Volební řád AS HAMU

 

 

 

Volební řád

Akademického senátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

 ve znění ze dne …………………

 

Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto

Volebním řádu akademického senátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze:

 

 

Článek 1

Obecná ustanovení

 

  1. Volby do Akademického senátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen "AS HAMU"), ustavení jeho orgánů a jeho činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
    a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), článkem 4 Statutu HAMU a ustanoveními tohoto volebního řádu a ustanoveními Jednacího řádu AS HAMU.

 

  1. Akademickou obec Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „HAMU“) tvoří akademičtí pracovníci a studenti HAMU. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci přijatí na základě výběrového řízení do pracovního poměru na Hudební a taneční fakultu a studenti zapsaní ke studiu na Hudební a taneční fakultě.

 

  1. Akademickými pracovníky HAMU jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci HAMU byli přijati do pracovního poměru na základě výběrového řízení konaného dle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU.
  2. Postavení studentů HAMU je dáno § 61 zákona. Studenti jsou vedeni v jednotné matrice studentů.

 

  1. AS HAMU má dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků HAMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů HAMU. Pedagogická komora má 8 členů, studentská komora má 5 členů.

 

  1. Je-li student zároveň akademickým pracovníkem, může volit a být volen pouze do pedagogické

 

Článek 2

Volby do AS HAMU

 

1. Volby do AS HAMU vyhlašuje děkan nejpozději 60 dní před skončením funkčního období stávajícího AS HAMU. Vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

2. Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná děkanem po projednání jejího složení v akademickém senátu HAMU. Tato komise zajistí ve spolupráci s předsedou akademického senátu HAMU i včasnou informovanost Akademické obce HAMU
o datu volby a způsobu výběru kandidátů.

 

3. Předsedu volební komise jmenuje děkan. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS HAMU.

 

4. Kandidáty na členy AS HAMU může navrhnout kterýkoli člen akademické obce HAMU. Kandidatura do komory akademických pracovníků AS HAMU
a studentské komory AS HAMU je přitom nezaměnitelná.

 

5. Seznam voličů do AS HAMU vzniká tři pracovní dny před prvním dnem voleb výpisem akademických pracovníků a studentů z příslušných registrů vedených AMU  a tento seznam přebírá volební komise.   Pokud je volič z řad studentů zapsán na více fakultách, volí, pokud byl zapsán na HAMU ke studiu dříve, než na jiné fakultě AMU.

 

6. Volební komise shromáždí návrhy, které jí musí být předloženy písemnou formou v listinné podobě a musí obsahovat jak podpis navrhovatele, tak písemný souhlas navrhovaného. Seznam kandidátů zveřejní komise nejpozději sedm pracovních dnů před volbami a ve stejné lhůtě vyhlásí konání shromáždění akademické obce HAMU, kde jsou kandidáti na členy AS HAMU představeni a mohou zodpovědět dotazy zúčastněných a vyslechnout jejich připomínky.

 

7. Volit  do AS HAMU jsou oprávněni všichni členové akademické obce  fakulty HAMU.

 

8. Volební komise určí pro vlastní volby nejméně dva pracovní dny v průběhu semestru a v každém z nich dobu nejméně tří hodin, kdy bude volební místnost otevřená. V této době musí být ve volební místnosti přítomen nejméně jeden člen volební komise. Ten podle seznamu členů Akademické obce HAMU vydá voliči předtištěný volební lístek. Volební komise před započetím hlasování provede kontrolu a zapečetění schránek určených pro odevzdávání hlasovacích lístků. Ve volební místnosti musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise. Každý volič může hlasovat pouze jednou.

 

9. Na volebním lístku musí být uvedena jména všech kandidátů. Dále na něm musí být uveden počet akademických pracovníků a počet studentů, který se z navržených kandidátů do AS HAMU volí, a způsob jeho vyplnění, tj. kroužkování či zaškrtávání.

