HAMU - PROSTOR VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ
A RESPEKTU

PŘEJEME SI, CHCEME, ABY HAMU BYLA PROSTOREM VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ A RESPEKTU, PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A BEZPEČÍ

Jednou z důležitých priorit fakulty je v současné době také posilování opor zaručujících rovný a spravedlivý přístup ve chvílích sporů či podezření na rizikové jednání, a to mezi všemi členy akademické obce i zaměstnanci fakulty. K rizikovému jednání či chování se dá řadit především jednání snižující důstojnost některé ze stran vzájemné komunikace, dále jednání porušující Etický kodex AMU nebo dostávající se do rozporu se zákonem.

Fakulta vyvíjí dlouhodobou snahu k zajišťování a rozvoji kvalifikovaných způsobů napomáhajících řešení této problematiky. Studenti i pedagogové mají možnost porady s proděkankou pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.  Dále fakulta poskytuje možnost konzultací s dvěma fakultními psychology.

Vedení fakulty je připraveno být nápomocno při řešení problémů, aby se studenti, pedagogové i zaměstnanci cítili v prostředí HAMU bezpečně a s jistotou, že jim vedení fakulty pomůže. Přesto vedení fakulty věří, že AMU/HAMU je vysokou školou, kde jsou vzájemná důvěra a respekt zcela a jasně převládající normou.

Za vedení fakulty prof. Ivan Klánský
děkan HAMU