VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 12/2019 - JEDNACÍ ŘÁD OBOROVÝCH RAD HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

 

V souladu s ustanovením §47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších změn (zákon o vysokých školách), v souladu s čl. 32 Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze (AMU) ze dne 3. července 2019, v souladu s Akreditačním řádem AMU ze dne 3. července 2019 a v souladu s čl. 11 Statutu Hudební a taneční fakulty AMU ze dne 22. května 2018 stanovím tento jednací řád oborových rad Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU).


Článek I
Základní ustanovení

 

 1. Na HAMU jsou ustanoveny oborové rady doktorských studijních programů, které mají platnou akreditaci.
 2. Oborová rada má nejméně 7 členů, které dle ust. §47 odst. 6 zákona o vysokých školách jmenuje děkan HAMU především z řad akademických pracovníků fakulty, nejméně jeden člen pak musí být z řad akademických pracovníků jiných uměleckých škol případně i dalších význačných odborníků v akreditovaném programu.
 3. Funkční období členů oborové rady je čtyřleté.

 

Článek II
Předseda a členové

 

 1. Předsedou oborové rady je vždy dle ust. §47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant akreditovaného doktorského studijního programu. Jmenování a odvolávání garanta akreditovaného doktorského studijního programu upravuje ust. čl. 4 Akreditačního řád AMU.
 2. Člena oborové rady odvolává děkan, pokud člen
  - přestal plnit povinnosti vyplývající z jeho funkce,
  - přestal splňovat odborné a formální požadavky pro výkon funkce.
 3. Funkce člena oborové rady dále zaniká
  - uplynutím doby, na kterou byl jmenován
  - žádostí člena o uvolnění z funkce
  - zánikem akreditace pro daný doktorský studijní program.
 4. Předseda oborové rady může se souhlasem vedení HAMU určit pro administrativní agendu oborové rady administrativního pracovníka, který plní jím zadané úkoly související s činností oborové rady.

 

Článek III
Jednání oborové rady

 1. Děkan HAMU navrhuje na základě jmenování všech členů oborové rady předsedovi – garantovi studijního akreditovaného programu ustanovující jednání rady.
 2. Zasedání jsou svolávána a řízena předsedou oborové rady dle potřeb a běhu doktorských studií a úkolů oborových rad daných zákonem a vnitřními předpisy AMU a HAMU. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání oborové rady, požádá-li o to děkan HAMU.
 3. V případě nepřítomnosti předsedy oborové rady plní jeho úkoly na zasedání jím pověřený zástupce – člen oborové rady.
 4. Zasedání oborové rady musí proběhnout nejméně jednou v akademickém roce, zpravidla však alespoň jednou v každém semestru akademického roku.
 5. Účast člena oborové rady na zasedání je nezastupitelná.
 6. Děkan a proděkani se mohou účastnit jednání Oborové rady s hlasem poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim účast umožní oborová rada.
 7. Zasedání oborové rady jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak.


Článek IV
Kompetence oborové rady

 

 1. Oborová rada zejména:
  a) navrhuje děkanovi složení přijímacích komisí pro konkrétní studijní program doktorského studia,
  b) projednává návrhy předsedy oborové rady na školitele každému studentovi doktorského studijního programu, resp. změnu školitele, pro jeho jmenování děkanem HAMU,
  c) schvaluje individuální studijní plány, které předkládají školitelé po projednání se studenty doktorského studia,
  d) na návrh předsedy oborové rady schvaluje témata (zaměření) disertačních prací předložených školiteli, resp. změny témat,
  e) do konce akademického roku projednává na základě posouzení školitelem sebehodnotící zprávy každého studenta a informuje děkana,
  f) projednává návrh předsedy oborové rady na jmenování složení komise pro obhajobu disertačních prací a složení komise pro státní doktorskou zkoušku včetně data konání s tím, že tento návrh dále předseda postupuje děkanovi HAMU,
  g) projednává návrh předsedy oborové rady na jmenování oponentů disertačních prací s tím, že tento návrh dále předseda postupuje děkanovi HAMU.
 2. Oborová rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 3. Rozhodnutí oborové rady je přijato, hlasuje-li pro ně prostá většina z přítomných členů rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oborové rady. Hlasování se může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se oborová rada o této formě hlasování dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno
 4. Oborová rada může schvalovat návrhy rovněž postupem per rollam. K přijetí rozhodnutí oborové rady je v tomto případě potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů rady. Lhůta pro vyjádření členů oborové rady nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Součástí zápisu z nejbližšího zasedání oborové rady je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo. Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen oborové rady, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání oborové rady.
 5. V období mezi zasedáními oborové rady je předseda oprávněn zastupovat oborovou radu v plnění úkolů administrativních a organizačních, o svých postupech je povinen informovat členy rady na nejbližším jejím zasedání.
 6. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis. Zápis obsahuje zejména usnesení o návrzích na složení přijímací komise, návrzích na složení komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, výroční hodnocení doktorandů. Zápis se zasílá děkanovi a v listinné podobě je evidován na sekretariátu děkana a případně dalším způsobem, pokud to stanoví vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU.

 

Článek V
Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád oborových rad HAMU byl odsouhlasen na poradě vedení HAMU dne 9. 12. 2019.
 2. Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.


Praha, 9. 12. 2019
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

9. prosince 2019