Výstupy a publikační činnost ústavu

V poslední době se pracovníci ústavu věnovali výzkum historického kontextu, teorie a umělecké praxe tance 18. století, včetně realizace tanečních představení využívajících historických a teoretických poznatků (balet Ludwiga van Beethovena Prometheovi lidé v choreografii prof. Heleny Kazárové v provedení Hartig Ensemble za doprovodu souboru Musica Florea, premiéra 2016, obnovená premiéra 2020).
Další tematický okruh tvoří studium vývoje tanečního umění v českém prostředí v době umělecké moderny a ve druhé polovině 20. století (prof. Dorota Gremlicová, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.).
Nové téma představuje fenomén španělských tanců v evropské taneční kultuře (prof. Helena Kazárová). K těmto tématům se v posledních letech vázaly grantové projekty, uskutečněné členy Ústavu (prof. Helena Kazárová) v rámci AMU i ve spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty (Etnologický ústav AV ČR, NIPOS-Artama), odborné publikační a umělecké aktivity.
V poslední době se také rozvíjí výzkumné aktivity zaměřené na problematiku taneční produkce, kulturní politiky ve vztahu k tanci a různé ekonomické aspekty tanečního dění (MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.).

Konference a sympozia

Ústav organizuje konference, samostatně (např. Sympozium k 120. výročí narození Jarmily Kröschlové, březen 2013, konference Pozdní čas českého výrazového tance, květen 2016) i ve spolupráci s dalšími subjekty.

V listopadu 2016 se jednalo o konferenci European Association of Dance Historians (organizovala prof. Helena Kazárová) na téma Comic, dramatic and historic genres in eighteenth and nineteenth century dance repertory

V říjnu 2017 proběhla mezinárodní conference ve spolupráci Ústavu pro taneční vědu (prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.) a Etnologického ústavu AV ČR (doc. Daniela Stavělová, Ph.D.) Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century.
 
V roce 2019 proběhla konference Tanec v kulturní politice ČR jako výstup ze stejnojmenného projektu Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., na niž navázalo sympozium Tanec - ekonomika - vzdělání pořádané na podzim 2020. 

V rámci projektu Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělávání (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.) proběhne mezinárodní konference Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu v říjnu 2022. 
 

Publikační činnost

Publikační činnost Ústavu zahrnuje sborníky a kolektivní monografie, odborné studie publikované v Nakladatelství Akademie múzických umění, ve fakultním odborném časopise Živá hudba, v recenzovaných časopisech Hudební věda, Národopisná revue, Divadelní revue, ve sbornících z konferencí, českých i cizojazyčných.

Jako samostatné publikace byly vydány sborníky a monografie:

Historické studium tance v českém prostředí, Praha: AMU 2003.

Gremlicová, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich intepretace. Praha: AMU 2007.

Kazárová, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. Praha: AMU 2008.

Kolektiv. Tanec a společnost. Praha: AMU 2009.

Bulínová, Karolína; Burešová, Lucie; Gremlicová, Dorota; Kazárová, Helena; Zilvarová, Daniela: Profese tanečníka: Mezi obdivem a odsouzením. Praha: AMU 2013.

Kazárová, Helena ed. Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Praha: NAMU 2016.

Pozdní čas českého výrazového tance. Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Příspěvky z konference. Pam pam speciál, ročník X, číslo 3-16, prosinec 2016.


.