačů při percepci jeho základních dimenzí. Obecně sdílené slovní popisy barvy zvuku byly publikovány (viz Publikační výsledky MARC) a jsou využívány v dalších psychoakustických výzkumech.

Zprávy o řešení za rok: 2002, 2003

_____________________________

- Program "Dvoustranná spolupráce se Slovenskem", partnerským výzkumným pracovištěm MARC byla Drevárska fakulta Technickej univerzity ve Zvolenu.

Čís. projektu 029 "Metody měření fyzikálně-akustických charakteristik v základních etapách výroby strunných hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2004-2005

 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Na předchozí projekt 17 navazující experimentálně orientovaný výzkum zaměřený na metodologii měření desek houslí a kytar. Výsledky využity v konferenčních příspěvcích a ve funkčních vzorcích (viz Publikační výsledky MARC).

-------------------------------------------

Čís. projektu 17 "Akustické vlastnosti hudebních nástrojů a fyzikálně-akustické charakteristiky materiálů používaných při jejich výrobě"

 • doba řešení: 2002-2003

 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Na předchozí projekt 105 navazující experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a kytary k materiálovým vlastnostem jejich rezonančních skříněk.

-------------------------------------------

Čís. projektu 105 "Materiálové charakteristiky dřeva a odpovídající akustické vlastnosti inherentních hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2000-2001

 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a vlastností dřeva jejich vrchní a spodní desky .

_____________________________

- Program MŠMT "Výzkumné záměry"

MSM 511100001 "Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních zdrojů ve vztahu k jejich akustické typologii"

 • doba řešení: 1999-2004

 • celková výše dotace: 21.095 tis. Kč

Anotace: Projekt využil výsledky předchozího projektu VS 96031 a doplnil vibroakustické charakteristiky hudebních nástrojů o vlastnosti jejich zvuků vnímaných posluchači. Zaměřen byl na percepci barvy zvuku, která je vícerozměrným subjektivním fenoménem, který komplexním způsobem odráží akustické vlastnosti hudebních signálů produkovaných hudebními nástroji ve vědomí posluchače. Rozlišující akustické vlastnosti přirozených zdrojů hudebních signálů zde představovaly jednotlivé prvky jejich typologické sítě. Výzkum byl založen na zjišťování psychoakustických veličin popisujících různé aspekty vnímání barvy zvuku a na hledání jejich vztahu k typologickým znakům. Získané popisy barvy zvuků byly využity jako subjektivní identifikátor zdroje a jako dominantní kvalitativní ukazatele jeho percipovaných vlastností. Získané barvotvorné dimenze a verbální popisy barvy zvuků byly publikovány a jsou dále využívány ve všech navazujících dalších projektech.

Zprávy o řešení za rok : 2001, 2002, 2003, 2004.

_____________________________

- Program EU "mezinárodní spolupráce COST"

OC G6.20 "Digitální zvukové efekty - subjektivní hodnocení"

 • doba řešení: 1997-2001

 • celková výše dotace: 1.290 tis. Kč

Anotace: Subjektivní hodnocení digitálních zvukových efektů z hlediska jejich percepčního a hudebně estetického účinku bylo v tomto projektu konkrétně prioritně zaměřeno na hodnocení umělé dozvukové složky u stereofonních nahrávek vážné hudby.

_____________________________

- Program MŠMT "Posílení výzkumu na vysokých školách"

VS 96031 "Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů"

 • doba řešení: 1996-2000

 • celková výše dotace: 11.950 tis. Kč

Anotace: Projekt byl zaměřen na vytvoření akustických charakteritistik, které by umožňovaly komplexní dokumentaci zvukově vibračních vlastností klasických hudebních nástrojů. Cílem projektu byl výzkum jednotné metodiky analýzy těchto vlastností vedoucí k návrhu typologické sítě zvukové identifikace a klasifikace zdrojů hudebních signálů. Praktickým využitím této typologie byl návrh vydavatelského projektu akustického atlasu hudebních nástrojů v podobě CD-ROM, koncipovaný jako otevřený systém dokumentace jejich obecných i specifických zvukových vlastností a datové podklady pro vibro akustické výzkumy propojené se percepčním hodnocením zvuku v navazujících projektech.

