Statut HAMU

                                  STATUT

                        HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY

 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

ze dne XX.XX.XXXX

Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto

Statutu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze:

 

 

Část první

Úvodní ustanovení

Článek 1

1. Hudební a taneční fakulta (dále též „HAMU“ nebo „fakulta“) je součástí Akademie múzických umění v Praze (dále též „AMU“). HAMU je fakultou univerzitní veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). AMU byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 127/1945 Sb. ze dne 27. října 1945 a HAMU jako fakulta AMU vládním nařízením č.80/1951 Sb., o organizačních změnách na vysokých školách.

2. HAMU sídlí v paláci Lichtenštejnském a Hartigovském na adrese Malostranské náměstí č. 13, č.p.258, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.

3. HAMU je fakultou uměleckou, působí v oblasti vzdělávání Umění. Do její působnosti patří základní tematické okruhy vzdělávání Hudební umění a Taneční umění. Samostatně a svobodně rozvíjí vzdělávací a uměleckou, vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost a vytváří pro tuto činnost podmínky. Nedílnou součástí výuky, pěstování a rozvíjení uvedených umění je i jejich historie, teoretická výuka a reflexe. HAMU rozvíjí v rámci své působnosti rovněž mezinárodní spolupráci. HAMU poskytuje další formy vzdělávání. K plnění svých vzdělávacích cílů využívá HAMU i pedagogických, informačních a účelových pracovišť a zařízení AMU.

4. HAMU není právnickou osobou.

5. Úplný název HAMU zní:

    Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze.

Název HAMU v cizích jazycích zní:

anglicky: Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

německy: Musik und Tanzfakultät der Akademie der musischen Künste in Prag

francouzsky: Faculté de Musique et de Danse de l‘École Nationale Supérieure des  Arts de Prague

španělsky: Facultad de Música y Danza de la Escuela Superior de las Artes de Praga

 

 

Část druhá

Akademická obec HAMU

Článek 2

1. Akademickou obec HAMU tvoří podle zákona akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na HAMU.

2. Akademické svobody a akademická práva HAMU jsou zaručeny § 4 zákona.

3. Na členy akademické obce HAMU se vztahují ustanovení zákona, statutu AMU, tohoto

statutu a ostatních vnitřních předpisů AMU a HAMU.

 

Část třetí

Samosprávné a další orgány HAMU

Článek 3

 

(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

    a) akademický senát,

    b) děkan,

    c) umělecká rada,

    d) disciplinární komise.

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Článek 4

Akademický senát HAMU

1. Volbu, složení, pravomoce a funkční období Akademického senátu HAMU (dále též „AS HAMU“) a jeho členů upravuje § 26 a 27 zákona, Volební řád AS HAMU a Jednací řád AS HAMU.  AS HAMU a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci HAMU.

2. AS HAMU má 13 členů, 8 akademických pracovníků a 5 studentů. Je-li student zvolený do AS HAMU v průběhu  funkčního období senátu znovu zapsán do studia na HAMU v jiném studijním programu, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení studia v předcházejícím studijním programu, jeho členství nezaniká.

3. Členství v AS HAMU je nezastupitelné. Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty.     

4. Funkční období členů AS HAMU je tříleté. Funkční období členů AS HAMU včetně náhradníků zaniká s koncem funkčního období stávajícího AS HAMU.

5. AS HAMU či jeho člen má právo abdikovat nebo zkrátit své funkční období.

6. Činnost AS HAMU materiálně i administrativně zajišťuje děkanát HAMU.

 7 . AS HAMU má právo na informace a materiály, které jsou potřebné pro jeho činnost.

Článek 5

Děkan

1. Postavení děkana je dáno zákonem, zejména § 28.

2. Sídlem děkana a jeho úřadu (dále jen „děkanát HAMU“) je Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1.

3. Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak.

4. Děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu HAMU rektor, funkční období děkana je čtyřleté. Návrh na kandidáta na děkana může podat písemně kterýkoli člen akademické obce HAMU (se souhlasem navrhovaného). Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí období.

5. Děkan jmenuje a odvolává tajemníka fakulty.

6. Děkan jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu HAMU členy Umělecké rady HAMU.

7. Děkan jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu HAMU členy disciplinární komise HAMU. Členové Disciplinární komise HAMU jsou děkanem jmenováni z řad akademické obce HAMU.

8. HAMU má nejméně dva proděkany, které jmenuje a odvolává děkan po vyjádření AS HAMU. Proděkani zastávají tyto referáty, vymezené děkanem:

 

9. Děkan jmenuje z proděkanů svého zástupce. Zástupce děkana řídí HAMU v případě, že děkanovi skončilo funkční období a nebyl zvolen a jmenován nový děkan. Toto opatření platí do doby jmenování nového děkana.

