Historie knihovny HAMU

2021

V současné době probíhá digitalizace VŠKP (prací obhájených po roce 2006).

2019

Počínaje rokem 2019 je část našeho fondu zpřístupněna ve volném výběru na chodbě knihovny. Tato služba uživatelům se i nadále rozšiřuje, stejně jako možnost výběru z novinek naší akvizice vystavených ve výpůjční místnosti.

2018

Celý knihovní fond je plně zkatalogizován v online katalogu Tritius od roku 2018.

2017

V roce 2017 se Knihovně HAMU podařilo zajistit možnost absenčního půjčování DVD díky nové smlouvě s organizací OSA. Dále došlo k zásadní proměně elektronického katalogu knihovny přechodem z knihovnického systému Clavius na novější Tritius.

V letních měsících let 2016 a 2017 v knihovně došlo k výměně posuvného systému regálů ve dvou skladech knihovny, přičemž původní systém byl instalován při přesunu knihovny do nově rekonstruovaných prostor Lichtenštejnského paláce v roce 1993.

Od téhož roku rozšířila nabídku elektronických databáze (např. Metropolitní Opera New York, Music Online, Naxos Music Library).

2015

V létě roku 2015 knihovna vyšla vstříc požadavkům fakulty a přestěhováním značné části fondů do jiných prostor uvolnila svůj velký sklad pro potřeby Katedry skladby.

Od téhož roku Knihovna pořádá hudební a taneční semináře (cykly „Pozapomenutí skladatelé“ „Stopy v písku“), a odborné semináře k problematice citací a k formálním úpravám VŠKP.

2014

V roce 2014 došlo k rozdělení knihoven v rámci jednotlivých fakult. Naše knihovna se tak stala plně součástí Hudební a taneční fakulty AMU. 

2013

V roce 2013 byly studovny vybaveny akustickými panely sloužícími k odhlučnění, aby bylo možno místnosti využívat paralelně a zvýšil se komfort našich uživatelů. Dále byla provedena renovace sociálních zařízení a zázemí knihovny.

Knihovna spustila v rámci své prezentace facebookovou stránku. Jako další novou službu začala nabízet uživatelům nové elektronické databáze (Grove Music Online, Berliner Philharmoniker „Digital Concert Hall“).

2012

V roce 2012 vzniklo v knihovně HAMU nové oddělení se zaměřením na tanec a pohybové divadlo, a to díky přechodu Nadace Jiřího Kyliána z Divadelního ústavu v Praze a převodu fondu Katedry tance do knihovny.

2011

V roce 2011 došlo ke změně knihovního katalogizačního systému Tinlib na nový systém Clavius s online katalogem Carmen.

Ve studovnách je uživatelům k dispozici 5 CD přehrávačů, 4 gramofony, 2 DVD přehrávače. Pro přehrání historických položek z fondů jsou zde umístěny také MC přehrávače a 1 přehrávač videokazet. Součástí vybavení knihovny je též pianino a pianola. 

2010

Od roku 2010 knihovna nabízí 6 studijních míst vybavených počítačem a dalších 5 PC umístěných ve výpůjční místnosti, které jsou primárně určeny k vyhledávání informací v elektronickém katalogu knihovny.

2000

Rozlehlé prostory knihovny byly využity k vytvoření studovny, dvou audiovizuálních studií a dalších poslechových míst. To umožnilo využívat rozložení knihovny např. pro nerušené studium materiálů, poslech CD, LP a přehrávání videokazet, případně i pořádání různých seminářů a dalších akcí v rámci běžné fakultní výuky.

1993

Od roku 1993 se stal definitivním sídlem hudební fakulty Lichtenštejnský palác. Tento rok byl významným mezníkem nejen v historii hudební fakulty AMU, ale také fakultní knihovny HAMU. Tehdy vznikla její dnešní podoba spojením dvou do té doby samostatných pracovišť: knihovny a fonotéky.

S přestěhováním do Lichtenštejnského paláce došlo k výrazným proměnám. Poprvé byly všechny fondy sloučeny na jednom místě, čímž byly vytvořeny podmínky pro rychlé a kvalitní využívaní všech informačních zdrojů. Knihovna byla také nově vybavena potřebným nábytkem, přehrávači a kompaktními regály.

Další výraznou proměnu knihovna prodělala v souvislosti s automatizací, která byla zahájena také v roce 1993. V následujícím roce bylo z prostředků grantu pořízeno systémové vybavení výpočetní technikou, laserovou tiskárnou, bylo zřízeno připojení k Internetu prostřednictvím modemu a komutované telefonní linky a byly vytvořeny základy elektronického katalogu. Na postupném převodu všech klasických papírových katalogů se soustavně pracuje. V roce 1997 byl katalog také převeden do počítačové podoby formou scanování a v této podobě je on-line přístupný všem uživatelům. V roce 1998 knihovna zahájila jako první na AMU provoz nového knihovního systému Tinlib včetně automatizovaného půjčování založeného na bázi čárových kódů.

1950

Hudební fakulta AMU přijímala studenty již v letech 1946 -1947 a historii původní knihovny HAMU lze datovat rokem 1950. Sídlem hudební fakulty bylo Rudolfinum. Zpočátku existoval odděleně fond knih a hudebnin a fonotéka. Fond hudebnin a knih byl tehdy úzce propojen s archivem Státní konzervatoře, který byl umístěn na stejném místě. V roce 1967 se knihovna z Rudolfina přestěhovala do Valentinské ulice. Fonotéka se vyvíjela zpočátku jako součást Zvukového studia HAMU, osamostatnila se teprve počátkem šedesátých let. Po uzavření Rudolfina z důvodů rekonstrukce v roce 1988 putovala fonotéka s celou fakultou do budovy v Korunní ulici.

1945

Na začátek je třeba připomenout založení Akademie múzických umění, která vznikla z bývalé mistrovské školy Pražské konzervatoře (Pražská konzervatoř jako nejstarší konzervatoř ve střední Evropě byla založena v roce 1811). Mistrovská škola byla několikaletá nadstavba po ukončení běžného studia. Akademie múzických umění vznikla dne 27. října 1945 podepsáním dekretu o zřízení vysoké školy prezidentem republiky Edvardem Benešem.

První akademický rok začal v letech 1946 -1947. Škola měla čtyři obory, hudební, dramatický, taneční a filmový. Časem se z většiny oborů staly fakulty, které dnes sídlí v centru Prahy, Hudební a taneční fakulta AMU se nachází v historicky cenných a krásných palácích - Lichtenštejnském a Hartigovském - na Malé Straně.