Jednací řád AS HAMU

 

 

 

Jednací řád

Akademického senátu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

 ve znění ze dne …………………

 

Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

se podle § 26  a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Jednacím řádu akademického senátu

Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze:

 

 

Článek 1

Obecná ustanovení

 

1. Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AS HAMU“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „HAMU“). AS HAMU má třináct členů, pedagogická komora má 8 členů, studentská komora má 5 členů. Působnost AS HAMU je upravena § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

2. Složení AS HAMU, způsob volby členů AS HAMU, ustavení orgánů AS HAMU,
a zánik členství v AS HAMU upravuje Volební řád AS HAMU.

 

 

Článek 2

Jednací řád AS HAMU

 

1. Předseda svolává zasedání AS HAMU nejméně jedenkrát za semestr, ne však později než 6 měsíců od konání poslední schůze AS HAMU. Je však povinen, vedle případu, kde mu to ukládá zákon, neprodleně, nejpozději do 10 dnů, svolat mimořádné zasedání AS HAMU, pokud o to písemně požádá:

 

a) nejméně třetina všech členů AS HAMU( tedy 5), nebo

b) děkan HAMU

c) rektor AMU

Písemný požadavek musí ve všech případech obsahovat důvody, pro které se má mimořádné zasedání uskutečnit.

 

2. Zasedání Akademického senátu HAMU jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda AS AMU, nebo v jeho zastoupení pověřený člen AS AMU, mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají.  Na žádost děkana nebo rektora je předseda AS HAMU povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS HAMU.

 

3. AS HAMU je způsobilý jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů (tj. 7 členů). 

 

4. Pokud zákon, Statut HAMU, Volební řád AS HAMU nebo tento jednací řád nevyžaduje jiný způsob usnášení, usnáší se AS HAMU aklamací. Na návrh některého člena se však AS HAMU může usnést na tajném hlasování k jakékoli otázce. Rozhodování o způsobu hlasování je tajné a k přijetí návrhu stačí většina hlasů přítomných členů AS HAMU.

 

5. AS HAMU se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v souladu
s odstavcem 3 s výjimkou:

a) hlasování o návrhu na jmenování děkana,

b) hlasování o návrhu na odvolání děkana.

V souladu se zákonem je návrh na jmenování děkana přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS HAMU (tj. 7 členů); návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS HAMU (tj. nejméně 8 členů).

 

6. Přítomnost nejméně dvou třetin všech členů AS HAMU (tj. 9 členů) vyžaduje:

a) volba předsedy AS HAMU a jeho odvolání,

b) hlasování o ukončení členství v AS HAMU podle článku 2, odst. 20. Volebního řádu AS HAMU,

c) hlasování o návrhu děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

d) hlasování o návrhu na jmenování děkana a návrhu na jeho odvolání,

 

S výjimkou hlasování dle odst. 6. písm. d) je ke schválení návrhu potřebná nadpoloviční většina přítomných členů AS HAMU.

 

7. AS HAMU se usnáší zásadně tajným hlasováním o:

a) volbě předsedy AS HAMU a jeho odvolání,

b) volbě místopředsedy AS HAMU a jeho odvolání,

c) ukončení členství v AS HAMU podle článku 2, odst. 20. Volebního řádu AS HAMU,

d) návrhu na děkana, a návrhu na jeho odvolání.

 

8.   Podněty členů akademické obce HAMU jsou do programu zasedání AS HAMU zařazeny, pokud jsou doručeny předsedovi AS HAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS HAMU.

 

9. Program zasedání AS HAMU musí být zveřejněn nejméně 7 pracovních dní před dnem jeho konání ve veřejné části internetových stránek HAMU; písemné materiály k programu zasedání musí být elektronicky zaslány členům AS HAMU nejpozději
7 pracovních dní před termínem zasedání.

 

10. AS HAMU může v případě potřeby vytvářet pracovní komise k posuzování
a zpracování podkladů pro jednání AS HAMU. V čele pracovní komise je vždy pověřený člen AS HAMU, který její práci organizuje a řídí.

 

11. Po zahájení zasedání AS HAMU umožní předsedající členům AS HAMU předložit doplňovací nebo pozměňovací návrhy k programu zasedání. Takové návrhy je oprávněn předložit i děkan. O navrženém programu zasedání, jakož i o doplňovacích nebo pozměňovacích návrzích se usnáší AS HAMU. Pozdější změny programu zasedání nejsou přípustné.

 

  1. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Podkladové materiály předkládá ten, kdo navrhuje jejich projednání. K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. O bodech programu, jejichž předmětem je informace, kterou má AS HAMU pouze vzít na vědomí, se rozprava nekoná, jestliže má AS HAMU k dispozici písemné podkladové materiály a jestliže o konání rozpravy žádný ze členů nepožádá.

 

13. AS HAMU rozhoduje usnesením. Úplný text usnesení musí být doslovně uveden v zápisu ze zasedání. Jestliže je zapotřebí usnesení písemně vyhotovit zvlášť, podepisuje písemnost předseda AS HAMU nebo jím pověřený místopředseda.