10. Děkanem určení proděkani HAMU zastupují děkana v jím určeném rozsahu.

11. Děkan ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem „Vedení HAMU“. Jeho členy

      jsou zpravidla proděkani a tajemník. Jednání vedení HAMU má právo se zúčastnit i

      předseda AS HAMU. Děkan ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem „Kolegium

      děkana“. Jeho členy jsou proděkani, tajemník fakulty a vedoucí kateder.

 

12. K řízení fakulty může děkan v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů AMU a fakulty a výnosů rektora vydávat výnosy děkana, podle kterých se na fakultě postupuje.

 

13. Děkan může v mimořádných případech vyhlásit děkanské volno.

 

 

Článek 6

Umělecká rada HAMU

1. Jmenování členů Umělecké rady HAMU (dále též „UR HAMU“) a její působnost je vymezena § 29 zákona a Jednacím řádem UR HAMU.

2. Děkan je předsedou UR HAMU a určuje počet jejích ostatních členů.

3. Děkan může jmenovat stálé hosty a emeritní členy UR HAMU.

4. Způsob jednání UR HAMU stanoví Jednací řád UR HAMU.

5. Funkční období ostatních členů UR HAMU je ve smyslu § 29 odst. 1 zákona shodné s funkčním obdobím děkana.

 

Článek 7

Komise pro vnitřní hodnocení HAMU

 

1. HAMU zřizuje Komisi pro vnitřní hodnocení HAMU (dále též „KVH “).   KVH se řídí vnitřním

    předpisem AMU Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi

    souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících

    činností AMU (dále též „Pravidla vnitřního hodnocení“).

 

 

 

Článek 8

Disciplinární komise

1. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává předsedu.

2. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté.

3. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

 

Článek 9

tajemník fakulty

 1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana dle § 32 odst.1 zákona.

2. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

 

 

 

Část čtvrtá

Vnitřní předpisy HAMU

Článek 10

 

 

Vnitřními předpisy fakulty jsou:

 

a) Statut HAMU,

b) Volební řád Akademického senátu HAMU,

c) Jednací řád Akademického senátu HAMU,

d) Jednací řád Umělecké rady HAMU,

 

e) Řád oborových rad doktorských studijních programů HAMU

 

Dále je činnost HAMU upravena vnitřními předpisy AMU.

 

 

 

                                                           Část pátá

Organizační struktura HAMU, práva fakulty

Článek 11

Organizační schéma

 

 1. Organizační struktura HAMU je podrobně zobrazena na Organizačním schématu, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto statutu.
 2. Postavení a pravomoci děkana, proděkanů, Akademického senátu HAMU, Umělecké rady HAMU, Disciplinární komise HAMU, tajemníka a Komise pro vnitřní hodnocení HAMU upravují čl. 4 až 9 tohoto statutu.
 3. Postavení a působnost organizačních součástí HAMU a pravomoci jejich vedoucích upravuje čl. 12 statutu. Postavení, působnost a pravomoci garantů studijních programů jsou upraveny v čl. 25 statutu.

 

 

 


 

 

 

Článek 12

 

 

Katedry:  

a) Katedra dirigování,

b) Katedra zpěvu a operní režie,

c) Katedra strunných nástrojů,

d) Katedra dechových nástrojů,

e) Katedra klávesových nástrojů,

f)  Katedra bicích nástrojů,

g) Katedra jazzové hudby,  

h) Katedra skladby,

i)  Katedra hudební teorie,

j)  Katedra hudební produkce,

k) Katedra zvukové tvorby HAMU,

l) Katedra tance,

m)Katedra nonverbálního divadla.

 

 

Vedoucí katedry

1. Na místo vedoucího katedry vypisuje děkan zpravidla výběrové řízení.

    Pokud děkan jmenuje vedoucího katedry svým rozhodnutím, pak ho

    jmenuje a odvolává po projednání v Umělecké radě HAMU a vyjádření                     

    Akademického senátu HAMU. Funkční období vedoucího katedry je čtyřleté.    

    Funkci vedoucího katedry může tatáž osoba vykonávat opakovaně.

2. Vedoucí katedry je podřízen děkanovi a odpovídá děkanovi za stav výuky, úroveň vědecko-výzkumné a umělecké práce na katedře a za hospodaření s majetkem, který má katedra v užívání.

3. Vedoucí katedry vytváří podmínky pro soustavnou práci katedry, pečuje o její vysokou

    uměleckou a pedagogickou, popřípadě vědeckou úroveň a organizuje

    činnost katedry.

4. Vedoucí katedry spolupracuje s ostatními katedrami, odděleními, Kanceláří pro vědu a  

    výzkum, s Kanceláří doplňkové činnosti a s garanty programů.  

5. Vedoucí katedry předkládá příslušné podklady pro hodnocení kvality požadované Kanceláří  

    pro vnitřní hodnocení či garanty programů.

