Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webJak psát vysokoškolské práce

Základní informace k vysokoškolským kvalifikačním pracím na AMU

 • Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)
 • V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování.
 • Aby bylo možné splnit zákonnou povinnost, musí škola zorganizovat také sběr potřebných údajů. Metodika jednotné formální struktury a úpravy, sběru popisných údajů, jakož i odevzdávání, zpřístupňování a archivaci prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2009
 • Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.
 • V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně licenční smlouvy. 
   
 • Licenční smlouva se uzavírá mezi Akademií múzických umění v Praze zastoupenou příslušným děkanem jako nabyvatelem licence a autorem práce.
   
 • Údaje pro evidenci o všech typech VŠKP včetně údajů pro licenční smlouvu se sbírají prostřednictvím Studijního informačního systému (KOS), ze kterého se smlouva též tiskne. Další informace jsou v Návodu na vyplnění licenční smlouvy -  viz Návod.
 • Pokyn k zahájení vyplňování údajů vydává příslušné studijní oddělení fakult.
   
 • V případě, že autor nesouhlasí s poskytnutím licence na zveřejnění práce, musí být tato skutečnost autorem písemně v licenční smlouvě vyjádřena.
   
 • Povinně se vyplňují také údaje o praktické /umělecké části práce nebo výkonu. V systému KOS jsou proto připraveny příslušné formuláře ke každému typu práce.
 • Odevzdávané elektronické verze vytvářejte v doporučených formátech.
   
 • V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace.
 • V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.
   

 

Číslování od první stránky textu

První listy VŠKP se nečíslují, ale do číslování jsou zahrnuty. Zde je návod jak postupovat, když chcete začít tisknout čísla od první stránky fyzického textu.

 1. Na dané stránce dejte: Vložit – Konec - Typy konců oddílů - "Na stejné stránce"
 2. Poté dejte zobrazit záhlaví: Zobrazit - Záhlaví a zápatí
 3. Na dané stránce, kde chcete začít zobrazovat čísla stránek, vyberte buďto záhlaví nebo zápatí, kam chcete umístit čísla stránek a v ovládacím panelu „záhlaví a zápatí“ klikněte na „Odkaz na předchozí“. V dotazu "Chcete toto záhlaví či zápatí odstranit..." zvolte "Ne". Poté vložte počítadlo stránek - ikona "Vložit pole STRÁNKA". Dokud neukončíte oddíl, počítadlo pojede až do konce dokumentu.

 


Jak citovat

Citace - záznam s údaji, které popisují použitý dokument (údaje v citaci jsou dané, mají svoji určitou formu a pořadí - viz Citační styly)

př.: TAYLOR, Ronald. Robert Schumann. London: Granada, 1982.

Odkaz - označení místa v textu, kde autor použil jiný informační pramen

př.: … na základě nejnovějších výzkumů chování studentů středních škol [Novák, 2011] se vypracovala koncepce …

 

Seznam literatury - soupis všech citací, které jsme použili ve své práci

Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen

Přímé citace by se měly používat ve vlastní práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Parafráze - stručné shrnutí původního textu vlastními slovy, následuje odkaz na původní pramen

Příklady

Citace monografie

l  PŘÍJMENÍ, Jméno autora/autorů (Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Místo vydání, (nebo :) Název nakladatelství, rok vydání. ISBN.

l  BRODSKÁ, Božena. Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80-7331-047-3.

Citace článku v časopise

l  Autor. Název článku: podnázev článku. Název: podnázev seriálu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Standardní číslo (ISSN).

l  GIURCHESCU, Anca. Mezi rituálem a festivalem: Na příkladu vlčnovské jízdy králů. Národopisná revue. 2013, 23, č. 1, s. 42-46. ISSN 0862-8351.

Citace článku v online časopise

l  PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji: <URL adresa="">. Standardní číslo.

l  BARTOŠ, Josef. L / One of the Seven: Nezvladatelná touha ženy. Tanečníaktuality.cz [online]. 2016, roč.10, [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: http://www.tanecniaktuality.cz/l-one-of-the-seven-nezvladatelna-touha-zeny/

Citace příspěvku ve sborníku

l  STAVĚLOVÁ, Daniela. Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: Hranice identity a jejich překračování. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 2008, s. 157-185. ISBN 978-80-7068-227-2