 

14. Ověřovatelem zápisů je předseda AS HAMU či jím pověřený člen. Zápisy ze zasedání AS HAMU se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

 

Článek 3

Výběr kandidátů na jmenování děkana

 

1. Zahájení výběru kandidátů na jmenování děkana (dále jen „kandidát") vyhlašuje AS HAMU usnesením:

a) nejpozději čtyři měsíce před skončením funkčního období stávajícího děkana,

b) v případě jeho odstoupení, odvolání a obdobných případech, kdy trvale přestane vykonávat funkci, neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

 

2. Usnesení podle odstavce 1 sdělí předseda AS HAMU celé akademické obci HAMU zveřejněním ve veřejné části internetových stránek HAMU.  

 

3. Usnesení podle odstavce 1 musí obsahovat datum uzávěrky pro podání návrhů na kandidáty a datum zasedání, na kterém se AS HAMU bude usnášet o návrhu na jmenování děkana.

 

4. Mezi datem, kdy je vyhlášeno zahájení výběru kandidátů, a datem uzávěrky pro podání návrhů na kandidáty, musí být lhůta šesti týdnů.

 

 

5. Mezi datem uzávěrky pro podání návrhů kandidátů a datem zasedání, na kterém se AS HAMU bude usnášet o návrhu na jmenování děkana, musí být lhůta šesti týdnů.

 

6. Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce HAMU po ověření souhlasu navrhovaného. Návrhy se předkládají k rukám předsedy AS HAMU písemně v listinné podobě a průběžně se zveřejňují na úřední desce HAMU a ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

 

7. Kandidáti předloží písemný souhlas s kandidaturou a koncepci své předpokládané činnosti v případě jmenování v písemné formě, ve čtyřech vyhotoveních, nejpozději čtyři týdny před datem, kdy se AS HAMU bude usnášet o návrhu na jmenování děkana. Koncepci kandidáti předloží též v elektronické podobě. Nedodržení termínu předložení koncepce znamená automatické vyřazení kandidáta.

 

8. Předseda AS HAMU neprodleně zašle po jednom vyhotovení koncepce všem členům AS HAMU.

 

9. Na den, kdy se AS HAMU bude usnášet o návrhu na jmenování děkana, svolá předseda AS HAMU shromáždění Akademické obce HAMU, kde se kandidáti osobně představí a na základě dotazů vysvětlí a upřesní koncepci, kterou se v případě jmenování budou řídit.

 

 

Článek 4

Hlasování AS HAMU o návrhu na jmenování děkana

 

1. K řízení hlasování o návrhu na jmenování děkana zvolí AS HAMU na svém zasedání tříčlennou volební komisi. Ze zvolených členů komise zvolí následně jejího předsedu.

 

2. Volební komise zkontroluje platnost mandátů členů AS HAMU a před zahájením hlasování o návrhu na jmenování děkana podá akademické obci zprávu o počtu přítomných členů AS HAMU.

 

3. K hlasování o návrhu na jmenování děkana je zapotřebí účasti nejméně dvou třetin všech členů AS HAMU (tj. 9 členů). Pokud se k volbě takto stanovený minimální počet členů AS HAMU nedostaví, uskuteční se volba v náhradním termínu a to do týdne.

 

4. Pokud ani v náhradním termínu není splněna podmínka účasti dvou třetin všech členů AS HAMU, použije se přiměřeně ustanovení § 26 odst. 3 zákona, tj. mandát všech členů AS HAMU dnem stanoveným pro náhradní volbu zanikne a děkan nebo proděkan pověřený zastupovat děkana vyhlásí do 30 dnů volby do AS HAMU.

 

5. Volební komise vydá každému členovi AS HAMU soubor hlasovacích lístků
s předtištěnými jmény kandidátů a volební obálku. Členové AS HAMU potvrdí převzetí hlasovacích lístků podpisem na listině, která je součástí protokolu
o hlasování.

 

6. Volební komise dohlíží na to, aby v celém průběhu voleb kandidátů byly zabezpečeny podmínky pro tajnost hlasování.

 

7. Po ukončení hlasování o kandidátech otevře komise obálky a sečte hlasy. Platným hlasem je obálka, obsahující vydaný lístek s předtištěným jménem jednoho ze zaregistrovaných kandidátů. Obsahuje-li obálka více předtištěných lístků, nebo lístek dodatečně upravovaný, započte ji komise jako neplatný hlas. Prázdná volební obálka znamená zdržení se hlasování.

 

8. Nezíská-li žádný návrh na jmenování děkana počet hlasů, potřebný k přijetí nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS HAMU (tj. 7 hlasů), postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Pokud dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou navržených nebo jestliže dojde k rovnosti hlasů až na druhém místě, postupují v obou případech do dalšího kola též všichni navržení, kteří získali stejný počet hlasů. Druhé kolo se opakuje po rozpravě AS HAMU, nejdříve po třiceti minutách od vyhlášení výsledků prvního kola.

 

9. Nezíská-li žádný návrh na jmenování děkana počet hlasů potřebný k přijetí usnesení podle odstavce 8., postupuje do třetího kola kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů, resp. kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, pokud došlo na prvním místě k rovnosti hlasů u dvou či více navržených. Třetí kolo se opakuje nejdříve po třiceti minutách od vyhlášení výsledků druhého kola.