 

 

Oddělení

 1. Oddělení hudebně teoretických disciplín,
 2. Oddělení klavírní spolupráce,
 3. Oddělení komorní hry,
 4. Oddělení historicky poučené interpretace,
 5. Oddělení soudobé hudby.

 

 

Vedoucí oddělení

Na místo vedoucího oddělení vypisuje děkan zpravidla výběrové řízení. Funkční období vedoucího oddělení je čtyřleté. Funkci vedoucího oddělení může tatáž osoba vykonávat opakovaně. Vedoucí oddělení je podřízen děkanovi, jemuž odpovídá za svou práci.

 

Vědecké ústavy a výzkumná centra

a) Ústav teorie hudby,

b) Ústav pro taneční vědu,

c) Výzkumné centrum hudební akustiky.

 

Vedoucí vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště

1. Na místo vedoucího vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště vypisuje děkan

    výběrové řízení. Funkční období vedoucího vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště  

   je čtyřleté. Funkci vedoucího vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště 

    může tatáž osoba vykonávat opakovaně.

2. Vedoucí vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště je podřízen děkanovi a metodicky

    příslušnému proděkanovi.

3. Vedoucí vědeckého, popřípadě výzkumného pracoviště vytváří podmínky pro tvůrčí

    badatelskou práci na fakultě a zajišťuje organizačně chod pracoviště.

4. Spolupracuje s Kanceláří pro vědu a výzkum a se všemi pedagogickými pracovišti.

 

  

     

 

Knihovna 

 

Fakultní knihovna HAMU

1. Knihovna HAMU je odborným knihovnicko-informačním pracovištěm s celofakultní

    působností, které zajišťuje nezbytné informační zázemí pro výuku, uměleckou a vědecko-

    výzkumnou činnost HAMU. Postavení a působení knihovny HAMU je podrobněji dáno

    Organizačním řádem knihoven  AMU.

2. Organizační začlenění knihovny HAMU je dáno Organizační strukturou HAMU dle Čl. 11 a 

    Přílohy č. 3 tohoto statutu. Vedoucího Knihovny HAMU jmenuje děkan na základě

    výběrového řízení. Vedoucí knihovny je podřízen děkanovi HAMU, v organizačně-

    správních otázkách podléhá tajemníkovi HAMU a metodicky příslušnému proděkanovi.

 

 

Zvukové studio

 

Vedoucí Zvukového studia

Vedoucího Zvukového studia jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Vedoucí Zvukového studia je podřízen děkanovi, tajemníkovi fakulty a metodicky příslušnému proděkanovi. Zajišťuje organizačně chod pracoviště.

 

 

Divadlo Inspirace

 

Vedoucí divadla Inspirace

Vedoucího divadla Inspirace jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Vedoucí divadla Inspirace je podřízen děkanovi a tajemníkovi fakulty.  Zajišťuje organizačně chod pracoviště.

 

 

Kancelář pro vědu a výzkum (dále též „KVV “)

 

Vedoucí KVV

1. Vedoucího KVV jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Vedoucí KVV je

    podřízen děkanovi, tajemníkovi fakulty a metodicky příslušnému proděkanovi. Zajišťuje

    organizačně chod pracoviště.

2. Vytváří podmínky pro tvůrčí badatelskou práci na fakultě, spolupracuje s katedrami,

    odděleními, ústavy a vědeckými pracovišti.

3. Zajišťuje administrativní a ekonomickou agendu spojenou s granty a dotacemi. Aktivně

    vyhledává nové grantové příležitosti, zejména v oblasti podpory umění.

 

 

Kancelář doplňkové činnosti HAMU (dále též „KDČ “)

 

Vedoucí KDČ 

 

1. Vedoucího Kanceláře doplňkové činnosti HAMU jmenuje děkan na základě výběrového řízení. Vedoucí KDČ je podřízen děkanovi, tajemníkovi fakulty a metodicky příslušnému proděkanovi.

2. Zajišťuje organizačně chod pracoviště v oblasti PR, produkce HAMU, HAMU International

    a Centra dalšího vzdělávání.

3. Spolupracuje s Kanceláří pro vědu a výzkum a vyhledává další grantové příležitosti.

 

 

Děkanát

 

Děkanát se člení na:

a) sekretariát děkana,

b) studijní oddělení, 

c) oddělení mezinárodních vztahů,

d) oddělení pro pedagogicko-uměleckou činnost, vědu, výzkum,  

e) sekretariáty kateder, oddělení a ústavů,

f) hospodářské oddělení,

g) technickou správu.  

