VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 18/2022 - PODMÍNKY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA V ČESKÉM JAZYCE NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém jazyce v akademickém roce 2023//2024.

Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních programů HAMU pro akad. rok 2023/2024 (směrné číslo)

Studijní program Skladba a teorie skladby: 2 uchazeči 

Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

 • Termín přijímacích zkoušek: 12. 6. – 23. 6. 2023
 • Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2023
 • Správní poplatek: 883,- Kč, úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet AMU č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do termínu podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do dne 15. 4. 2023. Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
 • Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací (viz. Statut AMU, čl. 20, odst. 2).
 • Uchazeči podávají přihlášky pouze elektronicky v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/, v případě řádného neuzavření přihlášky v systému nebo podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
 • Povinné přílohy v listinné formě, jejichž výčet je uveden v příloze této vyhlášky, uchazeč zašle poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, nebo ji osobně donese do podatelny AMU, Malostranské nám. 12/259, 118 00 Praha 1, otevírací doba viz https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/kontakt/  
 • Další informace viz.: https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/
 • Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. 3. do 15. 4. 2023.

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

 • Každá oborová rada si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle referentka oborové rady výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky. 
 • Uchazeč je povinen elektronickou cestou potvrdit přijetí pozvánky.
 • V případě, že oborová rada vyžaduje pro uskutečnění přijímacího řízení další materiály, např. videozáznamy, partitury, nahrávky, elektronické záznamy, odkazy na internetové úložiště, event. nosiče CD/DVD,  je uchazeč povinen tyto materiály zaslat přímo na příslušnou katedru, přesné pokyny viz podmínky přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programů/profilací https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení 1. kola a bude rozhodnuto o nepřijetí ke studiu.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu. 
 • Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých programech/profilacích jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/
 • Konečné splnění bodového hodnocení a určení pořadí uchazečů stanoví dle Studijního a zkušebního řádu AMU přijímací komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy přijímací komise. Předseda přijímací komise může v případě rovnosti hlasů na místě konečného pořadí rozhodujícím o přijetí a nepřijetí z důvodu určeného maximálního počtu přijímaných uchazečů děkanovi navrhnout ve zcela umělecky výjimečném případě přijetí uchazečů se shodným bodovým hodnocením.

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí
přijímací komise. 

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči - občasné Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijního programu Skladba a studijního programu Hudební produkce je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFRL na úrovni B1. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním oddělením HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 • Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 8. 12. 2022. 
 • Nedílnou součástí je její příloha.
 • Vyhláška nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu děkana.

Praha, 12. 12. 2022

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze

 

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních programů, akademický rok 2023/2024

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Povinné přílohy pro uchazeče:

1.     projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti,
2.     profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
3.     doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší než 5 let - z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1.
V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušku z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tuto zkoušku, ne starší než 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušku z cizího jazyka (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tuto zkoušku vykonat, např. ji absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
4.     Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.
Tento požadavek č.4 se netýká absolventů HAMU, neboť se nachází v evidenci studijního odd. HAMU.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v magisterském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním bakalářského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve magisterském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/. Tento úkon je zpoplatněn. 
Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky a absolventů HAMU 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeložené do češtiny (lze i ve slovenštině).

15. prosince 2022