Komise pro vnitřní hodnocení HAMU

Koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti na fakultě, ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací a vypracovává souhrnnou zprávu hodnocení kvality. Může působit jako poradní orgán Rady a Umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na nové akreditace studijních programů nebo reakreditace stávajících.

Zápisy ze zasedání KVH


Související dokumenty

Související stránky

Rada pro vnitřní hodnocení | AMU
Zajišťování kvality na AMU | AMU