Ústav teorie hudby

Ústav teorie hudby (ÚTH) je vědeckovýzkumným pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU. Byl založen 30. 11. 1990 rozhodnutím děkana HAMU. Dnes má za sebou třicet let existence a je v podstatě jediným hudebně teoretickým pracovištěm v kategorii hudebních vědeckých ústavů.

Ústav teorie hudby od počátku jeho existence profilují vydávané monografie členů ÚTH.

Významnou aktivitou celonárodního charakteru je pořádání odborných konferencí s  teoreticko-pedagogickým zaměřením nebo zaměřených na speciální téma či na některou významnou osobnost české hudební teorie a vědy.

Publikační platformou Ústavu teorie hudby byl sborník Živá hudba, který vycházel na HAMU od roku 1959 až do roku 2008. Poté se Živá hudba stala společným periodikem teoretiků hudby a tance a poskytuje možnost publikování odborných studií široké odborné veřejnosti.

Miloš Hons, ředitel ÚTH

Aktuálně


Členové
Vědecká rada

prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.

ředitel Ústavu teorie hudby

E-mail: milos.hons@hamu.cz
Telefon: 234 244 143

Konzultační hodiny:
Středa, případně po domluvě emailem či telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. PaedDr. Miloš HONS, Ph.D.

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. 

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

prof. PhDr. Zuzana Martináková, Ph.D.  
Akademie umení v Banské Bystrici, SR


Publikace

Publikace
Sborník Živá hudba
Doktorské studium

Monografie:

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: AMU + H&H, 1994.

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik. Praha: AMU, 1995. 

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. Praha: HAMU, 1996.

Vičar, Jan – Dykast, Roman: Hudební estetika. Praha: AMU, 1998, 2. vyd. 2002.

Smolka, Jaroslav: Hudba v první Československé republice. Praha: AMU, 1999.

Hons, Miloš: Česká sborová tvorba 20.století. Ústí nad Labem: UJEP, 2000.

Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit. Praha: AMU, 2004.

Matoušek, Vlastislav: Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga, 2004, + 2 CD.

Smolka, Jaroslav: Hudba českého baroka. 3. roz. vyd., Praha: AMU, 2005.

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Hons, Miloš: Hudba zvaná symfonie. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Vičar, Jan: Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Dykast, Roman (ed.): Antonín Rejcha – Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009.

Hons, Miloš: Hudební analýza. Praha: Togga, 2010.

kol. Hudební teorie dnes a zítra. Ed. Miloš Hons, Praha, AMU, 2010.

Tichý Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet, Praha, AMU, 2011

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o melodii, Togga, Praha 2012

Smolka Jaroslav: Jak jsem je znal. Vzpomínky na některé osobnosti hudební kultury, zejména české, Praha, AMU,  2014

Tichý Vladimír, Kuhn Tomáš, Matoušek Vlastislav:  Musical Kinetics, Praha, AMU, 2014

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o harmonii, Togga, Praha 2014

Tichý Vladimír, Havlík Jaromír, Krejča Tomáš, Zvěřina Petr: (A)tonalita, Praha, AMU, 2015

Havlík Jaromír (ed.):  Rozumět hudbě, Praha, AMU, 2015

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o kontrapunktu, Togga, Praha 2016

Krejča Tomáš, Tichý Vladimír, Zvěřina Petr: Scelovací prostředky, Praha, AMU, 2017
 

Sborníky:

Helfertova Česká moderní hudba. Praha: AMU, 1996.

K aktuálním problémům hudební teorie. Praha: AMU, 2000.

Živá hudba 2002. Praha: Togga, 2003.

Živá hudba 2003. Praha: Togga, 2004.

Živá hudba 2004. Praha: Togga, 2005.

Živá hudba 2008. Praha: AMU, 2008.

Obsah předchozích sborníků hudební fakulty AMU

 

Živá hudba I, 1959

František Daniel: Úvod hudební teorie pro praxi
Josef Stanislav: K počátkům hudebního myšlení
Václav Felix: Rychlost harmonického pohybu v díle Bedřicha Smetany
Kapitola z disertační práce "Smetanova harmonie"
Miroslav Černý: Smyčcový kvartet D dur Antonína Dvořáka. Upravená část 
disertační práce "Dvořákova cesta k realismu"
Bohumír Štědroň: K Janáčkově opeře Osud
Jelena Holečková: Z písňové tvorby Vítězslava Nováka. 
Tři velké cykly z let 1901 - 1906.
Jaroslav Zich: Hudební svět Otakara Zicha
Ferdinand Pujman: Poznámka k bayreuthským hrám

