Ústav teorie hudby

Ústav teorie hudby (ÚTH) je vědeckovýzkumným pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU.
ÚTH byl založen 30. 11. 1990 a je v domácím kontextu jediným specializovaným hudebně teoretickým pracovištěm v kategorii hudebních vědeckých ústavů. Základním posláním ÚTH je hudebně teoretický výzkum, který představuje variabilní škálu individuálních i kolektivních výzkumných témat:

• Výzkum kompozičních technik a stylových specifik evropské hudby 20. a 21.  století s přesahy do mimoevropských hudebních kultur
• Hudební tektonika
• Problematika překladu hudebně teoretických textů
• Výzkum teoretického odkazu předních osobnosti české hudební teorie
• Přesahy hudebně teoretického výzkumu do jiných hudebních a uměleckých disciplín
• Didaktické aspekty výuky hudebně teoretických disciplín

Činnost ÚTH je prezentována formou tematických konferencí a odbornou publikační činností.
Od počátku 90. let minulého století uspořádal ÚTH na půdě HAMU více jak dvacet odborných konferencí, zaměřených na aktuální témata hudebně teoretického výzkumu a na teoreticko-pedagogickou problematiku výuky hudebních disciplín na středních a vysokých hudebních školách.

Publikační platformou ÚTH hudby byl sborník Živá hudba, který vycházel na HAMU od roku 1959 až do roku 2008. Od roku 2010 začala Živá hudba vycházet jako periodikum HAMU, zaměřené na studium hudby a tance. Jeho posláním je rozšíření dosavadního spektra odborných periodik pro oblast muzikologie a choreografie.

Miloš Hons, ředitel ÚTH

 

aktuálně

prof. PaedDr. Miloš HONS, Ph.D.

ředitel Ústavu teorie hudby Telefon: 234 244 143 Úřední hodiny: Středa, případně po domluvě emailem či telefonicky Detail osoby
Foto

Externí členové

<h3>prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. </h3>

<p>Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem</p>

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. 

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

<h3>prof. PhDr. Zuzana Martináková, Ph.D.  </h3>

<p>Akademie umení v Banské Bystrici, SR</p>

prof. PhDr. Zuzana Martináková, Ph.D.  

Akademie umení v Banské Bystrici, SR

Publikace

Monografie:

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky . Praha: AMU + H&H, 1994.

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik . Praha: AMU, 1995.

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet . Praha: HAMU, 1996.

Vičar, Jan – Dykast, Roman: Hudební estetika . Praha: AMU, 1998, 2. vyd. 2002.

Smolka, Jaroslav: Hudba v první Československé republice . Praha: AMU, 1999.

Hons, Miloš: Česká sborová tvorba 20.století . Ústí nad Labem: UJEP, 2000.

Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit . Praha: AMU, 2004.

Matoušek, Vlastislav: Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga, 2004, + 2 CD.

Smolka, Jaroslav: Hudba českého baroka . 3. roz. vyd., Praha: AMU, 2005.

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie . Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Hons, Miloš: Hudba zvaná symfonie . Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Vičar, Jan: Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics . Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Dykast, Roman (ed.): Antonín Rejcha – Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009.

Hons, Miloš: Hudební analýza. Praha: Togga, 2010.

kol. Hudební teorie dnes a zítra. Ed. Miloš Hons, Praha, AMU, 2010.

Tichý Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet, Praha, AMU, 2011

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o melodii, Togga, Praha 2012

Smolka Jaroslav: Jak jsem je znal. Vzpomínky na některé osobnosti hudební kultury, zejména české, Praha, AMU,  2014

Tichý Vladimír, Kuhn Tomáš, Matoušek Vlastislav:  Musical Kinetics, Praha, AMU, 2014

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o harmonii, Togga, Praha 2014

Tichý Vladimír, Havlík Jaromír, Krejča Tomáš, Zvěřina Petr: (A)tonalita, Praha, AMU, 2015

Havlík Jaromír (ed.):  Rozumět hudbě, Praha, AMU, 2015

Dykast, Roman (ed): Antonín Rejcha - Pojednání o kontrapunktu, Togga, Praha 2016

Krejča Tomáš, Tichý Vladimír, Zvěřina Petr: Scelovací prostředky, Praha, AMU, 2017

Sborníky:

Helfertova Česká moderní hudba. Praha: AMU, 1996.

