VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 06/2021 - HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022 NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento harmonogram stanovil děkan HAMU v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU v Praze a harmonogramem AMU pro akad. rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia ak. roku 2021/2022

6. – 8. 9. 2021

Zápis do 1. roč. magisterského studia ak. roku 2021/2022

13. - 16. 9. 2021

Zápis do 1. roč. doktorského studia ak. roku 2021/2022 včetně ročníků průběžných dr. studia

20. - 22. 9. 2021

Zápis studentů bakalářského, magisterského studia - všechny průběžné vyšší ročníky ak. roku 2021/2022

13. – 16. 9. 2021

Začátek akademického roku 2021/2022

1. 10. 2021

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2021 – 11. 2. 2021

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů do ZS 2021/2022 (informační systém KOS, 5 týdnů)

20. 9. – 24. 10. 2021*

VÝUKA (12 týdnů)

1. 10. 2021 – 23. 12. 2021

ZIMNÍ PRÁZDNINY

24. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů)

3. 1. 2022 – 11. 2. 2022

Opravné termíny zkoušek ZS 2021/2022

31. 1. 2022 – 11. 2. 2022

LETNÍ SEMESTR

14. 2. 2022 – 14. 9. 2022

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů
do LS 2021/2022 (informační systém KOS, 5 týdnů)

31. 1. 2022 – 6. 3. 2022*

VÝUKA (13 týdnů)

14. 2. 2022 – 13. 5. 2022**

Termín pro odevzdání disertačních prací

do 15. 4. 2022 (do 30. 6. pro SDZ v září 2022)

Termín pro odevzdání bc/mg písemných prací

do 30. 4. 2022 (do 30. 6. pro SZZ v září 2022)

Termín pro odevzdání bc/mg absolventských výkonů

do 30. 4. 2022, KT do 15. 5. (do 30. 6. 2022 pro SZZ v září 2022)

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů „Zadání diplomové práce“ na příslušný sekretariát katedry

do 31. 5. 2022

Zkouškové období letního semestru (7 týdnů)

16. 5. 2022 – 30. 6. 2022

Opravné a náhradní termíny zkoušek vč. SZZ a SDZ

1. 9. 2022 – 14. 9. 2022

Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů)

STŘEDA 1. 6. 2022

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr (3 týdny)

30. 5. – 17. 6. 2022
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ)

NEJDŘÍVE 15. 6. – 30. 6. 2022
(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1. 7. – 31. 8. 2022

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia ak. roku 2022/2023

5. - 7. 9. 2022

Zápis do 1. roč. magisterského studia ak. roku 2022/2023 a studentů všech průběžných vyšších ročníky bakalářského, magisterského studia

12. -.15. 9. 2022

Zápis do 1. roč. doktorského studia ak. roku 2022/2023 včetně ročníků průběžných dr. studia

19. – 21. 9. 2022

Ukončení akademického roku 2021/2022

30. 9. 2022

 

DALŠÍ UDÁLOSTI v akademickém roce 2021/2022

IMATRIKULACE 1. ročníků bc. studia 2021/2022

1. 10. 2021, Sál Martinů

PROMOCE 2021 (bc + mg + dr)

bude upřesněno, Sál Martinů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021

ÚTERÝ 9. 11. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ 2022

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 11. 2021

21. 1. - 28. 1. 2022***
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MAGISTERSKÉ 2022 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 3. 2022

6. 6. – 17. 6. 2022***
(přesný den ve stanoveném termínu určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DOKTORSKÉ 2022
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 5. 2022

13. 6. – 24. 6. 2022***
(přesný den ve stanoveném termínu určí oborové rady)

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU

*** předběžné termíny, přesné termíny budou stanoveny vyhláškou děkana

 

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

 

Praha, 6. 5. 2021
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

7. května 2021