 

Živá hudba II, 1962

Radomil Hruška: K rozvoji československo- sovětských kulturních styků v letech 1945 - 1948
Miroslav Černý: Francouzská buržoazní revoluce ve vývoji hudby
Karel Janeček: Zvukové vlastnosti harmonického materiálu. Kapitola ze "Základů temperované harmonie"
Zdeněk Sádecký: Celotónový charakter hudební řeči v Janáčkově "Lišce Bystroušce"
Jaroslav Zich: Instrumentace Smyčcové serenády Josefa Suka
Ferdinand Pujman: Dvě postavy Národního divadla 
I. Divadelní dílo Františka Kysely
II. Vrcholný zjev divadelní: Marta Krásová
Ferdinand Pujman: Kouzelná flétna. Poznámka k pojetí.
K patnáctému výročí hudební fakulty Akademie múzických umění.
Akademičtí funkcionáři AMU a učitelé fakulty v letech 1946 - 1960. (Úvod a přehled připravil Miroslav Černý).
Absolventi a aspiranti hudební fakulty (připravila Květa Kubíková).

 

Živá hudba III, 1965

Karel Janeček: Vzdělání umělců
Václav Felix: Problémy hudební výchovy choreografů
Ivan Řezáč: Umění a experiment
Jaroslav Smolka: Česká kantáta v období mezi dvěma válkami (1918 - 1939)
Kapitoly z kandidátské disertační práce
Václav Felix: Nový přístup k nauce o harmonii (recenze Harmonie rozborem Karla Janečka)
Jaroslav Smolka: Osobitý pohled na vývoj světové hudební kultury (recenze Dějin hudby Bence Szabolcsiho)

 

Živá hudba IV, 1969

Karel Janeček: Smetanův kvartet "Z mého života"
Jaroslav Zich: Instrumentace Dechové serenády Antonína Dvořáka
Zdeněk Sádecký: Výstavba dialogu a monologu v Janáčkově "Její pastorkyni"
Marie Jeremiášová -- Budíková Ze vzpomínek na Otakara Jeremiáše
Jaroslav Smolka: Sborová tvorba Karla Janečka
Václav Felix: Harmonické prostředky Víta Nejedlého
Josef Stanislav" Ukolébavky negerských kmenů v Kongu
Jiří Kratochvíl: Koncertní klarinet v českém klasicismu

Živá hudba V, 1973

Václav Felix: Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll
Karel Janeček: Smetanův básnivý experiment. Pokus o aktivizovaný rozbor
taneční věty Smetanova Druhého kvartetu
Emil Hradecký: O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce
Jaroslav Tvrzský: K problematice statistické harmonické analýzy
Karel Risinger: Metodika výuky evropské harmonie XX. století
Jitka Ludvová: Ještě jednou o Harmonii F. Z. Skuherského
Jaroslav Zich: O některých vlastnostech pěveckého sboru
Jiří Kratochvíl: K problematice dějin a literatury dechových nástrojů
Výběr z přednášek pronesených při jmenovacím a habilitačním řízení na umělecké radě 
hudební fakulty AMU v letech 1968 - 1970
František Hertl: Vývoj kontrabasových smyčců
Jan Panenka: Pianistova práce před koncertem
Jindřich Rohan: Dirigentský osobnost
Josef Vlach: O relativnosti pojmu "moderní interpretace"
Jindřich Jindrák: Česká vokálně interpretační škola a její syntetizující význam
Jaroslav Smolka: Slova a hudba v kantátě a oratoriu

Živá hudba VI, 1976

Jiří Dvořáček: Historie, současnost a perspektivy hudební fakulty AMU v Praze (Psáno ke 30. výročí založení AMU) 1946 - 1976
Karel Janeček: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení
Jelena Holečková -- Dolanská: Ferdinand Pujman - učitel zpívajících herců (Vzpomínkováčrta)
Eva Herrmannová: K pedagogické činnosti Ferdinanda Pujmana
Jaroslav Zich: Orchestrace koncertu pro smyčcový nástroj (A. Dvořák, Koncert pro violoncello)
Václav Felix: Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Analýza jeho Sonáty pro violu a klavír)
Jiří Kratochvíl: Ravelovo Bolero (Psáno ke 100. výročí narození MauriceRavela 7. března 1875)
Karel Risinger: Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století
Bohumil Dušek: Příspěvek k problematice psychologie osobnosti hudebníhoumělce
František Jaroš: Přínos Otakara Ševčíka a Bedřicha Voldana houslové pedagogice
Jaroslav Smolka: Tematický katalog českých varhanních fug 18. století
Výběr přednášek pronesených při habilitačním řízení na umělecké radě hudební fakulty AMU:
Zdeněk Sádecký: K metodickým otázkám výuky estetiky na vysoké hudební škole
Pavel Štěpán: Glosy k diskusím o stylovosti
Miloslav Hejda: Pozoun (Některé problémy vývoje, stavy a hry)
Teodor Šrubař: Několik úvah o hlasových rejstřících
Ivan Moravec: Problém posuzování výkonů druhých a otázka sebekontroly
Ivan Jirko: Osvojení hudby