K aktuálním problémům hudební teorie. Praha: AMU, 2000.

Živá hudba 2002. Praha: Togga, 2003.

Živá hudba 2003. Praha: Togga, 2004.

Živá hudba 2004. Praha: Togga, 2005.

Živá hudba 2008. Praha: AMU, 2008.

Obsah předchozích sborníků hudební fakulty AMU

Živá hudba I, 1959

František Daniel: Úvod hudební teorie pro praxi
Josef Stanislav: K počátkům hudebního myšlení
Václav Felix: Rychlost harmonického pohybu v díle Bedřicha Smetany
Kapitola z disertační práce "Smetanova harmonie"
Miroslav Černý: Smyčcový kvartet D dur Antonína Dvořáka. Upravená část
disertační práce "Dvořákova cesta k realismu"
Bohumír Štědroň: K Janáčkově opeře Osud
Jelena Holečková: Z písňové tvorby Vítězslava Nováka.
Tři velké cykly z let 1901 - 1906.
Jaroslav Zich: Hudební svět Otakara Zicha
Ferdinand Pujman: Poznámka k bayreuthským hrám

Živá hudba II, 1962

Radomil Hruška: K rozvoji československo- sovětských kulturních styků v letech 1945 - 1948
Miroslav Černý: Francouzská buržoazní revoluce ve vývoji hudby
Karel Janeček: Zvukové vlastnosti harmonického materiálu. Kapitola ze "Základů temperované harmonie"
Zdeněk Sádecký: Celotónový charakter hudební řeči v Janáčkově "Lišce Bystroušce"
Jaroslav Zich: Instrumentace Smyčcové serenády Josefa Suka
Ferdinand Pujman: Dvě postavy Národního divadla
I. Divadelní dílo Františka Kysely
II. Vrcholný zjev divadelní: Marta Krásová
Ferdinand Pujman: Kouzelná flétna. Poznámka k pojetí.
K patnáctému výročí hudební fakulty Akademie múzických umění.
Akademičtí funkcionáři AMU a učitelé fakulty v letech 1946 - 1960. (Úvod a přehled připravil Miroslav Černý).
Absolventi a aspiranti hudební fakulty (připravila Květa Kubíková).

Živá hudba III, 1965

Karel Janeček: Vzdělání umělců
Václav Felix: Problémy hudební výchovy choreografů
Ivan Řezáč: Umění a experiment
Jaroslav Smolka: Česká kantáta v období mezi dvěma válkami (1918 - 1939)
Kapitoly z kandidátské disertační práce
Václav Felix: Nový přístup k nauce o harmonii (recenze Harmonie rozborem Karla Janečka)
Jaroslav Smolka: Osobitý pohled na vývoj světové hudební kultury (recenze Dějin hudby Bence Szabolcsiho)

Živá hudba IV, 1969

Karel Janeček: Smetanův kvartet "Z mého života"
Jaroslav Zich: Instrumentace Dechové serenády Antonína Dvořáka
Zdeněk Sádecký: Výstavba dialogu a monologu v Janáčkově "Její pastorkyni"
Marie Jeremiášová -- Budíková Ze vzpomínek na Otakara Jeremiáše
Jaroslav Smolka: Sborová tvorba Karla Janečka
Václav Felix: Harmonické prostředky Víta Nejedlého
Josef Stanislav" Ukolébavky negerských kmenů v Kongu
Jiří Kratochvíl: Koncertní klarinet v českém klasicismu

