Výstupy a publikační činnost ústavu

V poslední době se pracovníci ústavu věnovali výzkum historického kontextu, teorie a umělecké praxe tance 18. století, včetně realizace tanečních představení využívajících historických a teoretických poznatků (balet Ludwiga van Beethovena Prometheovi lidé v choreografii prof. Heleny Kazárové v provedení Hartig Ensemble za doprovodu souboru Musica Florea, premiéra 2016, obnovená premiéra 2020).
Další tematický okruh tvoří studium vývoje tanečního umění v českém prostředí v době umělecké moderny a ve druhé polovině 20. století (prof. Dorota Gremlicová, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.).
Nové téma představuje fenomén španělských tanců v evropské taneční kultuře (prof. Helena Kazárová). K těmto tématům se v posledních letech vázaly grantové projekty, uskutečněné členy Ústavu (prof. Helena Kazárová) v rámci AMU i ve spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty (Etnologický ústav AV ČR, NIPOS-Artama), odborné publikační a umělecké aktivity.
V poslední době se také rozvíjí výzkumné aktivity zaměřené na problematiku taneční produkce, kulturní politiky ve vztahu k tanci a různé ekonomické aspekty tanečního dění (MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.).

 

Konference a sympozia

Ústav taneční vědy organizuje konference samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. 

2003 - Historické studium tance v českém prostředí (organizovala prof. Dorota Gremlicová)

2004 - Tanec v pohledu zevnitř (organizovala prof. Dorota Gremlicová)

2006 - Hledání živé podoby tance – Taneční prameny a jejich interpretace (organizovala prof. Dorota Gremlicová)

2013 - Sympozium k 120. výročí narození Jarmily Kröschlové (organizovala prof. Dorota Gremlicová)

2016 - konference Pozdní čas českého výrazového tance (organizovala prof. Dorota Gremlicová ve spolupráci s dalšími subjekty)

2016 - konference European Association of Dance Historians (organizovala prof. Helena Kazárová) na téma Comic, dramatic and historic genres in eighteenth and nineteenth century dance repertory 

2017 - mezinárodní konference ve spolupráci Ústavu pro taneční vědu (prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.) a Etnologického ústavu AV ČR (doc. Daniela Stavělová, Ph.D.) Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century.
 
2019 - konference Tanec v kulturní politice ČR jako výstup ze stejnojmenného projektu Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

2020 - tanečně vědné odborné online sympozium Tanec - ekonomika - vzdělání (Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.)

2022 - mezinárodní konference Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu v rámci projektu Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělávání (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost Ústavu zahrnuje sborníky a kolektivní monografie, odborné studie publikované v Nakladatelství Akademie múzických umění, ve fakultním recenzovaném odborném časopise Živá hudba, a dále občas v recenzovaných časopisech Hudební vědaNárodopisná revueDivadelní revueČeský lidArteActa, ve sbornících z konferencí, českých i cizojazyčných.

Jako samostatné publikace byly vydány sborníky a monografie:

Gremlicová, Dorota ed. Historické studium tance v českém prostředí, Praha: AMU 2003[LK1] . ISBN 80-7331-003-1, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra tance, 1. vydání, Praha 2003, 59 stran

Gremlicová, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich intepretace. Praha: NAMU 2007. ISBN 978-80-7331-118-6, vydala Akademie múzických umění, hudební fakulta, Ústav pro taneční vědu, 1. vydání, Praha 2007, 136 stran

Kazárová, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. Praha: AMU 2008. ISBN 978-80-7331-130-8, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra tance, 1. vydání, Praha 2008, 180 stran

Kolektiv. Tanec a společnost. Praha: AMU 2009. ISBN: 978-80-7331-162-9, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra tance, 1. vydání, Praha 2009, 180 stran

Dunin, Elsie Ivancich, Stavělová, Daniela, Gremlicová, Dorota: Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance. Praha: NAMU 2012. ISBN 978-80-7331-236-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, Praha 2012, 1. vydání, 314 stran

Bulínová, Karolína; Burešová, Lucie; Gremlicová, Dorota; Kazárová, Helena; Zilvarová, Daniela: Profese tanečníka: Mezi obdivem a odsouzením. Praha: AMU 2013. ISBN 978-80-7331-241-1, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 192 strany

Kazárová, Helena ed. Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Praha: NAMU 2016. ISBN 978-80-7331-371-5, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 112 stran.

Pozdní čas českého výrazového tance. Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Příspěvky z konference. Pam pam speciál, ročník X, číslo 3-16, prosinec 2016.

Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. Praha: NAMU 2019. ISBN 978-80-7331-451-4, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2018, 2. vydání, 246 stran
 

Ve spolupráci s dalšími institucemi vznikly například knihy:

Holeňová, Jana ed. Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima. Praha: IDU 2001. ISBN: 80-7008-112-0, 382 stran

Gremlicová, Dorota, Lanzová, Isabelle, Němečková, Elvíra a Vašek, Roman: Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou . Praha: IDU 2011. ISBN: 978-80-7008-267-6, 301 stran

Gremlicová, Dorota, Lössl, Jiří, Němečková, Elvíra: Tanec jako záliba . Praha: NIPOS 2021. 1. vydání, Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, útvar ARTAMA, 2021. 304 stran. Pohyb; 18. svazek. ISBN 978-80-7068-368-2

kolektiv: Ženy v pohybu: (O)hlasy žen v české kultuře. Praha: IDU 2021. 1. vydání, ISBN: 978-80-7008-441-0, 204 stran

Stavělová, Daniela a kol. Tíha a beztíže folkloru . Praha: Academia 2022. ISBN: 978-80-200-3286-7, 696 stran