 

1. Chod děkanátu řídí tajemník.

2. Děkanát je administrativně správním aparátem HAMU, spravuje tato pracoviště:

a) sekretariát děkana

    - zabezpečuje organizační, administrativní, právní a koordinační činnost fakulty,

b) studijní oddělení - zabezpečuje všechny organizační, dokumentační, právní a

    administrativní záležitosti týkající se studentů zapsaných na fakultě a jejich studia,   

c) oddělení mezinárodních vztahů

    - administrativně zabezpečuje mezinárodní aktivity fakulty a podílí se na organizaci

    mezinárodní spolupráce a realizaci zahraničních akcí či aktivit,

d) oddělení pro pedagogicko-uměleckou činnost, vědu, výzkum

    - zabezpečuje organizační, dokumentační a administrativní záležitosti týkající se

    habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, administrativně zajišťuje agendu

    spojenou s vypsáním výběrových řízení, organizačně zajišťuje jednání Umělecké rady

    HAMU, metodicky vede Kancelář pro vědu a výzkum, spolupracuje s Komisí pro vnitřní

    hodnocení,

e) sekretariáty kateder, oddělení a ústavů

    - zabezpečují administrativní činnost kateder a spolupráci kateder s garanty studijních programů, s Odděleními fakulty, s Kanceláří pro vědu a výzkum a s Kanceláří doplňkové činnosti,

f) hospodářské oddělení

    - zabezpečuje všechny záležitosti týkající se hospodářského chodu fakulty a zajištění

    materiální stránky provozu, inventárně spravuje sbírku hudebních nástrojů a ve

    spolupráci s příslušnými katedrami zajišťuje jejich údržbu,

g) technická správa

    - zabezpečuje technický stav objektů spravovaných HAMU a provádí jejich údržbu.

 

Článek 13

Práva fakulty

 

Práva fakulty  

1) Ve smyslu § 24 odst.1  zákona mají orgány HAMU  právo rozhodovat nebo jednat jménem AMU, pokud zákon nestanoví jinak, v těchto věcech týkajících se HAMU:

a) ustavování samosprávných akademických orgánů HAMU,

b) vnitřní organizace HAMU,

c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem,

d) nakládání s přidělenými finančními prostředky,

e) pracovně právní vztahy.

 

2. Ve smyslu § 24 odst. 2 zákona mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat za AMU

    ve věcech týkajících se fakulty v tomto rozsahu:

a) tvorba a uskutečňování studijních programů v souladu s Pravidly vnitřního hodnocení

    a dalšími vnitřními a interními předpisy upravujícími vznik a zajišťování kvality studijních

    programů AMU,

b) strategické zaměření tvůrčí činnosti,

c) mezinárodní vztahy a aktivity,

d) doplňková činnost; nakládání s prostředky získanými z doplňkové činnosti se řídí Směrnicí

    kvestora o doplňkové činnosti.

 

3. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve

    věcech podle § 24 odst. 1 zákona. Děkan v rozsahu své působnosti odpovídá rektorovi též

    za účelné využívání finančních prostředků, vypořádávání příspěvků a dotací a za řádné

    hospodaření se svěřeným majetkem AMU.

 

 

 

Část šestá

Studium v akreditovaných studijních programech

Článek 14

1. HAMU uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

    a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou, inovační i další tvůrčí činnost.

 

 2. HAMU poskytuje za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání i zájmově. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě. Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje dle § 60 zákona mimo rámec studijních programů i v rámci studijních programů; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona. Bližší podmínky, včetně úplat spojených s tímto vzděláváním, stanoví Řád celoživotního vzdělávání AMU a vnitřní předpisy fakulty.

 

Článek 15

 1. Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje § 45 zákona. V oblasti vzdělávání Umění se absolventům bakalářského studijního programu uděluje akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděný před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 zákona se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

2. Na studium v magisterských studijních programech se vztahuje § 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům magisterského studijního programu v oblasti umění se uděluje akademický titul „magistr umění” (ve zkratce „MgA.“ uváděný před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2. zákona v magisterských studijních programech, které nenavazují na bakalářské studijní programy, se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. Studijní a zkušební řád AMU specifikuje podmínky pro studium v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

3. Na studium v doktorském studijním programu se vztahuje § 47 zákona. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem).

4. Studium v doktorských studijních programech se může uskutečňovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je stanovena v rozhodnutí o akreditaci příslušného studijního programu.

 

 

Část sedmá

Systém vnitřního hodnocení HAMU

Článek 16

 

1. HAMU zajišťuje kvalitu vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a dalších

    souvisejících činností zejména dodržováním zásad přísné výběrovosti, důsledné kontroly

    studia, zveřejňováním výsledků tvůrčí činnosti a nástroji odborného kolegiálního

    hodnocení jako jsou soutěže, přehlídky, festivaly a konference. Systém zajišťování kvality

    vyhodnocuje Komise pro vnitřní hodnocení HAMU a předává svá zjištění Radě pro vnitřní   

    hodnocení AMU.

    

 

2. Vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a další související činnosti jsou na HAMU

    pravidelně a průběžně hodnoceny.