Živá hudba V, 1973

Václav Felix: Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll
Karel Janeček: Smetanův básnivý experiment. Pokus o aktivizovaný rozbor
taneční věty Smetanova Druhého kvartetu
Emil Hradecký: O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce
Jaroslav Tvrzský: K problematice statistické harmonické analýzy
Karel Risinger: Metodika výuky evropské harmonie XX. století
Jitka Ludvová: Ještě jednou o Harmonii F. Z. Skuherského
Jaroslav Zich: O některých vlastnostech pěveckého sboru
Jiří Kratochvíl: K problematice dějin a literatury dechových nástrojů
Výběr z přednášek pronesených při jmenovacím a habilitačním řízení na umělecké radě
hudební fakulty AMU v letech 1968 - 1970
František Hertl: Vývoj kontrabasových smyčců
Jan Panenka: Pianistova práce před koncertem
Jindřich Rohan: Dirigentský osobnost
Josef Vlach: O relativnosti pojmu "moderní interpretace"
Jindřich Jindrák: Česká vokálně interpretační škola a její syntetizující význam
Jaroslav Smolka: Slova a hudba v kantátě a oratoriu

Živá hudba VI, 1976

Jiří Dvořáček: Historie, současnost a perspektivy hudební fakulty AMU v Praze (Psáno ke 30. výročí založení AMU) 1946 - 1976
Karel Janeček: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení
Jelena Holečková -- Dolanská: Ferdinand Pujman - učitel zpívajících herců (Vzpomínkováčrta)
Eva Herrmannová: K pedagogické činnosti Ferdinanda Pujmana
Jaroslav Zich: Orchestrace koncertu pro smyčcový nástroj (A. Dvořák, Koncert pro violoncello)
Václav Felix: Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Analýza jeho Sonáty pro violu a klavír)
Jiří Kratochvíl: Ravelovo Bolero (Psáno ke 100. výročí narození MauriceRavela 7. března 1875)
Karel Risinger: Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století
Bohumil Dušek: Příspěvek k problematice psychologie osobnosti hudebníhoumělce
František Jaroš: Přínos Otakara Ševčíka a Bedřicha Voldana houslové pedagogice
Jaroslav Smolka: Tematický katalog českých varhanních fug 18. století
Výběr přednášek pronesených při habilitačním řízení na umělecké radě hudební fakulty AMU:
Zdeněk Sádecký: K metodickým otázkám výuky estetiky na vysoké hudební škole
Pavel Štěpán: Glosy k diskusím o stylovosti
Miloslav Hejda: Pozoun (Některé problémy vývoje, stavy a hry)
Teodor Šrubař: Několik úvah o hlasových rejstřících
Ivan Moravec: Problém posuzování výkonů druhých a otázka sebekontroly
Ivan Jirko: Osvojení hudby

Živá hudba VII, 1980

Jaroslav Zich: Instrumentace Páté symfonie Dmitrije Šostakoviče
Jiří Kratochvíl: Dechové nástroje v klavírních koncertech W. A. Mozarta
Jindřich Jindrák: K interpretační problematice Dvořákových Biblických písní
Václav Felix: Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Analýza jeho Sonáty pro housle a klavír)
Jaroslav Smolka: Skladatelské dílo Karla Janečka
Marta Ottlová: Soupis skladatelského a teoretického díla Karla Janečka - Verzeichnis der Kompositionen udn theoretischen Schriften von Karel Janeček
Bohumil Dušek: Cesty a perspektivy soudobé české nauky o harmonii (od roku 1965)
Karel Risinger: Modelování aleatoriky (Příspěvek k teoretickýmmožnostem aleatoriky v oblasti relací tónových výšek)
Jaroslav Smolka: Bitonalita
Jelena Holečková -- Dolanská: O deklamaci zpívaného slova
Vladimír Tichý: Funkční výklad hudební formy
Václav Syrový: O problematice objektivního hodnocení kvalit přirozených hudebních signálů