 

Živá hudba VII, 1980

Jaroslav Zich: Instrumentace Páté symfonie Dmitrije Šostakoviče
Jiří Kratochvíl: Dechové nástroje v klavírních koncertech W. A. Mozarta
Jindřich Jindrák: K interpretační problematice Dvořákových Biblických písní
Václav Felix: Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Analýza jeho Sonáty pro housle a klavír)
Jaroslav Smolka: Skladatelské dílo Karla Janečka
Marta Ottlová: Soupis skladatelského a teoretického díla Karla Janečka - Verzeichnis der Kompositionen udn theoretischen Schriften von Karel Janeček
Bohumil Dušek: Cesty a perspektivy soudobé české nauky o harmonii (od roku 1965)
Karel Risinger: Modelování aleatoriky (Příspěvek k teoretickýmmožnostem aleatoriky v oblasti relací tónových výšek)
Jaroslav Smolka: Bitonalita
Jelena Holečková -- Dolanská: O deklamaci zpívaného slova
Vladimír Tichý: Funkční výklad hudební formy
Václav Syrový: O problematice objektivního hodnocení kvalit přirozených hudebních signálů

Živá hudba VIII, 1983

Václav Felix: Základní problémy nauky o hudebních formách
Bohumil Dušek: K některým aktuálním problémům hudební terminologie
Jaroslav Zich: Orchestrace klavírní skladby (A. Glazunov, Chopiniana, op. 46)
Jarmila Vrchotová -- Pátová: O typech sólových hlasů
Vladimír Tichý: Modalita
Karel Risinger: Česká hudební teorie mezi léty 1945 - 1975
Jaroslav Jiránek: Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky rozrůzněného
Jiří Kratochvíl: Koncertantní dechové nástroje ve vokálních skladbách J. J. Ryby
Jaroslav Smolka: Vladimír Helfert - Mirko Očadlík. Korespondence
Václav Syrový: Hudební signál a jeho analýza
Michal Zenkl: Příspěvek k metodice komplexního rozboru skladeb
Arnošt Košťál: Vokální složka Špalíčku Bohuslava Martinů
Jan Hála: Hudba černé Afriky očima českého skladatele Jana Rychlíka

 

Živá hudba IX, 1986

Karel Risinger: Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století
Jaroslav Zich: Orchestrace finále Čtvrté symfonie Gustava Mahlera (Zpěv s orchestrem)
Jiří Válek: Smysl a význam historických aspektů současné kompoziční praxe (I. část)
Jaroslav Jiránek: Teoretický odkaz Karla Janečka
Jaroslav Smolka: Utajená modalita
Vladimír Tichý: Aktivita poslechu a sdělnost hudby
Michal Zenkl: Existují nové tektonické principy? - Časová makrostruktura v hudbě a základní zákony jejího zapamatování
Václav Syrový: Hudební signál a jeho syntéza
Jiří Kratochvíl: Úpravy a retuše v praxi
Jarmila Vrchotová -- Pátová: Ohlédnutí za profesorkami Jelenou Holečkovou- Dolanskou a Marií Budíkovou - Jeremiášovou
Břetislav Novotný: Úvaha o houslích
Milan Holas: Několik poznámek k historii a současnému stavu psychologie hudby
Jitka Ludvová: Dva české rukopisné teoretické texty. Komentovaná edice
Arnošt Košťál: Typ a funkce instrumentální dohrávky v českých zemích

 

Živá hudba X, 1989

Jaroslav Zich: K vysokoškolské činnosti spolupracujících pedagogů pianistů
Karel Risinger: K jedné teorii opery
Jaroslav Jiránek: Intonování jako specifická forma hudební semiózy
Jaroslav Smolka: Hudba českého baroka
Milan Holas: rozvoj tvořivého myšlení v profesionální hudební výchově
Jiří Kratochvíl: Mozartovské otazníky
Hana Dvořáková: Klavírní sonáta č. 1. Alberta Ginastery a její místo v latinskoamerické hudební kultuře
Ivan Štraus: Vysoká škola jako zdroj informací pro studenty
Anna Máchová - Heryánová: Některé základní problémy práce klavírního pedagoga
Josef Chuchro: Vibrato - významný výrazový prostředek hudebního projevu
Alexandr Večtomov: Aplikace videorekordéru při řešení technických problémů hry na violoncello
Václav Syrový: O výchově k tvůrčí práci se zvukem

