JAK SE VYHNOUT PLAGIÁTORSVÍ


"Plagiátorství je využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo." (Foltýnek 2020, str. 9; Foltýnek et al. 2019, str. 7-8)

V praxi to znamená, že všechny zdroje, ať už textové či netextové, musíte ve své písemné práci přiznat a uvést ve správné citaci. Přečtěte si několik základních bodů, které vám pomohou rychle se zorientovat v tom, kdy může hrozit plagiátorství a jak mu jde jednoduše předejít. Co je dobré si pamatovat?

1. Jak vznikne plagiát

K plagiátorství dojde, když citujete cizí myšlenku nebo dílo, a přitom neodkážete na citovaný zdroj. Plagiát ale vznikne i tak, že sice na zdroj odkážete, ale špatně. Takže k plagiátorství může dojít i neúmyslně, z neznalosti.

2. Co je potřeba citovat

Uvést zdroj (citaci) je nutné nejen u převzatého textu, myšlenky, ale i obrázku, fotografie, grafu apod. K citování tzv. netextových zdrojů byla vyvořena speciální příručka (zde je volně ke stažení).

3. Jak má vypadat citace

Citace jednoznačně identifikuje použitý zdroj a jsou v ní uvedeny všechny základní informace: autor, název, číslo strany apod.

4. Pomocníci při citování

Využívejte webové stránky, které za vás citaci vytvoří automaticky (např. Citace.com a Generátor citací). Získáte tím jistotu, že všechny citace budete mít uvedené správně a v jednotné formě.

5. Jak parafrázovat cizí myšlenku

Někdy necitujeme původního autora slovo od slova, ale použijeme vlastní formulaci (parafrázi). Přesto je potřeba uvést zdroj, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které cizí. Přímá citace je v uvozovkách, parafrázuje se bez uvozovek.

6. Pozor na tzv. autoplagiátorství

Pokud jste již odevzdali nějaký text v rámci jiného předmětu, není možné jej v plném rozsahu použít znova. Své vlastní dílo využít můžete, ale musíte na něj odkázat.

7. Když pracujete v týmu

Jestliže na vašem textu (článku, studii) pracovali i kolegové, je nutné je uvést jako spoluautory.

8. Plagiát je většinou odhalen

K odhalování plagiátů slouží tzv. „antiplagiátorské programy“. AMU využívá pro kontrolu závěrečných prací systém Theses.cz, který shromažďuje závěrečné práce 61 vysokoškolských institucí v ČR. Při zjištění plagiátorství může dojít až k odnětí titulu (i zpětně do tří let od absolvování).

9. Sledujte webové stránky knihovny

Pro vyhledávání a správné používání zdrojů využívejte informace na stránkách knihovny. Nabízíme školení pro práci s elektronickými zdroji (online databáze). Individuální konzultace jsou možné jen po předchozí domluvě.

10. Užitečné odkazy

Rady a užitečné návody:
▪ Etický kodex AMU, zejména část III.
▪ Akademická etika
▪ Ke stažení – příručky o plagiátorství – Příručka pro studenty, Příručka pro akademické pracovníkyPrůvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správněJak předcházet psaní prací na zakázku

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)

V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování. Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně . Znění licenční smlouvy je dostpné ve studijním informačním systému KOS.

V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace. V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

Platné předpisy týkající se VŠKP
Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorbě a odevzdávání VŠKP se věnují stránky Tvorba a odevzdání VŠKP

Archivace, zpřístupňování

Knihovny AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem resp. jeho poslední novelou. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

Repozitář AMU

Obsahuje práce od roku 2006. Najdete zde záznamy kvalifikačních prací i jejich plné texty, eventuálně také audiovizuální záznamy uměleckých výkonů. Plné texty a AV záznamy jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami, které AMU uzavírá s autory prací.

Národní registr VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává od r.2006 pouze záznamy, nikoli plné texty.


.