VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 04/2024 - KTEROU SE UPRAVUJÍ PRAVIDLA PRO STUDIUM V AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA HAMU DLE SZŘ AMU

Vyhláška děkana č. 04/2024, kterou se upravují pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech na HAMU dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze

      
Článek I 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 1. Všechny podmínky přijímacích řízení na HAMU upravují jednotlivé vyhlášky děkana vydávané ke konkrétním přijímacím řízením do bakalářských a magisterských studijních programů včetně jejich specializací. Vydání těchto vyhlášek podléhá předcházejícímu projednání a schválení Akademickým senátem HAMU.
   
 2. Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium. U studijních programů Dirigování, Zpěv a operní režie, Klávesové nástroje, Strunné nástroje, Dechové nástroje a Bicí nástroje se jedná o návaznost v týchž studijních programech a jejich specializacích, u ostatních studijních programů se jedná o návaznost na studijní program či specializaci shodného či podobného obsahového zaměření.
   
 3. Uchazeč se specifickými potřebami může podat jako součást přihlášky požadavek na modifikaci přijímacího řízení z důvodů vyplývajících z jeho zdravotního stavu se specifikací a odůvodněním konkrétní požadované úpravy řízení. Požadavek na úpravu přijímacího řízení dokládá uchazeč příslušnými stanovisky a potvrzeními lékaře nebo jiných odborníků v listinné podobě přímo na studijní oddělení.
   
 4. Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto rozhodnutí se doručuje i prostřednictvím studijního informačního systému AMU, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas. Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Proti rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu se může uchazeč odvolat do 30 dnů od jeho oznámení dle pokynů uvedených v rozhodnutí.
   
 5. Po obdržení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu má uchazeč právo nahlížet do svého spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy se studijním oddělením na konkrétním termínu nahlížení. Před nahlížením do spisu je uchazeč povinen předložit doklad totožnosti, studijní oddělení o průběhu nahlížení vyhotoví protokol.

 

Článek II
PRŮBĚH STUDIA

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s vedoucím pedagogem, s garantem studijního programu, vedoucím katedry nebo studijním oddělením. Dále se řídí všemi dalšími vnitřními předpisy a normami AMU a HAMU.
   
 2. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se doporučuje podat na formuláři* do 31. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr příslušného akademického roku. 
  U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole studenti přiloží kopie dokladu o vykonání zápočtu/zkoušky (např. VŠ diplom a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním oddělením event. kopie sylabu předmětu), na formuláři* se vyjádří pedagog daného předmětu. Uznat nelze předmět, od jehož splnění uplynulo více než 5 let. O uznání splnění zapsaného předmětu rozhoduje studijní proděkan.
   
 3. Neúspěšně absolvované předměty v kategorii povinně volitelné předměty (PV) a volitelné předměty (VV), pokud to daný předmět umožňuje, si může student zapsat (sám, prostřednictvím katedry či studijního oddělení) opakovaně v budoucím semestru, pokud je v něm vypsán.   
   
 4. Neúspěšně absolvovaný předmět daného semestru v kategorii povinné předměty s možností opakovaného zapsání (PO) si může student opakovaně zapsat v budoucím semestru pouze na základě žádosti o povolení opakování na příslušném formuláři* s vyjádřením pedagoga příslušného předmětu. Žádost se doporučuje podat nejpozději do konce daného semestru na studijní oddělení. Opakovat předmět lze obvykle jednou. Studijní proděkan nemusí opakovaný zápis předmětu povolit. 
   
 5. Úspěšně absolvované předměty si může student zapsat (sám, prostřednictvím katedry či studijního oddělení) opakovaně pouze u vybraných předmětů. Takto zapsaný předmět je považován za předmět z kategorie PV nebo VV, i když má student předmět zařazen ve svém studijním plánu v jiné kategorii. U předmětu může být stanoven maximální počet opakovaných zapsání. 
   
