Děkan 

Postavení děkana je dáno zákonem, zejména § 28. Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. Sídlem děkana a jeho úřadu (dále jen „děkanát HAMU“) je Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1. Děkana jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu HAMU rektor, funkční období děkana je čtyřleté. 
 

prof. Ivan KLÁNSKÝ

děkan HAMU Telefon: 234 244 102 Úřední hodiny: Dle dohody emailem / telefonicky Detail osoby
Foto