VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MGA.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

na HAMU v akademickém roce 2018/ 2019

VYHLÁŠENÍ

 • Termín přijímacích zkoušek: mezi 4. a 15. červnem 2018
 • Uzávěrka přihlášek ke studiu:  31. března 2018
 • Správní poplatek:  654,- Kč
 • Nejvyšší počet přijímaných uchazečů:  60 - 70
 • Elektronická přihláška: prihlaska.amu.cz
 • Forma, požadavky k praktické talentové zkoušce, kritéria pro její vyhodnocení a další podrobnosti: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/studijni-obory/
 • Upozornění: předpokladem studia v navazujícím magisterském studiu je úspěšné absolutorium bakalářského studia téhož oboru na uměleckých vysokých školách.          
  Ke studiu oboru hudební produkce se mohou hlásit též absolventi VŠE, obor Arts manager nebo FF UK; ke studiu oboru hudební teorie nebo zvukové tvorby též absolventi téhož oboru na FAMU, příp. na jiné vysoké škole. 
 • Uchazeči musí prokázat dostatek předpokladů pro studium zvoleného oboru. Přijímací komise používá jako hodnotící kritérium bodovou stupnici od 1 do 25 bodů.
 • Cizinci, kteří se hlásí ke studiu v českém jazyce, musí přiložit k přihlášce také úřední potvrzení o dosažení znalosti češtiny na úrovni B 2 podle CEFR.

 

Elektronická přihláška se zasílá se všemi přílohami i poštou na adresu:

HAMU, studijní odd., Malostranské nám. 13, 110 00 Praha 1.

Neúplné přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

prof. Vlastimil  M a r e š
děkan HAMU

Praha, 30. listopadu 2017

30. listopadu 2017