 

3. Systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností

    odpovídá požadavkům na institucionální akreditaci, jak jsou uvedeny v § 77a a 77b a

    § 78a zákona a příslušných podzákonných předpisech. Systém hodnocení kvality na HAMU

    určuje vnitřní předpis AMU s názvem „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU“.

 

4. Zvláštní pozornost je věnována hodnocení kvality studijních programů a dosahování

    stanovených cílů, jak jsou uvedeny v § 79 zákona. Schvalování, řízení a pravidelné

    hodnocení kvality studijních programů je upraveno Pravidly systému zajišťování kvality

    vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,

    tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU.  

 

 

 

 

Část osmá

Studenti a studium

Článek 17

1. Práva a postavení studenta HAMU stanoví § 61 a § 62 zákona.

2. Povinnosti studenta HAMU stanoví § 63 zákona, Studijní a zkušební řád AMU a další vnitřní předpisy AMU a fakulty. Práva zahraničních studentů jsou vedle zákona a předpisů AMU stanovena rovněž smlouvou uzavřenou mezi studentem a fakultou anebo mezi fakultou a zahraniční vysílající školou.

3. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči dle § 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném děkanem. Před tímto termínem a v mimořádných případech nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí tohoto termínu se může uchazeč písemně ze závažných důvodů omluvit.

4. Uchazeči, který se bez řádné omluvy nedostavil k zápisu do studia v termínu určeném děkanem nebo jehož omluva nebyla uznána, zaniká právo na zápis do studia.

5. Jestliže byla omluva při nedostavení se k zápisu do studia uznána, je stanoven termín náhradní nebo určena forma zápisu do studia.

6. O uznání omluvy, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia rozhoduje děkan.

7. Po zápisu do studia je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib náhradním způsobem.

8. Podmínky konání státních zkoušek vymezuje § 53 zákona a Studijní a zkušební řád AMU.

9. Doklady o studiu na AMU jsou jednotné. Jejich formu a obsah určuje v souladu s § 57 zákona Vedení AMU.

10. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, se vybírá úplata, jejíž výše je určena výnosem rektora.

 

 

 

Část devátá

Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek

Článek 18

1. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a způsob podávání přihlášek jsou stanoveny v § 48 až § 50 zákona a Studijním a zkušebním řádem AMU.

2. HAMU ověřuje splnění podmínek stanovených dle § 49 odst. 1 a 3 zákona přijímací zkouškou u všech studijních programů. Přijímací řízení ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu nemůže být uchazeči prominuto na základě předchozích výsledků studia nebo dosažených uměleckých výsledků.

3. HAMU požaduje v souladu se zákonem u všech studijních programů talentovou zkoušku jako součást přijímací zkoušky a zkoušku z teoretických a dalších disciplín dle vyhlášení požadavků k přijímací zkoušce. Teoretické zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní nebo formu testu.

4. Talentová zkouška má formu odpovídající povaze a typu studijního programu.

5. Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich splnění stanoví v souladu se zákonem, vnitřními předpisy AMU, vnitřními předpisy HAMU a výnosy děkana fakulty. Ty musí obsahovat zejména:

a) formu a rámcový obsah přijímací zkoušky se specifikací požadavků a znalostí,

b) formu, obsah a požadavky na talentovou zkoušku jako součást přijímací zkoušky,

c) kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení a dalších skutečností dokládajících předpoklady uchazeče ke studiu,

d) termíny konání přijímacího řízení (talentových a teoretických zkoušek) a termíny, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí (§ 50 odst. 6 zákona),

e) požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu v příslušném studijním programu,

f) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu (vyhlášení náhradního termínu není nárokové),

g) postup a způsob vytváření zkušebních komisí a vymezení jejich povinností a pravomocí,

h) nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném tematickém okruhu

    (hudební umění a taneční umění).

 

6. Přijímací řízení do studia v doktorském studijním programu vypisuje děkan pravidelně, nebo nepravidelně, podle potřeb a možností fakulty. Podmínky a formu přijímacího řízení na základě stanoviska oborové rady příslušného studijního programu určují buď vnitřní předpisy fakulty nebo výnos děkana.

Článek 19

1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu fakultě. Uchazeči podávají písemnou nebo elektronickou přihlášku ke studiu ve studijních programech na HAMU na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a doplnění a současně stanoví lhůtu k odstranění závad přihlášky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací řízení se zastaví.

2. Přijímací řízení se zastaví i v případě, že uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanovený podle § 58 odst. 1 zákona.

3. K přijímacímu řízení je uchazeč pozván písemně a pozvánka je mu doručována v souladu s ustanovením § 69a zákona. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, přijímací řízení se zastaví. Způsob posuzování omluv a možnost konání přijímací zkoušky v náhradním termínu stanoví děkan. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči (náhradní termín není nárokový), který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč přijímací zkoušky v řádném termínu nemůže zúčastnit ze závažných důvodů, zejména zdravotních.     

4. Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.

5. O průběhu přijímací zkoušky a jejích částí je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky, a uvedou se skutečnosti, které mají význam pro přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

6. Uchazeči, kteří neuspěli u talentové zkoušky, nepostupují k dalším částem přijímací zkoušky a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

7. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (dále též „rozhodnutí“) musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona. Rozhodnutí o přijetí ke studiu je možné uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému AMU (KOS) za předpokladu, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému uchazeči.

 

8. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.

9. Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy AMU a HAMU a s podmínkami přijetí ke studiu.

 

 

Část desátá

Ustanovení o poplatcích spojených se studiem

Článek 20

1. Poplatky spojené se studiem na HAMU upravuje § 58 zákona.

2. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do všech typů studijních programů činí 20 % základu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „ministerstvo“) dle § 58 odst. 2 zákona (dále též „základ“). Poplatek uhradí i cizinci, kteří se přihlásí ke studiu v jazyce českém nebo ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.

3. Studuje-li student v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, stanoví mu AMU poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia čtyřiapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia takto vypočtené se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

4. Výši poplatků spojených se studiem pro následující akademický rok AMU stanoví a zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.

 

5. Výše poplatků za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce se určuje na základě reálné kalkulace ekonomické náročnosti daného studijního programu zahrnující nároky na pedagogické vedení, zajištění tvůrčí praxe i zajištění komplexní informační i administrativní podpory studia. Konkrétní výše poplatků je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek AMU a HAMU.

 

 

Článek 21

1. Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 zákona se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Poplatky spojené se studiem poukáže uchazeč nebo student na účet AMU v předem určených termínech a stanoveným způsobem.

2. O snížení nebo prominutí poplatku za studium nebo odložení termínů jejich splatnosti (dále též „úlevy“) rozhoduje rektor zpravidla na návrh děkana podle těchto zásad:

a) žádost o úlevu podává student písemně prostřednictvím děkana a s jeho vyjádřením,

b) žádost o úlevu formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy,

c) k žádosti o úlevu přiloží student úředně ověřené doklady potvrzující rozhodné okolnosti pro přiznání úlevy,

d) rektor žádosti vyhoví, nevyhoví nebo ji vrátí jako nedostatečně doloženou a určí lhůtu pro doložení dokladů. Není-li ve stanovené lhůtě žádost řádně doložena, rektor jí nevyhoví.

3. Při rozhodování o úlevách rektor přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním důvodům uvedeným studentem nebo k případům hodným zvláštního zřetele.

 

 

Část jedenáctá

                                                         Stipendia

Článek 22

1. Studentům HAMU mohou být přiznána stipendia.

2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád AMU.

 

 

Část dvanáctá

Podmínky studia cizinců

Článek 23

1. Ke studiu v českém jazyce za podmínek stejných jako ostatní studenti jsou přijati cizinci, pokud:

a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu,

b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu dle § 49 odst. 5 zákona,

c) složili zkoušku z českého jazyka v Centru jazykové přípravy AMU.

 

 1. Podmínky přijetí ke studiu do studijního programu v cizím jazyce vymezí výnos rektora v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU na základě podkladů fakult.
 2. Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je upraven v čl. 20 odst. 5. Statutu HAMU. Konkrétní výše poplatků je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek AMU i HAMU

 

 

Část třináctá

Akademičtí pracovníci

Článek 24

 1. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci HAMU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména AMU a HAMU.
 2. Všechna místa akademických pracovníků podle odst. 1 se na HAMU obsazují na základě výběrového řízení v souladu s § 77 odst. 1 až 3 zákona.

3. Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU.

4. V rámci pedagogické činnosti akademičtí pracovníci HAMU zejména:

a) přímo se podílejí na uskutečňování studijních programů formami vymezenými Studijním a zkušebním řádem AMU, zejména přednáškami, semináři, cvičeními a dalšími formami výuky, zkouškami a konzultacemi včetně příslušné klasifikace,

b) působí ve funkci vedoucích a oponentů bakalářských a magisterských diplomových prací, ve zkušebních komisích,

c) působí jako školitelé nebo oponenti v doktorských studijních programech,

d) účastní se na vytváření studijních programů, strategií kateder a jsou členy v oborových radách doktorských studijních programů,

e) účastní se přípravy nově zaváděných předmětů nebo inovace stávajících předmětů,

f) připravují studijní materiály a podklady.

5. Kromě oblasti pedagogické vykonávají akademičtí pracovníci tvůrčí činnosti na poli

    umění, vědy, výzkumu, vývoje nebo v dalších tvůrčích oblastech, zejména:

a) působí ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých a výzkumných projektů,

b) působí v řešitelských týmech mezinárodních, uměleckých, výzkumných nebo pedagogických projektů na základě smluv se zahraničními školami,

c) účastní se realizace významných uměleckých nebo vědeckých projektů,

d) působí v komisích ustanovovaných v rámci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

e) vyvíjejí uměleckou nebo publikační činnost.

