Historie knihovny HAMU

2000

Rozlehlé prostory knihovny byly využity k vytvoření studovny, dvou audiovizuálních studií a dalších poslechových míst. To umožnilo využívat rozložení knihovny např. pro nerušené studium materiálů, poslech CD, LP a přehrávání videokazet, případně i pořádání různých seminářů a dalších akcí v rámci běžné fakultní výuky.


1993

Od roku 1993 se stal definitivním sídlem hudební fakulty Lichtenštejnský palác. Tento rok byl významným mezníkem nejen v historii hudební fakulty AMU, ale také fakultní knihovny HAMU. Tehdy vznikla její dnešní podoba spojením dvou do té doby samostatných pracovišť: knihovny a fonotéky.

S přestěhováním do Lichtenštejnského paláce došlo k výrazným proměnám. Poprvé byly všechny fondy sloučeny na jednom místě, čímž byly vytvořeny podmínky pro rychlé a kvalitní využívaní všech informačních zdrojů. Knihovna byla také nově vybavena potřebným nábytkem, přehrávači a kompaktními regály.

Další výraznou proměnu knihovna prodělala v souvislosti s automatizací, která byla zahájena také v roce 1993. V následujícím roce bylo z prostředků grantu pořízeno systémové vybavení výpočetní technikou, laserovou tiskárnou, bylo zřízeno připojení k Internetu prostřednictvím modemu a komutované telefonní linky a byly vytvořeny základy elektronického katalogu. Na postupném převodu všech klasických papírových katalogů se soustavně pracuje. V roce 1997 byl katalog také převeden do počítačové podoby formou scanování a v této podobě je on-line přístupný všem uživatelům. V roce 1998 knihovna zahájila jako první na AMU provoz nového knihovního systému Tinlib včetně automatizovaného půjčování založeného na bázi čárových kódů.


1950

Hudební fakulta AMU přijímala studenty již v letech 1946 -1947 a historii původní knihovny HAMU lze datovat rokem 1950. Sídlem hudební fakulty bylo Rudolfinum. Zpočátku existoval odděleně fond knih a hudebnin a fonotéka. Fond hudebnin a knih byl tehdy úzce propojen s archivem Státní konzervatoře, který byl umístěn na stejném místě. V roce 1967 se knihovna z Rudolfina přestěhovala do Valentinské ulice. Fonotéka se vyvíjela zpočátku jako součást Zvukového studia HAMU, osamostatnila se teprve počátkem šedesátých let. Po uzavření Rudolfina z důvodů rekonstrukce v roce 1988 putovala fonotéka s celou fakultou do budovy v Korunní ulici.


1945

Na začátek je třeba připomenout založení Akademie múzických umění, která vznikla z bývalé mistrovské školy Pražské konzervatoře (Pražská konzervatoř jako nejstarší konzervatoř ve střední Evropě byla založena v roce 1811). Mistrovská škola byla několikaletá nadstavba po ukončení běžného studia. Akademie múzických umění vznikla dne 27. října 1945 podepsáním dekretu o zřízení vysoké školy prezidentem republiky Edvardem Benešem.

První akademický rok začal v letech 1946 -1947. Škola měla čtyři obory, hudební, dramatický, taneční a filmový. Časem se z většiny oborů staly fakulty, které dnes sídlí v centru Prahy, Hudební a taneční fakulta AMU se nachází v historicky cenných a krásných palácích - Lichtenštejnském a Hartigovském - na Malé Straně..