Pro studenty, pedagogy i veřejnost

Knihovna HAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.

INFO

 

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 

pondělí  10 - 17
úterý      10 - 17
středa    10 - 17
čtvrtek   10 - 17
pátek      10 - 13

 


Knihovna HAMU

Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1
v přízemí Lichtenštejnského paláce

Vedoucí: 234 244 192
Půjčovna: 234 244 114
Pracovna knihovnic : 234 244 113
Nadace a knihovna Jiřího Kyliána: 234 244 193
e-mail: knihovna.hamu@hamu.cz

Facebook

Instagram 

 


Aktuality

Katalog Tritius
Videotéka Kiliánova tanečního archivu
Papírový lístkový katalog

Katalog Tritius

Papírový lístkový katalog

obsahuje knihy a LP desky do roku 1993, hudebniny do 1994

 

VEDOUCÍ KNIHOVNY


Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice


Služby knihovny jsou poskytovány bezplatně.

V určitých případech knihovna může vyžadovat složení kauce (např. pokud osoba není uživatelem knihovny).

Výpůjční služby

 • absenční výpůjčky dokumentů
 • prezenční výpůjčky dokumentů

Výpůjční lhůty:

 • knihy a hudebniny - 30 dní (v některých případech 7, 14 dní)
 • CD - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • LP - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
 • DVD - 7 dní (bez možnosti prodloužení)
 • časopisy, noviny - pouze prezenčně
 • VŠKP - pouze prezenčně
 • vzácné a drahé dokumenty - pouze prezenčně

Půjčování dokumentů mimo knihovnu lze uskutečnit poze po předložení platného průkazu AMU (ISIC, ITIC).

Všechny dokumenty je možné studovat prezenčně ve studovnách knihovny.

Přístup do interních/externích databází

Licencované elektronické zdroje jsou zpřístupňovány v prostorách AMU a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Referenční služby

Poskytování informací o fondech knihovny, Kyliánova tanečního centra a knihovny, dostupných studijních informačních pramenech k vybraným tematickým okruhům.

Specializované služby

Konzultace k příslušnému oboru, oborové informace, pomoc při vyhledávání informací v elektronických katalozích a databázích, vypracování rešerší, pomoc při vytváření bibliografií případně anotací apod.

Přístup k internetu

V prostorách knihovny HAMU jsou k dispozici počítače s připojením k internetu. Uživatelé mají možnost přinést si vlastní notebook a připojit se k bezdrátové síti.

Studenti AMU se mohou přihlásit přes svá přístupová hesla do PC sítě AMU. Pro veřejnost jsou vyčleněny tři počítače bez nutnosti přihlášení.

Hudebniny

Fond hudebnin se skládá z více než 77 000 tištěných hudebnin pro jednotlivá hudební obsazení např. z období romantismu, klasicizmu, soudobé hudby.

Najdete zde operní klavírní výtahy, partitury, komorní díla českých a zahraničních skladatelů, urtextová vydání klíčových děl světového repertoáru apod.

Knihy

Fond knih obsahuje více než 22 000 českých a zahraničních titulů věnujících se problematice:

 • světové dějiny umění a dějiny českého umění
 • publikace a přehledy o jednotlivých uměleckých oborech
 • odborná hudební literatura (hudební věda, estetika umění a hudební estetika, sémiotika, etnomuzikologie, hudební psychologie a sociologie, hudební management a další)
 • odborné publikace o hudebních nástrojích
 • publikace o divadelním a filmovém umění a jejich dějinách
 • encyklopedie opery, populární hudby a jazzu
 • dějiny hudby
 • průvodce po hudebních žánrech, průvodce k jednotlivým skladbám
 • biografie skladatelů a interpretů (pěvců, dirigentů)
 • tématické katalogy skladeb
 • profilové publikace o orchestrech a divadlech
 • libreta oper
 • všeobecné a hudební encyklopedie (MGG, The New Grove Dictionary, The Garland Encyclopedia of World Music aj.)

Vysokoškolské kvalifikační práce

Ve fondu knihovny se nachází více než 4 500 vysokoškolských prací obhájených na HAMU - bakalářské, diplomové a dizertační práce. Do fondu je zařazeno také několik prací obhájených na JAMU.

