Ústav pro taneční vědu

Ústav pro taneční vědu na Hudební a taneční fakultě AMU byl založen v roce 1998, jeho výzkumná a publikační činnost se výrazněji rozvíjí od roku 2000. K aktivním pracovníkům Ústavu patří prof. Mgr. Dorota Gremlicová, PhD., prof. Mgr. Helena Kazárová, PhD., doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D., MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D., na činnosti Ústavu se po řadu let intenzívně podílela prof. Božena Brodská. Do výzkumných aktivit jsou zapojováni další spolupracovníci, absolventi a studenti především oboru taneční věda, vedle studentů doktorského stupně také posluchači magisterských a bakalářských programů.

Ústav je jednou z mála institucí v České republice zabývající se speciálně výzkumem tance , spolupracuje s dalšími badatelskými institucemi, soustavně s Etnologickým ústavem AV ČR, dále s Institutem umění-Divadelním ústavem, organizací NIPOS-Artama, Centrem výskumu Hudobné a tanečné fakulty Vysoké školy múzických umení v Bratislavě aj. Pracovníci Ústavu se podílejí na mezinárodních projektech, jsou členy mezinárodních odborných organizací jako je Study Group on Ethochoreology při International Council for Traditional Music a European Association of Dance Historians, účastní se odborných konferencí a sympozií v Česku i v zahraničí.

Tematické okruhy výzkumu:
V poslední době se pracovníci ústavu věnovali výzkum historického kontextu, teorie a umělecké praxe tance 18. století, včetně realizace tanečních představení využívajících historických a teoretických poznatků (balet Ludwiga van Beethovena Prometheovi lidé v choreografii prof. Heleny Kazárové v provedení Hartig Ensemble za doprovodu souboru Musica Florea, premiéra 2016, obnovená premiéra 2020).
Další tematický okruh tvoří studium vývoje tanečního umění v českém prostředí v době umělecké moderny a ve druhé polovině 20. století (prof. Dorota Gremlicová, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.).
Nové téma představuje fenomén španělských tanců v evropské taneční kultuře (prof. Helena Kazárová). K těmto tématům se v posledních letech vázaly grantové projekty, uskutečněné členy Ústavu (prof. Helena Kazárová) v rámci AMU i ve spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty (Etnologický ústav AV ČR, NIPOS-Artama), odborné publikační a umělecké aktivity.
V poslední době se také rozvíjí výzkumné aktivity zaměřené na problematiku taneční produkce, kulturní politiky ve vztahu k tanci a různé ekonomické aspekty tanečního dění (MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.).

Hudební a taneční fakulta AMU
Ústav pro taneční vědu
Malostranské nám. 12
118 01 Praha 1

Administrace Ústavu pro taneční vědu
Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.
tel. + 420 234 244 188
lucie.hayashi@hamu.cz

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

vedoucí Ústavu pro taneční vědu Telefon: 234 244 194 Detail osoby
Foto