_____________________________

- Projekty řešené ve spolupráci s Výzkumným ústavem zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT), v r. 1996 po zániku VÚZORTu všichni řešitelé VÚZORT přešli do výzkumného oddělení Zvukového studia HAMU – nyní Výzkumné centrum hudební akustiky MARC HAMU

GA ČR č. 202/93/2522 "Výzkum vztahů barvy zvuku a spektra na tónech houslí"

 • doba řešení: 1993-1995

Anotace: Projekt řešil VUZORT a.s. za spolupráce s HAMU. Spolupráce probíhala při nahrávání houslových zvuků v bezodrazové místnosti pro stimuly používané v poslechových testech s tóny různě kvalitních houslí (hosle poskytovali umělci HAMU). Zvukové studio HAMU (MARC) zajišťovalo respondenty (hudebníky a hudební teoretiky) a prostorové zabezpečení pro provádění poslechových testů. Výsledkem byly kvalitativní expertní poznatky o frekvenčních přenosových charakteristikách houslí a slovní popisy barvy houslových tónů (slovník vydal HAMU jako publikaci).

-------------------------------------------

Výzkumný projekt Spolkového ministerstva vědy a výzkumu Rakouské republiky "VIAS - ein Computersystem zur Beurteilung der akustischen Eigenschaften von violinen"

 • doba řešení: 1993-1994

Anotace: Projekt řešil Vysoká škola hudební ve Vídni (IWK) společně s VUZORT a.s. za spolupráce s HAMU. Spolupráce probíhala při experimentálním měření houslí pomocí specializovaného budiče. Modifikovaný budicí systém byl použit v MARC v projektu GA ČR č. 202/93/2522, vyvinutý systém je distribuován IWK pod názvem BIAS.

-------------------------------------------

Programu MK ČR „Výzkum a zavádění progresivních metod a technologií pro záchranu, ochranu, archivaci a prezentaci kulturních památek a uměleckých děl“

V 065, etapa B05: "Akustická dokumentace varhan a prostorů pro varhaní hudbu"

 • doba řešení: 1991-1993

Anotace: Projekt řešil VUZORT a.s. za spolupráce s HAMU. Spolupráce probíhala v zajišťováním hudebníka – interpreta při měření varhan v kostelích, v organologických konzultacích a v poslechovém hodnocení zvuků, které sloužily pro vyvinutí základní dokumentační metody pomocí 3 mikrofonů. Na základě této spolupráce byl Zvukovým studiem HAMU připraven projekt VS 96031 podaný do programu MŠMT "Posílení výzkumu na vysokých školách", který umožňil, aby řešitelé po zániku VÚZORT mohli přejít do výzkumu na HAMU. V MARC na tento výzkum navázaly projekty NAKI.

_____________________________

- Projekty MŠMT “Specifický výzkum“:

 • zaměřeno zejména na rozvoj doktorského studia oboru Zvuková tvorba HAMU

2009 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VII"

dotace: 890 tis. Kč

2008 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VI"

dotace: 990 tis. Kč

2007 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě V"

dotace: 1035 tis. Kč

2006 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě IV"

dotace: 988 tis. Kč 2002 - "Podpora doktorského studia oboru Zvuková tvorba"

dotace: 247 tis. Kč

2005 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě III"

dotace: 160 tis. Kč

2004 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě II"

dotace: 663 tis. Kč

2003 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě I"

dotace: 289 tis. Kč

_____________________________

- Projekty MŠMT “Fond rozvoje vysokých škol“ (FRVŠ):

 • zaměření na inovace výuky Zvukové tvorby na HAMU

2006 - "Profesionální vícekanálový poslech v systému 5.1"

dotace: 525 tis. Kč

2004 - "Obnova pracovní stanice pro digitální zpracování zvuku"

dotace: 594 tis. Kč

2003 - "Pracoviště virtuální zvukové syntézy"

dotace: 190 tis. Kč

2003 - "Inovace výuky předmětu Rozbory nahrávek ve výuce Zvukové tvorby na HAMU"

dotace: 70 tis. Kč

2002 - "Inovace 16ti-stopého digitálního záznamu zvuku do pevného disku"

dotace: 870 tis. Kč

2002 - "Inovace výuky zpracování nahrávky ve výuce Zvukové tvorby na HAMU

dotace: 637 tis. Kč

2001 - "Dovybavení laboratoře hudební akustiky"

dotace: 700 tis. Kč

2000 - "Aktivace historických nahrávek pro výuku hudebních oborů"

dotace: 325 tis. Kč

1999 - "Fyziologicko-akustické aspekty výuky hry na žesťové nástroje"

dotace: 344 tis. Kč

1999 - "Digitální technologie mixáže hudby ve výuce oborů Hudební režie a Zvuková tvorba"

dotace: 277 tis. Kč

1998 - "Akustické doladění učeben HAMU"

Schválenému projektu nebyla udělena dotace.

1997 - "Inovace hudebně nástrojového vybavení Zvukového studia"

dotace: 2.000 tis. Kč

1996 - "Vícestopý digitální záznam do pevného disku"

dotace: 983 tis. Kč


.