Největší odborná hudební knihovna v ČR

Pro studenty, pedagogy i veřejnost

Knihovna HAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.

INFO

Pondělí      13:00 - 17:00
Úterý        10:00 - 17:00
Středa        10:00 - 17:00
Čtvrtek      10:00 - 17:00
Pátek       10:00 - 13:00

Od září budou v knihovně HAMU probíhat stavební práce, přístup do jejích prostor bude omezen. V naléhavých případech mimo otevírací dobu prosím volejte na čísla 234 244 191, nebo 234 244 193. Pokusíme se vám maximálně vyjít vstříc.

Knihovna HAMU

Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1
v přízemí Lichtenštejnského paláce

Vedoucí: 234 244 192
Půjčovna: 234 244 114
Pracovna knihovnic : 234 244 113
Nadace a knihovna Jiřího Kyliána: 234 244 193
e-mail: knihovna.hamu@hamu.cz

Facebook

Instagram 

 

 

 

Aktuality

Papírový lístkový katalog

obsahuje knihy a LP desky do roku 1993, hudebniny do 1994


Služby knihovny jsou poskytovány bezplatně.

V určitých případech knihovna může vyžadovat složení kauce (např. pokud osoba není uživatelem knihovny).

Výpůjční služby

 • absenční výpůjčky dokumentů
 • prezenční výpůjčky dokumentů

Výpůjční lhůty:

 • knihy a hudebniny - 30 dní (v některých případech 7, 14 dní)
 • CD - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • LP - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • DVD - 7 dní (bez možnosti prodloužení)
 • časopisy, noviny - pouze prezenčně
 • VŠKP - pouze prezenčně
 • vzácné a drahé dokumenty - pouze prezenčně

Půjčování dokumentů mimo knihovnu lze uskutečnit poze po předložení platného průkazu AMU (ISIC, ITIC).

Všechny dokumenty je možné studovat prezenčně ve studovnách knihovny.

Přístup do interních/externích databází

Licencované elektronické zdroje jsou zpřístupňovány v prostorách AMU a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Referenční služby

Poskytování informací o fondech knihovny, Kyliánova tanečního centra a knihovny, dostupných studijních informačních pramenech k vybraným tematickým okruhům.

Specializované služby

Konzultace k příslušnému oboru, oborové informace, pomoc při vyhledávání informací v elektronických katalozích a databázích, vypracování rešerší, pomoc při vytváření bibliografií případně anotací apod.

Přístup k internetu

V prostorách knihovny HAMU jsou k dispozici počítače s připojením k internetu. Uživatelé mají možnost přinést si vlastní notebook a připojit se k bezdrátové síti.

Studenti AMU se mohou přihlásit přes svá přístupová hesla do PC sítě AMU. Pro veřejnost jsou vyčleněny tři počítače bez nutnosti přihlášení.

Hudebniny

Fond hudebnin se skládá z více než 77 000 tištěných hudebnin pro jednotlivá hudební obsazení např. z období romantismu, klasicizmu, soudobé hudby.

Najdete zde operní klavírní výtahy, partitury, komorní díla českých a zahraničních skladatelů, urtextová vydání klíčových děl světového repertoáru apod.

Knihy

Fond knih obsahuje více než 22 000 českých a zahraničních titulů věnujících se problematice:

 • světové dějiny umění a dějiny českého umění
 • publikace a přehledy o jednotlivých uměleckých oborech
 • odborná hudební literatura (hudební věda, estetika umění a hudební estetika, sémiotika, etnomuzikologie, hudební psychologie a sociologie, hudební management a další)
 • odborné publikace o hudebních nástrojích
 • publikace o divadelním a filmovém umění a jejich dějinách
 • encyklopedie opery, populární hudby a jazzu
 • dějiny hudby
 • průvodce po hudebních žánrech, průvodce k jednotlivým skladbám
 • biografie skladatelů a interpretů (pěvců, dirigentů)
 • tématické katalogy skladeb
 • profilové publikace o orchestrech a divadlech
 • libreta oper
 • všeobecné a hudební encyklopedie (MGG, The New Grove Dictionary, The Garland Encyclopedia of World Music aj.)

Vysokoškolské kvalifikační práce

Ve fondu knihovny se nachází více než 4 500 vysokoškolských prací obhájených na HAMU - bakalářské, diplomové a dizertační práce. Do fondu je zařazeno také několik prací obhájených na JAMU.

