Dotazníky pro studující HAMU

Anonymní dotazníky se týkají zpětné vazby, podnětů ke zlepšení bezpečného prostředí, komunikace a zkušeností s negativními jevy, zejména genderově či jinak negativně podmíněným obtěžováním a násilím

 

Vážení a milí studenti, vážené a milé studentky,

obracíme se na Vás, studující Ph.D. programů, sprosbou o vyplnění stručného dotazníku, který se zaměřuje na zmapování situace voblasti komunikace, bezpečného prostředí a případných zkušeností snegativními jevy, jako je obtěžování, šikana či genderově a sexuálně motivované násilí. Jedná se o téma veskrze aktuální a potřebné zmnoha důvodů. Chceme jednak zjistit, jaké jsou vtomto ohledu Vaše osobní zkušenosti a dále se zaměřit na rozvoj možností a opatření vtěchto otázkách na HAMU – včemž nám určitě napomohou právě Vaše odpovědi. A samozřejmě vidíme obrovský potenciál právě ve Vás, studujících doktorských programů, protože Vy jste těmi, kteří a které se budou třeba vbudoucnu vtéto tématice také více angažovat. Současně jsme si vědomi toho, že doktorské studium ssebou nese mnohá specifika, jelikož je jakýmsi „přemostěním“ mezi studiem a aktivním působením vakademické sféře. Proto tedy tento dotazník. 

Chceme Vás ujistil, že jeho vyplnění Vám zabere skutečně jen cca 15 minut času. Současně je dotazník koncipován jako anonymní, tj. otázky jsou formulovány tak, aby znich nebylo možné ani nepřímo vyvodit Vaši identitu. Dále veškerá získaná data nebudou zpřístupněna žádným neoprávněným osobám a jejich sběr a uchování jsou vsouladu správním předpisy, zejména Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Vsouvislosti svyplňováním dotazníku rovněž nebudou sbírána žádná „metadata“, jako jsou IP adresy apod., která by rovněž mohla vést kVaší identifikaci.

Sběr a vyhodnocení anonymních dat bude provádět v souladu s GDPR referentka agendy pro rovné příležitosti HAMU ve spolupráci s příslušnou proděkankou, na přípravě a formulaci dotazníku se podílela rovněž expertně nezisková organizace Gender Studies, o.p.s.  

Všechny otázky jsou nastaveny jako „povinné“, současně je u nich uvedena vždy možnost: „Nechci odpovídat“, takže vpřípadě, že na daný dotaz opravdu nebudete chtít odpovídat nebo jej budete považovat za irelevantní, můžete využít tuto možnost. Uvítáme však, pokud na maximum otázek odpovíte, abychom od Vás získali potřebné informace. Je-li u některé otázky možné zvolit více variant odpovědi současně, je to vždy výslovně uvedeno. Vopačném případě je možná vždy pouze jedna zvariant. 

Na závěr bychom Vás chtěli požádat o vyplnění pouze základních informací o Vaší osobě a Vašem studiu sohledem na možnost celkového vyhodnocení výsledků. Jedná se skutečně pouze o několik bazálních údajů, znichž Vás nebude možné ani nepřímo identifikovat, přesto jsou velmi důležité. 

Vpřípadě jakýchkoli dotazů nebo nejasností ohledně dotazníku či souvisejících témat se, prosím, neváhejte obrátit na proděkanku HAMU pro oblast lidské důstojnosti a rovného zacházení, doc. MgA. Sylvu Stejskalovou, Ph.D. (sylva.stejskalova@hamu.cz, tel. 234244169) – kontakt bude uveden i na závěr dotazníku. 

Shrnující anonymní výsledky dotazníkového šetření budou dostupné na webu HAMU, včásti věnované rovným příležitostem, sociálnímu bezpečí a respektu (viz https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/rovne-prilezitosti/).

Jsme si vědomi, že některé otázky pro Vás mohou být citlivé či vyvolat nepříjemné vzpomínky. Vtom případě samozřejmě neváhejte vyplňování kdykoli ukončit, jakkoli doufáme, že ktomu nedoje. Pokud byste chtěli i vnávaznosti na tento dotazník řešit nějakou aktuální či minulou situaci, můžete se i vtomto směru obrátit na doc. Sylvu Stejskalovou či využít další služby a možnosti, které HAMU vtomto směru nabízí: 

 

Děkujeme za Vás čas a ochotu, velmi si toho ceníme! 

Doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D. (HAMU) 

PhDr. Mgr. Josef Vošmik (Gender Studies, o.p.s.)  

 

 
Anonymní dotazník pro studenty magisterského a doktorského studia
 
 
Anonymní dotazník pro studenty bakalářského studia