 6. Během akademického roku mimo období zápisu předmětů lze vypsat jednorázový volitelný předmět (v KOSu technicky označován jako modul). Obvykle se jedná o soubor přednášek, masterclassů nebo workshopů. O vypsání volitelného předmětu žádá pedagog na formuláři*, kde mimo jiné uvede způsob financování předmětu. Po schválení příslušným vedoucím katedry a studijním proděkanem vypíše studijní oddělení předmět v KOSu. Za výuku, organizaci, rozvrh, sylabus včetně hodnocení studentů zodpovídá garant předmětu a vedoucí katedry se zřetelem na to, že udělení jednoho kreditu odpovídá 25–30 hodinám studentovy práce spojené s přímou výukou a samostatnou přípravou. 
   
 7. Studenti se statusem studujícího rodiče mají v souvislosti s péčí o dítě právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností včetně postupu do dalšího semestru nebo ročníků po dobu, po kterou by trvalo jejich čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, maximálně však do tří let dítěte. Studenti musí podat žádost* o evidenci uznané doby rodičovství a doložit potřebné dokumenty na studijní oddělením. 
   
 8. Studenti mohou z důvodu rodičovství kdykoliv požádat o přerušení studia.
   
 9. Studenti, kteří absolvují předmět Koncertní praxe, podávají žádost o termín koncertu v oddělení uměleckého provozu HAMU. Vzhledem k provozním možnostem zajištění koncertních prostor je koncertním oddělením doporučován termín podání žádosti nejpozději do 31. května akademického roku předcházejícímu realizaci koncertu. Nejpozději tři měsíce před termínem konání předají studenti oddělení uměleckého provozu finální program svého koncertu a stručný životopis. 
   
 10. Fakulta a studenti uzavřou při zápisu na počátku studia na HAMU Rámcovou licenční smlouvu na užití školních děl za obvyklých podmínek, která vytváří základ pro budoucí poskytování licenčních práv ke konkrétním školním dílům a školním výkonům, jak budou postupně vytvářeny a předávány AMU. 
   
 11. Rámcová licenční smlouva dopředu určuje rozsah licenčních práv k jednotlivým školním dílům. 
   
 12. Při každém předání hmotného substrátu se školním dílem (do 5 dnů od výzvy) je nutné podepsat ze strany studenta (autora) i AMU potvrzení o předání hmotného substrátu, čímž dojde k poskytnutí Dílčí licence k danému školnímu dílu. Potvrzení o předání hmotného substrátu vyžaduje předchozí doplnění základních identifikačních údajů (např. typ, druh a název školního díla). Vzor potvrzení o předání hmotného substrátu tvoří přílohu A Rámcové licenční smlouvy. Obdobné platí též u poskytování školního díla bez vazby na hmotný substrát (příloha B Rámcové licenční smlouvy – vzorové potvrzení o poskytnutí školního díla) a u poskytování školního výkonu (příloha C Rámcové licenční smlouvy– vzorové potvrzení o poskytnutí školního výkonu).
   
 13. Rámcová licenční smlouva, případně její přílohy se podepisují ve dvou exemplářích. Jeden náleží studentovi, druhý bude uložen na studijním oddělení v souladu se Spisovým a skartačním řádem AMU a vybaven skartačním znakem „A“.

 

Článek III
PŘERUŠENÍ STUDIA

 1. Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených SZŘ na žádost studenta nebo z moci úřední i opakovaně přerušeno. Doba přerušení studia s výjimkou zákonného nároku studenta na přerušení studia a případů stanovených SZŘ se započítává do maximální doby studia. Maximální doba studia nesmí být překročena. V případě, že v době přerušení uplyne maximální doba studia a nelze přerušení studia ukončit, má se za to, že studenti, kterým bylo studium přerušeno, zanechali studia dnem uplynutí maximální doby studia.
   
 2. Děkan může z moci úřední přerušit studium studentům, kteří neuhradili ve stanovené lhůtě pravomocným rozhodnutím stanovený poplatek za studium či v případě, kdy je to zapotřebí k odvrácení újmy hrozící studentům, jestliže její původ nesouvisí se studiem. 
   
 3. Studenti mají právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou dobu rodičovství dle ust. §54 odst. 2 zákona. Studenti mají dále právo na přerušení studia z vážného zdravotního či vážného sociálního důvodu dle čl. 14 odst. 5 SZŘ.
   
 4. Studium na HAMU je možné přerušit i z dalších vážných důvodů, kterými jsou například rodinné důvody nebo závažné důvody uměleckého charakteru. Přerušení studia musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*, který student podává na studijní oddělení. 
   