Časopisy

V současné době knihovna odebírá tyto české a zahraniční časopisy (aktuální stav k lednu 2022):

České

 • Czech Music Quarterly
 • Harmonie
 • Hudební rozhledy
 • Hudební věda
 • Martinů Revue
 • Národní divadlo
 • Opus Musicum
 • Přehled kulturních pořadů
 • Týdeník Rozhlas
 • Varhaník

 

Zahraniční

 • Diapason
 • Early Music
 • Gramophone
 • Hudobný život
 • Electronic Musicians
 • Fontes artis musicae
 • Neue Zeitschrift für Musik
 • Opera
 • Opernwelt
 • Organ : Journal für die Orgel
 • Das Orchester

 

Audiofond

Uživatelé mají k dispozici 19 500 LP desek a 7 500 CD. Audiofond se snaží korespondovat s fondem tištěných hudebnin.

Videofond

Více než 1 500 DVD se záznamy oper, koncertů, práce dirigentů apod.

koncepce akvizice

 

Zpracoval PhDr. Miloš Pokora, odborný pracovník knihovny

 

Koncepce akvizice

Knihovna HAMU obohacuje svůj fond (přes 125 000 knihovních jednotek) na základě koncepčních plánů jak o vycházející novinky, tak o dosud chybějící starší dokumenty, přičemž v oblasti hudebnin upřednostňuje urtextová vydání. Současně vychází podle svých možností vstříc požadavkům jednotlivých studentů i pedagogů a akvizičním záměrům jednotlivých kateder, které v tomto směru vyzývá k co nejuzší spolupráci.

Každý rokem přitom sleduje tři hlavní cíle:

První cíl spočívá ve snaze prostřednictvím systematického sledování publikačních novinek ve všech studijních oborech aktualizovat knihovní fond o nejvýznamnější dokumenty, jinými slovy nedopustit, aby tento fond v některém oboru zaostával. K tomuto účelu knihovna

a/ pravidelně mapuje soudobou hudbu v českém i ve světovém měřítku, a to především prostřednictvím sledování ohlasů na díla prováděná v rámci festivalů soudobé hudby nebo ohlasů na skladatelské premiéry, realizované v rámci běžného koncertního provozu.

b) doplňuje fond o notové zápisy a nahrávky děl oněch obecně uznávaných soudobých skladatelů, které v knihovně dosud chybějí.

c) pravidelně sleduje dramaturgické plány významných pořadatelských subjektů a na základě těchto zjištění rozšiřuje knihovní fond o notové zápisy a nahrávky vytipovaných  koncertně frekventovaných nebo znovu objevených děl, které v knihovně dosud chybějí.

d) cílevědomě sleduje nově vycházející hudebně-vědecké publikace a pravidelně aktualizuje knižní fond.

Druhý cíl spočívá v každoročním doplňování fondu o urtextová vydání s cílem mít v těchto vydáních co nejdříve k dispozici všechna klíčová díla hudebního repertoáru.

Třetí cíl spočívá ve snaze přiblížit se  takovému ideálnímu stavu, který by zaručoval, aby  každé hudebnině, zvláště v oblasti méně známého repertoáru, odpovídala zvuková nahrávka. 
Pozn.: Obohacování audiovizuálního fondu zatím brání existující statut DVD nosičů jakožto výlučně prezenčních jednotek, omezující jejich využití.

Pár poznámek k technické stránce akviziční politiky

Knihovna HAMU připravuje své akviziční plány  pravidelně na každý následující akademický rok. V průběhu akademického roku pak flexibilně přihlíží k požadavkům, které se nově naskytnou ze strany kateder a studentů. Dochází k doladění akvizice podle těchto nových potřeb a jejich naléhavosti a také podle nově získaných darů.

Z celkového rozpočtu na provoz knihovny HAMU vykazuje část vynaložena na akvizici v posledních letech stoupající tendenci.

Knihovna získává do svého fondu dokumenty dary od pedagogů a studentů školy, od individuálních dárců z řad široké veřejnosti i od institucí. Nákupy realizuje jak z rozpočtu knihovny, tak z mimorozpočtových zdrojů (např. granty pedagogů apod.)

Co se týče dokumentů, které se jeví jako žádané, ale lze je získat pouze v antikvariátech nebo jsou dosažitelné za neúměrně drahou cenu, snaží se knihovna nacházet další možnosti jejich získávání, a to zejména prostřednictvím grantů.

V zájmu pečlivějšího zkoumání uživatelského zájmu o jednotlivé dokumenty se ve spolupráci s přestaviteli studentské obce snaží získat feedback od uživatelů.

O rozložení knihovního fondu a zastoupení jednotlivých typů dokumentů knihovna pravidelně informuje ve svých výročních zprávách.

 

V Praze dne 26.9.2018

Důležité dokumenty