 

Živá hudba XI,1990

Jaroslav Smolka: Předmluva
Vladimír Tichý: Místo úvodu

Referáty
Vladimír Tichý: Hudební teorie jako vědecká disciplina kontra hudební teorie jako nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků
Vladimír Poš: K výuce základních hudebně teoretických předmětů na odborných hudebních učilištích ( Všeob. hudeb. nauka, intonace, harmonie, formy)
Ctirad Kohoutek: Glosy k celku i detailům hudebně teoretické výchovy
Jaroslav Smolka: K teorii a dějinám hudebních druhů (žánrů)
Jan Vičar: Sémantické aspekty hudební analýzy
Roman Dykast: Sémiotika a) jako hudební teorie
Jaroslav Zich: K výuce teorie interpretace
Jaroslav Zich: Výuka instrumentace a vokální sazby
Václav Dvořák: Tzv. zprostředkující a tzv. vstřícná metoda ve výuce a při studiu hudební teorie na konzervatoři (Teze předneseného referátu)
Jiří Bezděk: Koncepce výuky HT předmětů na plzeňské konzervatoři
Karel Steinmetz: Analýza časové artikulace Janáčkovy hudby a její možné využití při výuce na vysokých školách univerzitního typu
M. Nedělka: Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie

Živá hudba XII, 2002

Umělecké a vědecké curriculum vitae Prof. Jaroslava Smolky
Bibliografie prací Jaroslava Smolky
Jaroslav Smolka: Prostory pro hudbu v Praze
Jaroslav Rybář: Virtuální prostor při nahrávání umělecké hudby
Miloš Hons: Několik úvah nad „prostorovostí” hudebních struktur
Václav Syrový: Akustický pohled na časoprostorový fenomén hudby
Vlastislav Matoušek: Prostor tolerance intonačních odchylek ladění gamelanu v Liběchově
Vladimír Tichý: Harmonické pole
Jaroslav Smolka: Ke specifikaci pojmu barva a témbr v hudbě
Vladimír Tichý: Pojednání barvy zvuku hudební teorií a její místo v soustavě současných hudebněteoretických disciplín
Václav Syrový: Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace
Miloš Hons: Témbr pěveckého sboru (Ke strukturním a jiným aspektům barvy zvuku )
Roman Dykast: Chromatika jako barevný protiklad diatoniky
Alois Piňos: Význam témbru pro soudobého skladatele
Ivan Kurz: K projektu zamýšlené publikace o instrumentaci
Otomar Kvěch: Zvuk jako předmět, nebo zprostředkovatel hudebního dění?
Vlastislav Matoušek: Formotvorná úloha témbru v etnické hudbě
David Bidlo: Problematika zápisu sónické složky honkjoku
Dan Dlouhý: Tvorba speciálních hudebních nástrojů – výtvarnýchobjektu – a některé možnosti jejich kompozičního využití
Dalibor Demel: Mezi hudbou a výtvarným uměním (Svatopluk Havelka a Hieronymus Bosch)

 

Živá hudba XIII, 2003

Jaroslav Smolka: In Memoriam Karel Janeček
Vladimír Tichý: Hudebněteoretický odkaz Karla Janečka ve světle hudební skutečnosti roku 2003
Jaroslav Smolka: Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického systému Karla Janečka
Miloš Hons: Karel Janeček – teoretik a analytik
Ludek Zenkl: Přínos díla Karla Janečka široké hudební vzdělanosti
Eduard Douša: Skladatelské dílo Karla Janečka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti a mládež
Jiří Luska: Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu
Lubomír Spurný: Hábova „Neue Harmonielehre” – Alois Hába a Arnold Schönberg
Jaroslav Smolka: Hudební stylistika jako dosud ne zcela rozvinutá hudebněteoretická disciplína
Roman Dykast: Modalita a rytmus jako základ výrazového principu v Janáčkově 1. smyčcovém kvartetu
Miloš Hons: Brahmsovy symfonie (K tektonickému vývoji symfonické hudby)
Roman Dykast: Tóny jako čísla a proporce v renesanční teorii hudby
Vlastislav Matoušek: The Systemisation of the Musical Language of the Fukezen Shakuhachi Honkyoku

