Ústav pro taneční vědu

prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.

vedoucí Ústavu pro taneční vědu

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

 

Ústav pro taneční vědu při katedře tance HAMU byl založen v roce 1998, jeho výzkumná a publikační činnost se výrazněji rozvíjí od roku 2000. K aktivním pracovníkům Ústavu patří prof. Mgr. Dorota Gremlicová, PhD., prof. Mgr. Helena Kazárová, PhD., doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D., MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., na činnosti Ústavu se po řadu let intenzívně podílela prof. Božena Brodská. Do výzkumných aktivit jsou zapojováni další spolupracovníci, absolventi a studenti především oboru taneční věda, vedle studentů doktorského stupně také posluchači magisterských a bakalářských programů.

Ústav je jednou z mála institucí v české republice zabývající se speciálně výzkumem tance, spolupracuje s dalšími badatelskými institucemi, soustavně s Etnologickým ústavem AV ČR, dále s Institutem umění-Divadelním ústavem, organizací NIPOS-Artama, Centrem výskumu Hudobné a tanečné fakulty Vysoké školy múzických umení v Bratislavě aj. Pracovníci Ústavu se podílejí na mezinárodních projektech, jsou členy mezinárodních odborných organizací jako je Study Group on Ethochoreology při International Council for Traditional Music a European Association of Dance Historians, účastní se odborných konferencí a sympozií v Česku i v zahraničí.

Ústav organizuje konference, samostatně (např. sympozium k 120. výročí narození Jarmily Kröschlové, březen 2013, konference Pozdní čas českého výrazového tance, květen 2016) i ve spolupráci s dalšími subjekty. V listopadu 2016 se jednalo o konferenci European Association of Dance Historians (organizovala prof. Helena Kazárová) na téma Comic, dramatic and historic genres in eighteenth and nineteenth century dance repertory, v říjnu 2017 o společnou mezinárodní konferenci Ústavu pro taneční vědu (prof. Dorota Gremlicová) a Etnologického ústavu AV ČR Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century.

V poslední době se pracovníci ústavu věnovali výzkum historického kontextu, teorie a umělecké praxe tance 18. století, včetně realizace tanečních představení využívajících historických a teoretických poznatků (balet Ludwiga van Beethovena Prometheovi lidé v choreografii prof. Heleny Kazárové v provedení Hartig Ensemble za doprovodu souboru Musica Florea, premiéra 2016, obnovená premiéra 2020). Další tematický okruh tvoří studium vývoje tanečního umění v českém prostředí v době umělecké moderny a ve druhé polovině 20. století (prof. Dorota Gremlicová, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.). Nové téma představuje fenomén španělských tanců v evropské taneční kultuře (prof. Helena Kazárová). K těmto tématům se v posledních letech vázaly grantové projekty, uskutečněné členy Ústavu (prof. Helena Kazárová) v rámci AMU i ve spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty (Etnologický ústav AV ČR, NIPOS-Artama), odborné publikační a umělecké aktivity. V poslední době se také rozvíjí výzkumné aktivity zaměřené na problematiku taneční produkce, kulturní politiky ve vztahu k tanci a různé ekonomické aspekty tanečního dění (MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.).

Publikační činnost Ústavu zahrnuje sborníky a kolektivní monografie, odborné studie publikované v Nakladatelství Akademie múzických umění, ve fakultním odborném časopise Živá hudba, v recenzovaných časopisech Hudební věda, Národopisná revue, Divadelní revue, ve sbornících z konferencí, českých i cizojazyčných.

Jako samostatné publikace byly vydány sborníky a monografie:

Historické studium tance v českém prostředí, Praha: AMU 2003.

Gremlicová, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich intepretace. Praha: AMU 2007.

Kazárová, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. Praha: AMU 2008.

Kolektiv. Tanec a společnost. Praha: AMU 2009.

Bulínová, Karolína; Burešová, Lucie; Gremlicová, Dorota; Kazárová, Helena; Zilvarová, Daniela: Profese tanečníka: Mezi obdivem a odsouzením. Praha: AMU 2013.

Kazárová, Helena ed. Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Praha: NAMU 2016.

Pozdní čas českého výrazového tance. Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Příspěvky z konference. Pam pam speciál, ročník X, číslo 3-16, prosinec 2016.


.