 

Článek 25

Garant studijního programu

1. HAMU má zpravidla 6 garantů studijních programů, kteří garantují tyto studijní programy:

hudební interpretace

skladba

hudební teorie

hudební produkce

zvuková tvorba

taneční umění

2. Garanta studijního programu jmenuje a odvolává děkan z řad akademických pracovníků

    HAMU, kteří vyhovují požadavkům stanoveným v § 44 odst. 6 zákona. Činí tak na návrh

    příslušného vedoucího katedry a po odsouhlasení Uměleckou radou HAMU; v případě

    garanta studijního programu, který je zajišťován více katedrami, bez tohoto návrhu.

    Garant doktorského studijního programu je současně předsedou oborové rady.

3. Garant studijního programu odpovídá za kvalitu příslušného studijního programu,

    navrhuje změny studijních plánů vedoucímu katedry, předkládá návrh studijního programu k akreditaci, k rozšíření či prodloužení akreditace. Garant studijního programu

    ve spolupráci s vedoucím katedry, resp. vedoucími kateder, provádí periodické hodnocení

    studijního programu na základě zásad formulovaných v Pravidlech systému zajišťování

    kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality

    vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU, informuje vedoucího katedry o

    problémech, které se v příslušném období objevily při realizaci studijního programu

    včetně personálního zabezpečení studijního programu a zasazuje se o jejich řešení. Podílí

    se na vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality. Garant studijního programu je

    odpovědný děkanovi.

4. Podmínky, které musí splňovat garant studijního programu, jsou upraveny dále v Nařízení

    vlády č. 274/2016 Sb., kterým se stanoví standardy pro institucionální akreditaci,

    standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro akreditaci habilitačního řízení

    a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem.

 

Článek 26

Hostující profesor, mimořádný profesor

1. Označení „hostující profesor“ je přiznáno zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci pracovního poměru k HAMU za těchto podmínek:

a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora HAMU,

b) je docentem nebo profesorem na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným zahraničním umělcem nebo odborníkem,

c) pracovní poměr je uzavřen pouze na dobu určitou.

2. Hostující profesor není členem akademické obce HAMU.

3. Hostující profesor nemůže být garantem studijního programu.

4. Rektor může na návrh umělecké rady fakulty zřídit pracovní místo mimořádného profesora. Označení „mimořádný profesor“ je přiznáno zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci pracovního poměru na HAMU za těchto podmínek:

    a) popis jeho pracovní činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora HAMU,

    b) srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhl v zahraničí nebo je uznávaným zahraničním umělcem nebo odborníkem.

    c) pracovní poměr vznikl na základě výběrového řízení vyhlášeného děkanem na místo mimořádného profesora.

5. Mimořádný profesor může být garantem studijního programu po dobu svého působení na HAMU.

6. Pracovní místo mimořádného profesora může být obsazeno pouze v případě platné institucionální akreditace na daný typ studijního programu v rámci dané oblasti vzdělávání.

7. V případě, že je AMU odejmuta institucionální akreditace, se mimořádný profesor stává po dobu trvání pracovní smlouvy hostujícím profesorem.

 

Článek 27

Udělení tvůrčího volna pro akademického pracovníka HAMU se řídí zásadami:

a) o udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana HAMU,

b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení.

 

Článek 28

 1. Kariérní postup akademických pracovníků upravuje Kariérní řád, který vydává rektor svým výnosem.
 2. Postup při habilitačním řízení dle § 72 zákona a řízení ke jmenování profesorem dle § 74 zákona upravuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, který je vnitřním předpisem AMU.
 3. AMU stanovuje poplatek za habilitační řízení pro uchazeče, kteří nejsou akademickými pracovníky AMU, ve výši čtyřnásobku základu stanoveného dle § 58 odst. 2 zákona a poplatek za řízení ke jmenování profesorem pro uchazeče, kteří nejsou akademickými pracovníky AMU, ve výši šestinásobku základu stanoveného dle § 58 odst. 2 zákona.

 

Část čtrnáctá

Pravidla pro užívání akademických insignií a konání obřadů

Článek 29

1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále též „akademičtí hodnostáři“) AMU a fakult AMU jsou akademické insignie.

2. Akademickými insigniemi AMU jsou žezlo, řetězy a taláry.

3. Taláry a ostatní akademické insignie AMU jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat:

a) akademičtí hodnostáři,

b) kvestor, tajemníci fakult, předsedové akademických senátů,

c) habilitovaní akademičtí pracovníci podle rozhodnutí děkana, významní hosté a další podle rozhodnutí rektora.