 

10. Mezi prvním a druhým dnem voleb musí být volební schránka zapečetěna
a uschována v prostorách děkanátu HAMU. Sčítání hlasů po ukončení voleb musí být přítomni nejméně tři členové volební komise. Za neplatný volební lístek je považován takový, na němž je buď označeno více kandidátů, než je míst v senátu za příslušnou komoru, nebo na něj bylo dopsáno jméno jiného kandidáta, a dále takový, kde není označení kandidátů jednoznačné.

 

11. Výsledky voleb zjišťuje volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději v den následující po posledním dni voleb. Volební komise sepíše
o průběhu voleb protokol, který podepíše předseda a jeden další člen komise. Protokol se archivuje v základních písemnostech AS HAMU.

 

12. Do AS HAMU jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

 

13. Je-li při rovnosti hlasů zvolen větší počet kandidátů, než je počet míst, na která se volí, volba mezi nimi se opakuje do 5 pracovních dnů. Zvolen je ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. K volební účasti se nepřihlíží.

 

14. Pokud ani druhé kolo voleb nepřinese rozhodnutí, rozhoduje se mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem.

 

15. Další kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů, se stávají náhradníky a v případě uvolnění místa v AS HAMU jsou neprodleně do AS HAMU kooptováni podle pořadí získaných hlasů.

 

16. Předseda volební komise zašle zvoleným členům AS HAMU písemné osvědčení
o jejich zvolení. Výsledky voleb se zveřejňují na úřední desce HAMU, ve veřejné části internetových stránek HAMU nejpozději do 2 pracovních dnů od konání voleb. Kooptovaného náhradníka na uvolněné místo člena AS HAMU povolává písemně předseda AS HAMU kooptačním dopisem. Náhradník se stává řádným členem AS HAMU dnem prvního zasedání AS HAMU po svém povolání předsedou AS HAMU
a jeho funkční období končí dnem, kterým by končilo funkční období člena AS HAMU, kterého náhradník nahrazuje.

 

17. Pokud došlo k pochybení, které mohlo ovlivnit průběh voleb, volby se opakují. Na postup při organizaci opakovaných voleb platí postup popsaný v článku
2 odstavci 4. až 15. tohoto volebního řádu přiměřeně. Podnět ke zpochybnění výsledku volby může být podán v listinné podobě k rukám předsedy volební komise nejpozději do 14 kalendářních dnů po vyhlášení výsledku voleb.

 

18. Pokud protokol volební komise, a to jak v pedagogické, tak ve studentské komoře, pro uvolněné místo člena AS HAMU nenabízí dalšího náhradníka, vyhlašuje děkan na podnět předsedy AS HAMU podle odstavce 1 dílčí doplňovací volby, které organizuje a řídí volební komise jmenovaná děkanem po projednání jejího složení v akademickém senátu HAMU. Pro tyto doplňovací volby platí článek 2 (volby do AS HAMU)odstavce 3. až 15. přiměřeně. Volební komise ve spolupráci s předsedou akademického senátu HAMU zajistí včasnou informovanost akademické obce HAMU.

 

 

19. Členství v AS HAMU zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) zánikem mandátu dle čl. 4 odst. 4 a čl. 4 odst. 11 Jednacího řádu AS HAMU,

b) doručením písemného prohlášení člena, jímž se vzdává členství v AS HAMU, předsedovi AS HAMU,

c) ukončením pracovněprávního vztahu k HAMU,

d) přechodem na jinou fakultu AMU, než za kterou byl člen AS HAMU zvolen,

c) přerušením nebo ukončením studia.

Mandát člena AS HAMU také zaniká, pokud se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní 4 po sobě následujících zasedání AS HAMU.

