Ústav pro taneční vědu

prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D.

vedoucí Ústavu pro taneční vědu

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Ústav taneční vědy při katedře tance HAMU byl založen v roce 1998, jeho výzkumná a publikační činnost se výrazněji rozvíjí od roku 2000. K aktivním pracovníkům Ústavu patří doc. Dorota Gremlicová, PhD. a doc. Helena Kazárová, PhD., na konkrétních projektech s ním spolupracují další členové katedry tance, prof. Božena Brodská, Mgr. Daniela Stavělová, CSc. a Mgr. Elvíra Němečková. Do výzkumných aktivit jsou zapojováni studenti především oboru taneční věda, vedle studentů doktorského stupně také posluchači magisterských a bakalářských programů.

Ústav je jednou z mála institucí v české republice zabývající se speciálně výzkumem tance, spolupracuje s Etnologickým ústavem AV ČR, Ústavem hudební vědy MU v Brně, Divadelním ústavem v Praze aj. V současné době se zaměřuje na dvě oblasti výzkumu. První se týká historického studia taneční kultury na českém území, které by v dlouhodobé perspektivě mělo být završeno souhrnnou prací o dějinách taneční kultury v Čechách. Druhá sféra výzkumu se soustřeďuje na problematiku taneční analýzy a notace. Členové Ústavu jsou zapojeni do mezinárodních výzkumných aktivit v oblasti tance a divadla, doc. Gremlicová a Mgr. Stavělová se podílejí na mezinárodním srovnávacím výzkumu párových tanců 19. století (v rámci Study Group on Ethnochoreology při ICTM), doc. Kazárová se zabývá problematikou barokního tance a jeho místa ve struktuře barokního divadla, účastní se badatelských aktivit na tomto poli v Čechách i v zahraničí.

Publikační činnost Ústavu zahrnuje v poslední době např. vydání unikátní studie české badatelky Marie Matoušové-Rajmové Tanec v Mezopotámii (2002), sborník prací z konference pořádané u příležitosti životního jubilea prof. Boženy Brodské Historické studium tance v českém prostředí (2003), rozsáhlou práci prof. Boženy Brodské a prof. Vladimíra Vašuta Svět baletu (2004) a práci doc. Heleny Kazárové Barokní taneční formy (2005). V zahraničí publikovala např. Doc. Gremlicová studii o vystoupeních Isadory Duncan na českém území (sborník Remembering–Isadora Duncan–Emlékkönyv, Budapešť 2002). V současné době je v tisku přepracovaná a doplněná verze skript prof. Boženy Brodské Dějiny českého baletu.

V roce 2005 řeší kolektiv Ústavu taneční vědy projekt Tance měšťanské veřejnosti, zaměřený na taneční repertoár a taneční praxi období od druhé poloviny 18. století do poloviny 19. století, s důrazem na český materiál, taneční i hudební. Dílčí výsledky výzkumu byly prezentovány na světovém kongresu International Council for Traditional Music (doc. Gremlicová, Sheffileld, srpen 2005) a na semináři v Českém Krumlově (pořadatel doc. Helena Kazárová, září 2005).