 5. K žádosti o přerušení studia na předepsaném formuláři* se vyjadřuje vedoucí pedagog a příslušný vedoucí katedry. Žádost se podává na studijním oddělení, kde podléhá schválení studijního proděkana. Na přerušení studia není právní nárok s výjimkou nároku studenta dle odst. 3.
   
 6. Děkan může na základě žádosti studenta a po dohodě s vedoucím příslušné katedry povolit zápis v dřívějším termínu, než byl termín stanovený v rozhodnutí o přerušení.
   
 7. Pokud se student ve stanovené lhůtě opětovně do studia nezapíše, může mu být studium ukončeno v souladu s ustanovením §56 odst. 1 písm. b) zákona. Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostavil-li se student k opětovnému zápisu z vážných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a vážnosti důvodů rozhoduje děkan.
   
 8. Po dobu přerušení studia dotyčný není studentem vysoké školy. 

 

Článek IV 
ROZLOŽENÍ ROČNÍKU

 1. Studium je možné rozložit jednou v bakalářském a jednou v navazujícím magisterském studijním programu.
   
 2. Rozložení ročníku (studijního plánu) do dvou akademických roků musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*. V žádosti musí student uvést, v jakých semestrech absolvuje předměty v kategoriích: povinné předměty hlavní (PH), povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání (PB) a povinné předměty s možností opakovaného zapsání (PO). Kreditová zátěž by měla být rovnoměrně rozložena v každém semestru. K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje vedoucí pedagog a příslušný vedoucí katedry. Žádost se podává na studijním oddělení, a podléhá schválení studijního proděkana. Na rozložení studia není právní nárok.
   
 3. Žádost o rozložení ročníku podávají studenti v níže uvedených termínech doporučených z důvodů rychlého organizačního zajištění výuky a řádného nastavení pedagogických úvazků, a to:
 • studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia podávají nejlépe do 30. června žádost o rozložení studia svého 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia, nebo 2. ročníku navazujícího magisterského studia,
 • studenti, kteří nastupují ke studiu 1. ročníku navazujícího magisterského studia podávají žádosti o rozložení studia nejlépe osobně při zápisu ke studiu navazujícího magisterského studijního programu.

4. V průběhu rozloženého ročníku nesmí rozsah výuky hlavních interpretačních předmětů dle studijního programu/specializace studenta včetně klavírní spolupráce překročit akreditovanou hodinovou dotaci schválenou pro jeden akademický rok. 

 

Článek V 
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1)    Přihlášení k termínu státní závěrečné zkoušky 
a) Vedoucí katedry nejpozději do 31. března stanoví datum konání státní závěrečné zkoušky (SZZ) v červnovém a v zářijovém termínu dle aktuálního harmonogramu fakulty a vypíše konkrétní termíny v informačním systému KOS.

b) Období konání státních závěrečných zkoušek (SZZ)
      i) v měsíci červnu dle aktuálního harmonogramu fakulty,
      ii) v měsíci září dle aktuálního harmonogramu fakulty.

c) Student absolventského ročníku tj. 3. roč. bakalářského nebo 2. roč. navazujícího magisterského studia se nejpozději do 30. dubna přihlásí ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) ve svém studentském informačním sytému KOS, v části s názvem „Státní zkoušky“-> „Přihlašování na státní závěrečné zkoušky“. Přihlášení se k jednomu z termínů SZZ je podmínkou pro odevzdání kvalifikační práce.

d) K ústní části státní závěrečné zkoušky může přistoupit student, který nejméně 5 pracovních dní před termínem konání SZZ splnil:
      i) studijní požadavky dané studijním plánem svého studijního programu/specializace/oboru, zejména že má klasifikaci zapsanou v KOSu a získal potřebný počet kreditů
      ii) odevzdal kvalifikační práci a realizoval absolventský výkon (pokud je předepsán akreditací) v termínu stanoveném harmonogramem fakulty.

e) Termíny, náležitosti a postup zadání písemných bakalářských prací a diplomových prací upravuje platná vyhláška děkana a platný výnos rektorky, které stanovují termíny, náležitosti 
a postup pro odevzdání vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové) studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

f) Obsahy státních závěrečných zkoušek pro jednotlivé studijní obory/programy/specializace jsou uvedeny v příslušných platných akreditacích.

g) Před přistoupením k ústní části státní závěrečné zkoušky je student povinen odevzdat veškeré výpůjčky (jako např. hudební nástroje, knihy, noty, technická zařízení, sportovní nářadí apod.), vyrovnat veškeré závazky vůči HAMU a odevzdat na studijním oddělení úplně vyplněný a podepsaný výstupní list. Nesplněné závazky mohou být vymáhány na základě platných právních předpisů i po ukončení studia.