Živá hudba VIII, 1983

Václav Felix: Základní problémy nauky o hudebních formách
Bohumil Dušek: K některým aktuálním problémům hudební terminologie
Jaroslav Zich: Orchestrace klavírní skladby (A. Glazunov, Chopiniana, op. 46)
Jarmila Vrchotová -- Pátová: O typech sólových hlasů
Vladimír Tichý: Modalita
Karel Risinger: Česká hudební teorie mezi léty 1945 - 1975
Jaroslav Jiránek: Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky rozrůzněného
Jiří Kratochvíl: Koncertantní dechové nástroje ve vokálních skladbách J. J. Ryby
Jaroslav Smolka: Vladimír Helfert - Mirko Očadlík. Korespondence
Václav Syrový: Hudební signál a jeho analýza
Michal Zenkl: Příspěvek k metodice komplexního rozboru skladeb
Arnošt Košťál: Vokální složka Špalíčku Bohuslava Martinů
Jan Hála: Hudba černé Afriky očima českého skladatele Jana Rychlíka

Živá hudba IX, 1986

Karel Risinger: Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století
Jaroslav Zich: Orchestrace finále Čtvrté symfonie Gustava Mahlera (Zpěv s orchestrem)
Jiří Válek: Smysl a význam historických aspektů současné kompoziční praxe (I. část)
Jaroslav Jiránek: Teoretický odkaz Karla Janečka
Jaroslav Smolka: Utajená modalita
Vladimír Tichý: Aktivita poslechu a sdělnost hudby
Michal Zenkl: Existují nové tektonické principy? - Časová makrostruktura v hudbě a základní zákony jejího zapamatování
Václav Syrový: Hudební signál a jeho syntéza
Jiří Kratochvíl: Úpravy a retuše v praxi
Jarmila Vrchotová -- Pátová: Ohlédnutí za profesorkami Jelenou Holečkovou- Dolanskou a Marií Budíkovou - Jeremiášovou
Břetislav Novotný: Úvaha o houslích
Milan Holas: Několik poznámek k historii a současnému stavu psychologie hudby
Jitka Ludvová: Dva české rukopisné teoretické texty. Komentovaná edice
Arnošt Košťál: Typ a funkce instrumentální dohrávky v českých zemích

Živá hudba X, 1989

Jaroslav Zich: K vysokoškolské činnosti spolupracujících pedagogů pianistů
Karel Risinger: K jedné teorii opery
Jaroslav Jiránek: Intonování jako specifická forma hudební semiózy
Jaroslav Smolka: Hudba českého baroka
Milan Holas: rozvoj tvořivého myšlení v profesionální hudební výchově
Jiří Kratochvíl: Mozartovské otazníky
Hana Dvořáková: Klavírní sonáta č. 1. Alberta Ginastery a její místo v latinskoamerické hudební kultuře
Ivan Štraus: Vysoká škola jako zdroj informací pro studenty
Anna Máchová - Heryánová: Některé základní problémy práce klavírního pedagoga
Josef Chuchro: Vibrato - významný výrazový prostředek hudebního projevu
Alexandr Večtomov: Aplikace videorekordéru při řešení technických problémů hry na violoncello
Václav Syrový: O výchově k tvůrčí práci se zvukem

Živá hudba XI,1990

Jaroslav Smolka: Předmluva
Vladimír Tichý: Místo úvodu

Referáty
Vladimír Tichý: Hudební teorie jako vědecká disciplina kontra hudební teorie jako nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků
Vladimír Poš: K výuce základních hudebně teoretických předmětů na odborných hudebních učilištích ( Všeob. hudeb. nauka, intonace, harmonie, formy)
Ctirad Kohoutek: Glosy k celku i detailům hudebně teoretické výchovy
Jaroslav Smolka: K teorii a dějinám hudebních druhů (žánrů)
Jan Vičar: Sémantické aspekty hudební analýzy
Roman Dykast: Sémiotika a) jako hudební teorie
Jaroslav Zich: K výuce teorie interpretace
Jaroslav Zich: Výuka instrumentace a vokální sazby
Václav Dvořák: Tzv. zprostředkující a tzv. vstřícná metoda ve výuce a při studiu hudební teorie na konzervatoři (Teze předneseného referátu)
Jiří Bezděk: Koncepce výuky HT předmětů na plzeňské konzervatoři
Karel Steinmetz: Analýza časové artikulace Janáčkovy hudby a její možné využití při výuce na vysokých školách univerzitního typu
M. Nedělka: Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie

Živá hudba XII, 2002

Umělecké a vědecké curriculum vitae Prof. Jaroslava Smolky
Bibliografie prací Jaroslava Smolky
Jaroslav Smolka: Prostory pro hudbu v Praze
Jaroslav Rybář: Virtuální prostor při nahrávání umělecké hudby
Miloš Hons: Několik úvah nad „prostorovostí” hudebních struktur
Václav Syrový: Akustický pohled na časoprostorový fenomén hudby
Vlastislav Matoušek: Prostor tolerance intonačních odchylek ladění gamelanu v Liběchově
Vladimír Tichý: Harmonické pole
Jaroslav Smolka: Ke specifikaci pojmu barva a témbr v hudbě
Vladimír Tichý: Pojednání barvy zvuku hudební teorií a její místo v soustavě současných hudebněteoretických disciplín
Václav Syrový: Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace
Miloš Hons: Témbr pěveckého sboru (Ke strukturním a jiným aspektům barvy zvuku )
Roman Dykast: Chromatika jako barevný protiklad diatoniky
Alois Piňos: Význam témbru pro soudobého skladatele
Ivan Kurz: K projektu zamýšlené publikace o instrumentaci
Otomar Kvěch: Zvuk jako předmět, nebo zprostředkovatel hudebního dění?
Vlastislav Matoušek: Formotvorná úloha témbru v etnické hudbě
David Bidlo: Problematika zápisu sónické složky honkjoku
Dan Dlouhý: Tvorba speciálních hudebních nástrojů – výtvarnýchobjektu – a některé možnosti jejich kompozičního využití
Dalibor Demel: Mezi hudbou a výtvarným uměním (Svatopluk Havelka a Hieronymus Bosch)

Živá hudba XIII, 2003

Jaroslav Smolka: In Memoriam Karel Janeček
Vladimír Tichý: Hudebněteoretický odkaz Karla Janečka ve světle hudební skutečnosti roku 2003
Jaroslav Smolka: Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického systému Karla Janečka
Miloš Hons: Karel Janeček – teoretik a analytik
Ludek Zenkl: Přínos díla Karla Janečka široké hudební vzdělanosti
Eduard Douša: Skladatelské dílo Karla Janečka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti a mládež
Jiří Luska: Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu
Lubomír Spurný: Hábova „Neue Harmonielehre” – Alois Hába a Arnold Schönberg
Jaroslav Smolka: Hudební stylistika jako dosud ne zcela rozvinutá hudebněteoretická disciplína
Roman Dykast: Modalita a rytmus jako základ výrazového principu v Janáčkově 1. smyčcovém kvartetu
Miloš Hons: Brahmsovy symfonie (K tektonickému vývoji symfonické hudby)
Roman Dykast: Tóny jako čísla a proporce v renesanční teorii hudby
Vlastislav Matoušek: The Systemisation of the Musical Language of the Fukezen Shakuhachi Honkyoku