 

Živá hudba XIV, 2004

Jaromír Havlík: Jan Rychlík: 1916-1964
Jaroslav Smolka: Osobní vzpomínky na Jana Rychlíka - zejména člověka a hudebního teoretika.
Rudolf Pečman: Curt Sachs a Jan Rychlík: Český skladatel a organolog odhaluje tajemství žesťových nástrojů bez strojiva.
Miloš Hons: Morgensternovské inspirace v díle Jana Rychlíka a Jana Kapra.
Tomáš Kuhn: Několik poznámek ke knize Jana Rychlíka Pověry a problémy jazzu.
Jarmila Doubravová: Nihil novi sub sole. Památce Jana Rychlíka (1916-1964).
Vladimír Tichý: Hudba v času a prostoru.
Jaroslav Smolka: Problém učebnic a antologií pro vyučování dějin hudby.
Ivana Bažantová: Dějiny hudby a jejich interpretace.
Tomáš Kuhn: Jazzové inspirace v tvorbě skladatelů 20.století.
Eduard Douša: Několik poznámek k problematice výuky dějin hudby na konzervatoři se zvláštní zřetelem k formě prezentace vývoje hudby 20.století.
Miloš Hons: Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století.
David Bidlo: Zkoumání sónické složky shakuhachi honkyoku.
Jiří Holubec: K stodvacátému výročí vydání Skuherského Nauky o harmonii.
Jana Adámková: Skladby Klementa Slavického na latinské texty.
Lenka Křupková: Ke kompoziční práci Vítězslava Nováka na materiálu komorních děl.
Vladimír Tichý: Chaos a hudba.

 

Sborník Živá hudba 2008
Vladimír Tichý: O pravidlech hry, zvané „hudební řeč“
Jiří Kollert: Privilegované řady
Jaromír Havlík: Pražský manifest po šedesáti letech
Otomar Kvěch: Hudba a slovo
Ivana Bažantová: Allemande v klávesové hudbě Anglie 16.-18.století
Miloš Hons: Marginálie k problematice tektoniky symfonie 20.století
Vladimír Tichý: K systematice clustrů
Jaroslav Smolka: Vzpomínky na Mirko Očadlíka
David Bidlo: Koncepce dělení tónového prostoru v japonské muzikologii
Petr Budín: Uspořádání celku hudební věty doby baroka na základě zásad rétoriky podle J.Matthesona
Iva Oplištilová: K tektonické funkci barvy
Libuše Tichá: Klavírní myšlení
Andrea Vlachová: K interpretaci skladeb J.S.Bacha na moderní klavír

Úspěšně dokončená studia a témata disertačních prací:
 

1999 - Miloš Hons (Česká sborová tvorba 20. století)

2001 - Dalibor Demel (Systematika televizní vizualizace hudby - vizualizace jako svébytný typ interpretace)

2001 - Vlastislav Matoušek (Kinetická složka v etnické hudbě - k systematickému a analytickému aspektu problematiky)

2001 - Tomáš Kuhn (Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky)

2002 - Jiří Holubec (Významné příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru)

2006 - Andrea Vlachová (Interpretace cembalové tvorby J.S.Bacha na klavír)

2006 - Karel Dohnal (Nové možnosti klarinetu)

2006 - Goran Načevski (Symfonická tvorba Witolda Lutoslawského)

2007 - David Bidlo - (Shakuhaschi koten honkyoku - Význam témbru pro hudební strukturu)

2008 - Sylvia Georgieva (Barokní afektová teorie)

2008 - Libuše Tichá (Práce na rozvoji talentu interpreta klavíristy)

2010 - Lukáš Vendl ( Problematika interpretace barokní hudby pro klávesové nástroje)

2010 – Zora Ponicová (Alžbětinská virginalová hudba se zaměřením na variace na lidové písně)

2013 Jiřina Dvořáková Marešová (Teoretické základy varhanní interpretace (na příkladu období 1945-1989)

2013  Iva Oplištilová (Hudební čas: jeho odklon od času fyzikálního)

2015 Vít Havlíček  (Rejchovo pojetí nauky o kontrapunktu v kontextu této hudebně teoretické disciplíny)

2015 Tomáš Krejča  (Tektonika hudby 20. a 21. století z pohledu komplexní analýzy hudební struktury)

2016 Viktor Hruška    (Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století)

2017 Petr Zvěřina  (Pozdní skladby Mortona Feldmana – problematika časové strukturace tónového materiálu)


.