2) Zadání absolventského výkonu
a) Studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijních programů Zpěv a operní režie, Zpěv, Klávesové nástroje, Strunné nástroje, Dechové nástroje, Bicí nástroje a Jazzová hudba předávají formulář k zadání absolventského výkonu na oddělení uměleckého provozu. Termíny předání jsou doporučeny z důvodů organizačního a provozního zajištění prostorů pro bakalářský absolventský koncert do 30. dubna a pro magisterský absolventský koncert do 31. března akademického roku předcházejícímu roku absolutoria. Stanovený termín musí být uveden na výše popsaném formuláři a písemně potvrzen oddělením uměleckého provozu. 

Studenti dalších studijních programů realizují svůj absolventský výkon v termínu a místě schváleném vedoucím katedry a vedoucím absolventského výkonu dle harmonogramu fakulty.

b) Zadání absolventského výkonu na řádně vyplněném, všemi požadovanými podpisy opatřeném a vytištěném formuláři odevzdávají studenti 2. ročníku bakalářského studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia všech studijních programů/specializací na sekretariát příslušné katedry nejpozději do 31. května akademického roku předcházejícímu roku absolutoria. Ve formuláři studenti uvedou název absolventského výkonu a stručnou charakteristiku, např. program koncertu, téma choreografie, představení, název skladby. Dále je na formuláři uveden termín realizace absolventského výkonu.

c) Termín realizace absolventského výkonu lze změnit pouze ze závažných důvodů (nutné doložit). Studenti podávají žádost o změnu studijnímu proděkanovi. Návrh na nový termín musí být uveden na výše popsaném formuláři, na kterém bude potvrzen oddělením uměleckého provozu.

d) Zadání absolventského výkonu na výše uvedeném formuláři, který je řádně vyplněn a opatřen všemi potřebnými podpisy, následně schvaluje svým podpisem děkan fakulty. 

e) Nejpozději tři měsíce před termínem konání absolventského koncertu předají studenti oddělení uměleckého provozu finální program svého koncertu a stručný životopis.


3) Termíny a způsob odevzdání absolventského výkonu
a) Student realizuje absolventský výkon v souladu se svým studijním plánem studijního programu/specializace/oboru na některém z pracovišť AMU. Výjimečně lze, pouze se souhlasem děkana, realizovat absolventský výkon mimo AMU. Student, prostřednictvím studijního oddělení, podá děkanovi žádost. Na žádosti je uvedeno písemné vyjádření vedoucího katedry a studijního proděkana. Náklady spojené s realizací a zajištěním audiovizuálního záznamu jdou k tíži studenta, neurčí-li děkan jinak.

b) Absolventský výkon student realizuje/odevzdá nejpozději v termínu, který je stanoven vyhláškou děkana HAMU – Harmonogram příslušného akademického roku na HAMU. 


4) Vedoucí a oponenti absolventského výkonu a obhajoba 
a) Vedoucího i oponenta/ty absolventského výkonu jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry. Student je povinen informovat vedoucího absolventského výkonu o svém postupu a pravidelně konzultovat. Vedoucí absolventského výkonu poskytuje studentům průběžně konzultace k obsahu a metodickou podporu při přípravě absolventského výkonu. 

b) Vedoucí a oponent/i vypracují písemný posudek* absolventského výkonu a zpřístupní jej prostřednictvím informačního systému KOS nejpozději tři pracovní dny před datem konání obhajoby. Oponent ve svém posudku výslovně uvede klasifikaci dle stupnice „A, B, C, D, E, F“.

 

Článek VI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato vyhláška je platná dnem podpisu a nabývá účinnosti 12. 2. 2024.
 2. Všechny formuláře* zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty (viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/), nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

Praha, 1. 2.  2024

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    
 

1. února 2024