Časopisy

V současné době knihovna odebírá tyto české a zahraniční časopisy (aktuální stav k lednu 2022):

České

 • Czech Music Quarterly
 • Harmonie
 • Hudební rozhledy
 • Hudební věda
 • Martinů Revue
 • Národní divadlo
 • Opus Musicum
 • Přehled kulturních pořadů
 • Týdeník Rozhlas
 • Varhaník

Zahraniční

 • Diapason
 • Early Music
 • Gramophone
 • Hudobný život
 • Electronic Musicians
 • Fontes artis musicae
 • Neue Zeitschrift für Musik
 • Opera
 • Opernwelt
 • Organ : Journal für die Orgel
 • Das Orchester

 

Audiofond

Uživatelé mají k dispozici 19 500 LP desek a 7 500 CD. Audiofond se snaží korespondovat s fondem tištěných hudebnin.

Videofond

Více než 1 500 DVD se záznamy oper, koncertů, práce dirigentů apod.

Knihovna Hudební fakulty AMU v Praze

koncepce akvizice

 

Zpracoval PhDr. Miloš Pokora, odborný pracovník knihovny

 

Koncepce akvizice

Knihovna HAMU obohacuje svůj fond (přes 125 000 knihovních jednotek) na základě koncepčních plánů jak o vycházející novinky, tak o dosud chybějící starší dokumenty, přičemž v oblasti hudebnin upřednostňuje urtextová vydání. Současně vychází podle svých možností vstříc požadavkům jednotlivých studentů i pedagogů a akvizičním záměrům jednotlivých kateder, které v tomto směru vyzývá k co nejuzší spolupráci.

Každý rokem přitom sleduje tři hlavní cíle:

První cíl spočívá ve snaze prostřednictvím systematického sledování publikačních novinek ve všech studijních oborech aktualizovat knihovní fond o nejvýznamnější dokumenty, jinými slovy nedopustit, aby tento fond v některém oboru zaostával. K tomuto účelu knihovna

a/ pravidelně mapuje soudobou hudbu v českém i ve světovém měřítku, a to především prostřednictvím sledování ohlasů na díla prováděná v rámci festivalů soudobé hudby nebo ohlasů na skladatelské premiéry, realizované v rámci běžného koncertního provozu.

b) doplňuje fond o notové zápisy a nahrávky děl oněch obecně uznávaných soudobých skladatelů, které v knihovně dosud chybějí.

c) pravidelně sleduje dramaturgické plány významných pořadatelských subjektů a na základě těchto zjištění rozšiřuje knihovní fond o notové zápisy a nahrávky vytipovaných  koncertně frekventovaných nebo znovu objevených děl, které v knihovně dosud chybějí.

d) cílevědomě sleduje nově vycházející hudebně-vědecké publikace a pravidelně aktualizuje knižní fond.

Druhý cíl spočívá v každoročním doplňování fondu o urtextová vydání s cílem mít v těchto vydáních co nejdříve k dispozici všechna klíčová díla hudebního repertoáru.

Třetí cíl spočívá ve snaze přiblížit se  takovému ideálnímu stavu, který by zaručoval, aby  každé hudebnině, zvláště v oblasti méně známého repertoáru, odpovídala zvuková nahrávka. 
Pozn.: Obohacování audiovizuálního fondu zatím brání existující statut DVD nosičů jakožto výlučně prezenčních jednotek, omezující jejich využití.

Pár poznámek k technické stránce akviziční politiky

Knihovna HAMU připravuje své akviziční plány  pravidelně na každý následující akademický rok. V průběhu akademického roku pak flexibilně přihlíží k požadavkům, které se nově naskytnou ze strany kateder a studentů. Dochází k doladění akvizice podle těchto nových potřeb a jejich naléhavosti a také podle nově získaných darů.

Z celkového rozpočtu na provoz knihovny HAMU vykazuje část vynaložena na akvizici v posledních letech stoupající tendenci.

Knihovna získává do svého fondu dokumenty dary od pedagogů a studentů školy, od individuálních dárců z řad široké veřejnosti i od institucí. Nákupy realizuje jak z rozpočtu knihovny, tak z mimorozpočtových zdrojů (např. granty pedagogů apod.)

Co se týče dokumentů, které se jeví jako žádané, ale lze je získat pouze v antikvariátech nebo jsou dosažitelné za neúměrně drahou cenu, snaží se knihovna nacházet další možnosti jejich získávání, a to zejména prostřednictvím grantů.

V zájmu pečlivějšího zkoumání uživatelského zájmu o jednotlivé dokumenty se ve spolupráci s přestaviteli studentské obce snaží získat feedback od uživatelů.

O rozložení knihovního fondu a zastoupení jednotlivých typů dokumentů knihovna pravidelně informuje ve svých výročních zprávách.

 

V Praze dne 26.9.2018

Důležité dokumenty


.