VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 13/2021 - STATUT CENY DĚKANA HAMU


Článek 1
Cena děkana HAMU

V návaznosti na Stipendijní řád AMU, který nabyl platnosti dne 1. 1. 2021, na článek 5 Podmínky přiznání stipendia za vynikající umělecké, výzkumném vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí jsou touto vyhláškou upravena pravidla pro vyhlášení a udělení Ceny děkana Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen Cena děkana HAMU).

Cena děkana HAMU je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti ve svém oboru a dosáhli mimořádných výsledků především s akcentováním umělecké a tvůrčí činnosti. 

O vyhlášení Ceny děkana HAMU pro každý akademický rok rozhoduje děkan nejpozději do 1. 3. kalendářního roku.
Nominace na udělení Ceny děkana HAMU může podávat student, vedoucí katedry nebo člen vedení HAMU.

Nominace se v elektronické podobě zasílají na sekretariát děkana nejpozději do 15. 4. kalendářního roku. Písemný návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrženého studenta, studijní program, případně specializaci, aktuálně studovaný ročník a zdůvodnění návrhu.

O udělení Ceny děkana HAMU a její výši rozhoduje děkan po projednání v kolegiu děkana a na základě jeho návrhu.

Děkan rozhodne nejpozději do 15. 5. kalendářního roku s tím, že toto rozhodnutí bude bezodkladně zveřejněno ve veřejné části webových stránek HAMU.

S udělením Ceny je spojeno předání diplomu a peněžitá odměna, která bude studentovi vyplacena formou stipendia. Kopie diplomu bude uložena do spisu studenta na studijním oddělení HAMU.

Článek 2 
Mimořádná cena děkana HAMU

Děkan může udělit Mimořádnou cenu děkana HAMU studentům za čin, popřípadě činnost, vykonanou během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost. 

O udělení Ceny rozhoduje děkan na základě projednání ve vedení HAMU na návrh člena akademické obce HAMU.  
Písemný návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrženého studenta, studijní program, případně specializaci, aktuálně studovaný ročník a zdůvodnění návrhu.

S udělením Ceny je spojeno předání diplomu a peněžitá odměna, která bude studentovi vyplacena formou stipendia. 

Článek 3 
Udělení ceny

Cena děkana HAMU i Mimořádná cena děkana HAMU je zpravidla předávána při příležitosti konání promocí HAMU.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení a zveřejnění na webových stránkách HAMU.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                        
 

13. října 2021