4. Nositelům titulu „doctor honoris causa“ se taláry a řetězy zapůjčují na dobu konání slavnostního obřadu.

5. Dokumentace akademických insignií je uložena na rektorátě AMU a děkanátech fakult.

 

Článek 30

1. Akademickými obřady AMU jsou zejména imatrikulace, promoce, udělení čestného doktorátu, slavnostní zasedání UR AMU a Uměleckých rad fakult, slavnostní shromáždění akademické obce AMU a akademických obcí fakult a případně inaugurace rektora, nebo děkana.

2. Imatrikulace studentů se konají za účasti akademických hodnostářů. Znění

    imatrikulačního a promočních slibů je uvedeno v příloze č. 2 Statutu AMU i v  příloze č. 2 Statutu HAMU.

 

3. Promoce bakalářská, magisterská a doktorská se konají pod záštitou rektora za účasti

    promotora, prorektorů, děkanů, proděkanů, kvestora a tajemníků. Formule promotora

    a texty slibů jsou uloženy na rektorátě AMU.

 

 

Článek 31

1. AMU má právo udělovat na základě rozhodnutí UR AMU významným českým nebo zahraničním osobnostem v oblasti umění nebo vědy čestnou vědeckou hodnost „doktor honoris causa“ se zkratkou „dr.h.c.“ za jménem.

2. Kandidáty na čestnou vědeckou hodnost „doktor honoris causa“ schvaluje UR AMU na návrh rektora, děkanů, nebo předsedy AS AMU.

3. Pro každou promoci „honoris causa“ je vypracován scénář, který schvaluje rektor. Formule a texty promoce jsou uloženy na rektorátě AMU.

4. Nositel čestné vědecké hodnosti „doktor honoris causa“ obdrží diplom a zlatou medaili AMU.

 

Článek 32

Emeritní profesor

1. Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který z pracovního poměru k HAMU odešel do důchodu nebo který je v důchodu a byl dříve zaměstnán na HAMU. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh děkana po odsouhlasení Uměleckou radou HAMU.

2. "Emeritní profesor AMU" je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci AMU. Emeritní profesoři mají právo účastnit se činností vlastních AMU a za tím účelem používat její informační zdroje a technologie. Jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají právo, aby jim bylo uděleno slovo na shromáždění členů akademické obce.

Článek 33

1. AMU uděluje pamětní medaile akademickým pracovníkům, významným českým nebo zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj umění, vědy a vzdělanosti.

2. Pamětní medaile uděluje rektor na návrh děkana po projednání v Kolegiu děkana nebo v Umělecké radě fakulty.

3. Dokumentace udělených pamětních medailí je vedena na rektorátě AMU.

 

 

Část patnáctá

Hospodaření HAMU a hodnocení činnosti

Článek 34

 

HAMU jako součást AMU hospodaří v rámci jejího rozpočtu. Rozpočet je sestavován na

příslušný kalendářní rok jako vyrovnaný, je schvalován Akademickým senátem HAMU.

Článek 35

 

HAMU se v oblasti hospodaření a v otázkách mzdových a pracovněprávních dále řídí vnitřními předpisy AMU:

 1. Příloha č. 1 Statutu AMU - Pravidla hospodaření AMU 
 2. Vnitřní mzdový předpis AMU.

 

Část šestnáctá

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 36

1. Součástmi Statutu HAMU jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Pravidla hospodaření AMU,

Příloha č. 2 - Imatrikulační, promoční a doktorský slib,

Příloha č. 3 - Organizační schéma  

2. HAMU používá kulaté razítko se státním znakem a textem:

Akademie múzických umění v Praze.

Pravidla pro používání razítka AMU stanoví výnosem rektor.

Článek 37  

Úřední deska HAMU

 1. HAMU jako součást AMU má svoji úřední desku.
 2. Úřední deska HAMU musí být zřetelně označena a umístěna na nepřetržitě přístupném místě v budově děkanátu fakulty.
 3. Na úřední desce HAMU se vyvěšují písemnosti v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem.
 4. Písemnosti vyvěšené na úřední desce se též povinně zveřejňují ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

Článek 38

1. Zrušuje se Statut HAMU schválený AS AMU 22. ledna 2010. 

2. Tento statut, další vnitřní předpisy a řády AMU i HAMU jsou uloženy na rektorátě AMU, děkanátu HAMU, ve fakultní knihovně HAMU a jsou uveřejněny na https://www.hamu.cz/uredni-deska

3. Návrh tohoto statutu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem HAMU dne 1.12.2016.

4. Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona Akademickým senátem

 AMU dne ………..

5. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem AMU.

 

 

Doc. Otomar Kvěch                                            prof. Vlastimil Mareš

předseda AS HAMU                                                 děkan HAMU

 

 

                                     prof. MgA. Karel Makonj

                                          předseda AS AMU

 


Přílohy:

STATUT_Hudebni_a_tanecni_fakulty-finalni_zneni.docx (132.7 KB)