 

10. Nezíská-li ve třetím kole žádný návrh na jmenování děkana počet hlasů, potřebný k přijetí usnesení podle odstavce 9., čtvrté kolo hlasování se uskuteční osmý kalendářní den ode dne první volby. Ve čtvrtém kole se hlasuje
o kandidátech, kteří se podle odstavce 8. zúčastnili druhého kola. Týdenní lhůtu využijí členové AS HAMU k rozpravě o jednotlivých kandidátech a jejich programech.  Předseda AS HAMU v této lhůtě seznámí všechny kandidáty
s průběhem hlasování a vyžádá si od těch, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtém kole, písemné vyjádření, zda se o funkci děkana i nadále ucházejí. Kterýkoli z navržených kandidátů může od své kandidatury odstoupit, a to vždy před zahájením příslušného kola volby.

 

11. Nezíská-li ani ve čtvrtém kole žádný návrh na jmenování děkana počet hlasů, potřebný k přijetí usnesení podle odstavce 10., použije se přiměřeně ustanovení
§ 26 odst. 3 zákona – mandát všech členů AS HAMU dnem konání čtvrtého kola volby zaniká a děkan nebo proděkan pověřený zastupovat děkana vyhlásí do 30 dnů volby do AS HAMU.

 

  1. Návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem předloží předseda
    AS HAMU do 7 dnů ode dne volby rektorovi AMU.

 

 

Článek 5

Návrh na odvolání děkana

 

1. K započetí jednání o návrhu na odvolání děkana je zapotřebí usnesení požadujícího odvolání děkana podpořeného nadpoloviční většinou všech členů AS HAMU (tj. 7 členů). Návrh na odvolání děkana se zdůvodněním musí být podán písemně předsedovi AS HAMU. Důvodem návrhu mohou být jen okolnosti související s výkonem funkce děkana.

 

2. K hlasování o návrhu musí být přítomny dvě třetiny všech členů AS HAMU (tj. 9 členů), pro odvolání musí být 8 členů.

 

3. Při splnění podmínek, stanovených v odstavci 1, svolá předseda AS HAMU
do 14 dnů od doručení návrhu schůzi Akademické obce HAMU, kde je návrh veřejně projednán. Děkanovi musí být přiznáno právo se k návrhu na tomto shromáždění vyjádřit.

 

4. Po ukončení diskuse Akademické obce HAMU členové AS HAMU o návrhu na odvolání děkana hlasují. Hlasování probíhá prostřednictvím předtištěných hlasovacích lístků s textem: „pro odvolání" a „proti odvolání". Obálka, obsahující více, než jeden předtištěný lístek, nebo lístek dodatečně upravovaný, představuje neplatný hlas. Prázdná obálka znamená zdržení se hlasování. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovili nejméně tři pětiny všech členů AS HAMU (tj. 8 členů).

 

 

Článek 6

Souhlas s odvoláním děkana

 

1. Záměr odvolat děkana z vlastního podnětu musí rektor předložit AS HAMU písemně s uvedením důvodů. Důvodem návrhu na odvolání mohou být jen okolnosti související s výkonem funkce děkana. Děkan, jehož odvolání rektor navrhuje, musí být pozván na zasedání AS HAMU a má zde právo vystoupit a k návrhu na odvolání se vyjádřit.

 

2. Na žádost rektora je ve věci návrhu na odvolání děkana z vlastního podnětu rektora povinen předseda AS HAMU bezodkladně svolat zasedání akademického senátu tak, aby se uskutečnilo ve lhůtě 15 dnů od doručení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta delší.

 

 

Článek 7

Schvalování vnitřních předpisů fakult

 

  1. Návrh vnitřního předpisu HAMU předkládá děkan předsedovi AS HAMU v listinné podobě ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě nejméně 2 týdny před zasedáním AS HAMU, kde má být projednáván.

 

  1. Jestliže je návrh v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy AMU
    a HAMU, a nevyžaduje-li doplnění, AS HAMU ho usnesením schválí.

 

  1. Usnesení AS HAMU, jímž návrh vnitřního předpisu nebyl schválen, musí být odůvodněno.

 

  1. Schválený návrh vnitřního předpisu HAMU předkládá předseda AS HAMU, který jej podepisuje s děkanem, předsedovi AS AMU do 7 dnů ode dne schválení návrhu AS HAMU. Schválený vnitřní předpis HAMU opatří AS AMU schvalovací doložkou podepsanou předsedou AS AMU a zveřejní ve veřejné části internetových stránek AMU a veřejné části internetových stránek HAMU.

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

1. Zrušuje se Volební a jednací řád AS HAMU schválený AS AMU dne 26. 9. 2007.

 

2. Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dne.............

 

3. Tento volební a jednací řád nabývá platnosti dnem schválení AS AMU …………

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

doc. Otomar Kvěch                                                  prof. Vlastimil Mareš

předseda AS HAMU                                                      děkan

 


Přílohy:

Jednaci_rad_AS_HAMU-_var._3.docx (28.5 KB)