Živá hudba XIV, 2004

Jaromír Havlík: Jan Rychlík: 1916-1964
Jaroslav Smolka: Osobní vzpomínky na Jana Rychlíka - zejména člověka a hudebního teoretika.
Rudolf Pečman: Curt Sachs a Jan Rychlík: Český skladatel a organolog odhaluje tajemství žesťových nástrojů bez strojiva.
Miloš Hons: Morgensternovské inspirace v díle Jana Rychlíka a Jana Kapra.
Tomáš Kuhn: Několik poznámek ke knize Jana Rychlíka Pověry a problémy jazzu.
Jarmila Doubravová: Nihil novi sub sole. Památce Jana Rychlíka (1916-1964).
Vladimír Tichý: Hudba v času a prostoru.
Jaroslav Smolka: Problém učebnic a antologií pro vyučování dějin hudby.
Ivana Bažantová: Dějiny hudby a jejich interpretace.
Tomáš Kuhn: Jazzové inspirace v tvorbě skladatelů 20.století.
Eduard Douša: Několik poznámek k problematice výuky dějin hudby na konzervatoři se zvláštní zřetelem k formě prezentace vývoje hudby 20.století.
Miloš Hons: Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století.
David Bidlo: Zkoumání sónické složky shakuhachi honkyoku .
Jiří Holubec: K stodvacátému výročí vydání Skuherského Nauky o harmonii.
Jana Adámková: Skladby Klementa Slavického na latinské texty.
Lenka Křupková: Ke kompoziční práci Vítězslava Nováka na materiálu komorních děl.
Vladimír Tichý: Chaos a hudba.

Sborník Živá hudba 2008
Vladimír Tichý: O pravidlech hry, zvané „hudební řeč“
Jiří Kollert: Privilegované řady
Jaromír Havlík: Pražský manifest po šedesáti letech
Otomar Kvěch: Hudba a slovo
Ivana Bažantová: Allemande v klávesové hudbě Anglie 16.-18.století
Miloš Hons: Marginálie k problematice tektoniky symfonie 20.století
Vladimír Tichý: K systematice clustrů
Jaroslav Smolka: Vzpomínky na Mirko Očadlíka
David Bidlo: Koncepce dělení tónového prostoru v japonské muzikologii
Petr Budín: Uspořádání celku hudební věty doby baroka na základě zásad rétoriky podle J.Matthesona
Iva Oplištilová: K tektonické funkci barvy
Libuše Tichá: Klavírní myšlení
Andrea Vlachová: K interpretaci skladeb J.S.Bacha na moderní klavír

Úspěšně dokončená studia a témata disertačních prací:

1999 - Miloš Hons (Česká sborová tvorba 20. století)

2001 - Dalibor Demel (Systematika televizní vizualizace hudby - vizualizace jako svébytný typ interpretace)

2001 - Vlastislav Matoušek (Kinetická složka v etnické hudbě - k systematickému a analytickému aspektu problematiky)

2001 - Tomáš Kuhn (Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky)

2002 - Jiří Holubec (Významné příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru)

2006 - Andrea Vlachová (Interpretace cembalové tvorby J.S.Bacha na klavír)

2006 - Karel Dohnal (Nové možnosti klarinetu)

2006 - Goran Načevski (Symfonická tvorba Witolda Lutoslawského)

2007 - David Bidlo - (Shakuhaschi koten honkyoku - Význam témbru pro hudební strukturu)

2008 - Sylvia Georgieva (Barokní afektová teorie)

2008 - Libuše Tichá (Práce na rozvoji talentu interpreta klavíristy)

2010 - Lukáš Vendl ( Problematika interpretace barokní hudby pro klávesové nástroje)

2010 – Zora Ponicová (Alžbětinská virginalová hudba se zaměřením na variace na lidové písně)

2013 Jiřina Dvořáková Marešová (Teoretické základy varhanní interpretace (na příkladu období 1945-1989)

2013  Iva Oplištilová (Hudební čas: jeho odklon od času fyzikálního)

2015 Vít Havlíček  (Rejchovo pojetí nauky o kontrapunktu v kontextu této hudebně teoretické disciplíny)

2015 Tomáš Krejča  (Tektonika hudby 20. a 21. století z pohledu komplexní analýzy hudební struktury)

2016 Viktor Hruška    (Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století)

2017 Petr Zvěřina  (Pozdní skladby Mortona Feldmana – problematika časové strukturace tónového materiálu)