 

20. Pokud se člen AS HAMU dopustí jednání, které je v rozporu s obecně uznávanými etickými zásadami, může být zahájen proces ukončení jeho členství v AS HAMU a to na základě návrhu, který obsahuje souhlasné usnesení nadpoloviční většiny všech členů AS HAMU.  O ukončení členství musí během zasedání AS HAMU proběhnout rozprava. Člen, jehož mandát má být ukončen, musí být pozván na zasedání AS HAMU a musí mít možnost se k návrhu na ukončení svého členství vyjádřit. Členství je ukončeno, pokud pro ukončení hlasuje nejméně dvoutřetinová většina všech členů AS HAMU (tj. nejméně 9 členů).

 

21. AS HAMU může zkrátit své funkční období usnesením, pokud se pro něj
v tajném hlasování vysloví nejméně dvě třetiny všech členů AS HAMU. V tom případě děkan vyhlásí bezodkladně nové volby do AS HAMU.

 

 

Článek 3

Orgány AS HAMU

 

  1. AS HAMU volí předsedu ze členů pedagogické komory. Funkční období předsedy je tříleté. Zasedání AS HAMU k volbě předsedy AS HAMU svolává a volbu řídí předseda volební komise jmenovaný děkanem podle čl. 2 odst. 3.

 

  1. Kandidáta na předsedu AS HAMU může navrhnout kterýkoli člen AS HAMU. Kandidát uvede, zda s návrhem souhlasí. Totéž platí i v případě volby místopředsedů.

 

3. Volba předsedy AS HAMU je tajná. Ke zvolení i odvolání předsedy se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů AS HAMU.

 

4. Pokud žádný kandidát na funkci předsedy nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS HAMU, postupují do druhého kola dva kandidáti
s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Ve druhém kole stačí kandidátovi ke zvolení prostá většina přítomných členů AS HAMU. Pokud se ani v druhém kole nepodaří zvolit předsedu, ve třetím kole se mezi dvěma kandidáty z druhého kola rozhoduje losem.

 

5. Předseda zastupuje AS HAMU navenek ve vztahu k děkanovi fakulty
a k veřejnosti. Svolává zasedání AS HAMU, řídí jeho jednání a dbá o realizaci přijatých usnesení.

 

6. Předseda AS HAMU v dohodě s děkanem určí způsob zabezpečování administrativní, archívní a spisové služby AS HAMU.

 

7. AS HAMU volí ze svých členů dva místopředsedy, jednoho z členů pedagogické komory a jednoho z členů studentské komory. Jejich funkční období je tříleté. Ke zvolení i odvolání místopředsedů stačí prostá většina přítomných členů AS HAMU.

 

8. Návrh na hlasování o odvolání předsedy AS HAMU musí podat nejméně jedna třetina všech jeho členů (nejméně 5 členů). Při hlasování o odvolání předsedy AS HAMU je potřebná přítomnost nejméně dvou třetin všech členů AS HAMU (tj. 9 členů); pro odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů AS HAMU (tj. nejméně 7 členů). Návrh na hlasování o odvolání místopředsedy musí podat nejméně jedna třetina všech jeho členů (nejméně 5 členů). Při hlasování o odvolání místopředsedy AS HAMU je třeba, aby byla přítomna nadpoloviční většina všech členů AS HAMU (tj. nejméně 7 členů); pro odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů AS HAMU (tj. nejméně 4 členů). Návrh na odvolání místopředsedy AS HAMU může předložit také pouze předseda AS HAMU. Hlasování
o odvolání předsedy a místopředsedy AS HAMU je vždy tajné.

 

9. Volbu nového předsedy AS HAMU organizuje a řídí místopředseda AS HAMU za pedagogickou komoru.

 

 

Článek4

Závěrečná ustanovení

 

1. Zrušuje se Volební a jednací řád AS HAMU  schválený AS AMU dne 26. 9. 2007.

 

2. Tento volební řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dne.............

 

3. Tento volební řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm.b) dne …..

 

 

doc. Otomar Kvěch                                                  prof. Vlastimil Mareš

předseda AS HAMU                                                      děkan


Přílohy:

Volebni_rad_AS_HAMU_var._2.docx (25.0 KB)