Akademický senát

Volbu, složení, pravomoce a funkční období Akademického senátu HAMU (dále též „AS HAMU“) a jeho členů upravuje § 26 a 27 zákona, Volební řád AS HAMU a Jednací řád AS HAMU.  AS HAMU a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci HAMU.

AS HAMU má 13 členů, 8 akademických pracovníků a 5 studentů.  Funkční období členů AS HAMU je tříleté. Funkční období členů AS HAMU včetně náhradníků zaniká s koncem funkčního období stávajícího AS HAMU.

Činnost AS HAMU materiálně i administrativně zajišťuje děkanát HAMU.
 

Zasedání AS HAMU

Dokumenty